Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
42z dziś
4962z ostatnich 7 dni
20794z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Kompleksowa dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego

Przedmiot:

Kompleksowa dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wróblew
Wróblew 15
98-285 Wróblew
powiat: sieradzki
tel. 43 828 66 00, fax 43 821 34 15
zam_publiczne@wroblew.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wróblew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 43 828 66 00, f
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wójt Gminy Wróblew

ZAPRASZA
do złożenia oferty w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia poniżej
równowartości kwoty 130.000 zł na:
Kompleksowa dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego ziemnego do Szkoły
Podstawowej we Wróblewie
(nazwa nadana zamówieniu)
1. Przedmiot zamówienia : dostawa,
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Kompleksowa dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego do Szkoły Podstawowej we
Wróblewie
2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego: budynek Szkoły podstawowej we Wróblewie,
Wróblew 55B, 98-285 Wróblew
b) wykorzystywanie paliwa gazowego do celów c.o. + c.w.u. + przygotowanie posiłków
c) typ odbiornika gazu: dwa kotły gazowe o mocy 170kW (każdy) pracujące w kaskadzie
d) rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny GZ50
e) prognozowany roczny pobór gazu wynosi 36000m3, ilość 394992kWh
f) prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony
Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie
przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej
ilości paliwa gazowego w skali jednego roku. Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie gazu.
g) Obecnie sprzedawcą jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (Polska Spółka Dystrybucji sp. z o.o.)
h) Umowa zawarta jest do 31.12.2021r.
i) Placówka oświatowa zwolniona jest z opłaty akcyzy
j) Grupa taryfowa W-5
k) nr punktu poboru: 8018590365500029575492
l) moc zamówiona 200 [kWh/h]
2.2. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
a. DOSTAWA paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo
energetyczne i Kodeks cywilny oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
b. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy
Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
c. Stawka podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji
zamówienia, z wyjątkiem:
- w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki
podatku,
- w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy zatwierdzonej
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- taryfy określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji
zamówienia w przypadku, gdy taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki będą niższe od taryf wynikających w przedłożonej ofercie, Wykonawca ma
obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone taryfy,
- o wszystkich zmianach cen Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie.
d. Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucję odbywać się będą na podstawie
odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
e. W przypadku nie dotrzymania parametrów jakościowych paliwa gazowego lub standardów
jakościowych obsługi Wykonawca zobowiązany jest do stosowania bonifikat przewidzianych
w obowiązującej taryfie.

Dokument nr: RIT.271.35.2021.RR

Otwarcie ofert: 9. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.10.2021 r., o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego.

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej :
o Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.10.2021 r., do godz. 11:00
przesłać e-mailem na adres zam_publiczne@wroblew.pl
o Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu
wyznaczonego na jej składanie.
o Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
o W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 1.01.2022 -31.12.2022r.

Wymagania:
23. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają:
- aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi,
- podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi
dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajduje się
Obiekt zamawiającego - w przypadku Wykonawców, którzy nie są właścicielami sieci
dystrybucyjnej,
- aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego - w przypadku
Wykonawców, którzy nie są właścicielami sieci dystrybucyjnej.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części łub całości zamówienia
podwykonawcom.
5. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- Wypełniony formularz ofertowy (wraz załącznikami)
6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
o Cena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT -jeżeli występuje.
o Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
o Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania z ofertą).
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
o ofertę przygotowaną w formie pisemnej należy przekazać drogą elektroniczną (e-mailem)
o Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką i podpisana przez osobę uprawnioną

Kontakt:
10. Dane osób uprawnionych do kontaktu z wykonawcami:
o Michał Wzgarda pokój nr 08, tel. 43 828 6611
o Radosław Rychlik pokój nr 12, tel. 43 828 6612

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.