Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stale i zasilanie ich źródłami ciepła na paliwo...

Przedmiot:

Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stale i zasilanie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
ul. Bolesława Chrobrego 7
02-479 Warszawa
powiat: Warszawa
22 863-55-24
wlochy.zgn@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 22 863-55-24
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stale i zasilanie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła" ( III części) C/WŁO/III/P4/2.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest montaż pomp ciepła (powietrze-woda) co i cwu w poniższych lokalach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji w zakresie:
- doboru urządzenia - zestawu pompy ciepła powietrze/woda, doboru instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody do warunków istniejących w lokalach;
- dostawy i montażu sprzętu i materiałów;
- dostosowanie instalacji istniejącej zimnej wody i instalacji elektrycznej;
- wykonania dokumentacji powykonawczej;
- uporządkowania miejsca realizacji wraz z usunięciem odpadów zgodnie z przepisami
w zakresie ochrony środowiska;
- przeprowadzenie odpowiednich uzgodnień z instytucjami pozyskaniem zezwoleń.

Przedmiotem zamówienia jest montaż kotłów elektrycznych co i cwu w poniższych lokalach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji w zakresie doboru urządzenia - zestawu kotła elektrycznego , doboru instalacji centralnego ogrzewania .
- doboru urządzenia - zestawu kotła elektrycznego dwufunkcyjnego, doboru instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody do warunków istniejących w lokalach;
- dostawy i montażu sprzętu i materiałów;
- dostosowanie instalacji istniejącej zimnej wody i instalacji elektrycznej;
- wykonania dokumentacji powykonawczej;
- uporządkowania miejsca realizacji wraz z usunięciem odpadów zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska;
- przeprowadzenie odpowiednich uzgodnień z instytucjami pozyskaniem zezwoleń.

Przedmiotem zamówienia jest montaż grzejników elektrycznych akumulacyjnych
i konwektorowych w poniższych lokalach zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji
w zakresie doboru urządzenia - grzejnika akumulacyjnego i konwektorowego do ogrzewania pomieszczenia.
- doboru urządzenia - grzejnika elektrycznego akumulacyjnego i konwektorowego do warunków istniejących w lokalach;
- dostawy i montażu sprzętu i materiałów;
- dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej;
- wykonania dokumentacji powykonawczej;
- uporządkowania miejsca realizacji wraz z usunięciem odpadów zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska;
- przeprowadzenie odpowiednich uzgodnień z instytucjami , pozyskaniem zezwoleń

CPV: 45300000-0, 45331000-6, 45310000-3, 45210000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00217269, PZ.2610.30.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-14 08:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://zgnwlochy.ezmawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://zgnwlochy.ezmawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną, przy użyciu platformy zakupowej
e-Zamawiający.
2. Zamawiający zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien posiadać konto w systemie Marketplanet OnePlace (oneplace.marketpalnet.pl). Sporządzenie i złożenie oferty wymaga rejestracji konta wykonawcy w w/w. systemie. Czas weryfikacji danych od złożenia wniosku
o rejestrację do aktywacji konta może wynosić do dwóch dni roboczych.
3. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod adresem: http://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem, w zakładce ,, Regulacje i procedury procesu zakupowego".
Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową, na adres: wlochy.zgn@um.warszawa.pl. Zamawiający nie wymaga podpisywania pytań kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Niezbędne wymagania techniczne, sprzętowe i aplikacyjne do przekazywania danych, składania ofert i innych dokumentów, dotyczące systemu dostępne są na stronie: http://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl;
4.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości minimum 512 kb/s;
4.2 Komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny - MS Windows 7 lub nowsze wersje;
4.3 Zainstalowania dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4.4 Włączona obsługa JavaScript:
4.5 Zainstalowany program obsługujący pliki w formacie .pdf;
5. Format kodowania i oznaczania czasu:
5.1 Plik stanowiący ofertę, załączony i zapisany przez Wykonawcę, jest widoczny w systemie jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia w/w pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
5.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez system stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Instytutu Miar.
6. Pozostałą korespondencję (tj. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz wszelkie informacje) związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać drogą mailową na adres wlochy.zgn@um.warszawa.pl, w tytule wpisując numer postępowania, którego dotyczy, bądź za pośrednictwem formularza pytań i odpowiedzi, dostępnego na platformie e-Zamawiający pod numerem danego postępowania. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza systemowego lub Formularza własnego jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://zgnwlochy.ezmawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Warszawa-Włochy, Ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Warszawa-Włochy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu iod@zgnwlochy.waw.pl
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Doposażenie budynku w centrale ogrzewanie
i centralną ciepłą wodę z pompy ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania ,,likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym" C/WŁO/II/P3/9, w budynku przy Ul. Czereśniowej 53 w Warszawie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (projektuj i buduj)".
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, musi Pani/Pan skontaktować się z Administratorem i poinformować go, które prawo i w jakim zakresie chce Pani/Pan realizować.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przedmiotowej ustawy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres
i w zakresie, wymaganym przez przepisy prawa, tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania będzie obejmował cały czas trwania umowy. Po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
a) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Warszawa-Włochy, na podstawie przepisów prawa;
b) podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Warszawa-Włochy, na podstawie stosownych umów zawartych z Zakładem.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa,
w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-13 15:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na platformie e-Zamawiający pod adresem e-mail: zgnwlochy.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.