Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszywa łamanego

Przedmiot:

Dostawa kruszywa łamanego

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik
Dąbrowskiego 34
48-200 Prudnik
powiat: prudnicki
774363242
prudnik@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Prudnik
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 774363242
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA kruszywa łamanego do Leśnictw Nadleśnictwa Prudnik
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy kruszywa naturalnego, łamanego w rozumieniu art. 7 pkt 4 PZP (wraz z usługą transportową i rozmieszczeniem), do wykonania na terenie Leśnictw : Biechów, Kubice, Lipowa, Buków w roku 2021 z kopalni Kamienna Góra.
Zamówienie obejmuje systematyczną , w miarę bieżących potrzeb dostawę 3 450 ton kruszywa, transport ok 2155 km w miejsce zabudowy, wyładunek na wskazanym odcinku drogi. W zależności od warunków w terenie zamawiane będzie kruszywo o frakcji: 0/31,5 ,0/63 mm 31,5/63 - 50% ilości zamawianego kruszywa, pozostałe frakcje - 30% ilości zamawianego kruszywa.
Ze względu na specyfikę niniejszego zamówienia i wynikający z niego brak możliwości precyzyjnego określenia zapotrzebowania w chwili opisywania przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zlecić dokonanie dostaw na poziomie nie mniejszym niż 50% ilości kruszywa. W takim przypadku umowa będzie uważna za zrealizowaną w całości.
Miejscem realizacji dostaw będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Prudnik

Przedmiotem zamówienia są dostawy kruszywa naturalnego, łamanego w rozumieniu art. 7 pkt 4 PZP (wraz z usługą transportową i rozmieszczeniem), do wykonania na terenie Leśnictw : Trzebina, Pokrzywna w roku 2021 z kopalni Dębowiec.
Zamówienie obejmuje systematyczną , w miarę bieżących potrzeb dostawę 1 120 ton kruszywa, transport ok 590 km w miejsce zabudowy, wyładunek na wskazanym odcinku drogi. W zależności od warunków w terenie zamawiane będzie kruszywo o frakcji: 0/31,5 ,0/63 mm 31,5/63 - 50% ilości zamawianego kruszywa, pozostałe frakcje - 30% ilości zamawianego kruszywa.
Ze względu na specyfikę niniejszego zamówienia i wynikający z niego brak możliwości precyzyjnego określenia zapotrzebowania w chwili opisywania przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zlecić dokonanie dostaw na poziomie nie mniejszym niż 50% ilości kruszywa. W takim przypadku umowa będzie uważna za zrealizowaną w całości.
Miejscem realizacji dostaw będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Prudnik

Przedmiotem zamówienia są dostawy kruszywa naturalnego, łamanego w rozumieniu art. 7 pkt 4 PZP (wraz z usługą transportową i rozmieszczeniem), do wykonania na terenie Leśnictwa : Ściborzyce w roku 2021 z kopalni Braciszów.
Zamówienie obejmuje systematyczną , w miarę bieżących potrzeb dostawę 580 ton kruszywa, transport ok 435 km w miejsce zabudowy, wyładunek na wskazanym odcinku drogi. W zależności od warunków w terenie zamawiane będzie kruszywo o frakcji: 0/31,5 ,0/63 mm 31,5/63 - 50% ilości zamawianego kruszywa, pozostałe frakcje - 30% ilości zamawianego kruszywa.
Ze względu na specyfikę niniejszego zamówienia i wynikający z niego brak możliwości precyzyjnego określenia zapotrzebowania w chwili opisywania przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zlecić dokonanie dostaw na poziomie nie mniejszym niż 50% ilości kruszywa. W takim przypadku umowa będzie uważna za zrealizowaną w całości.
Miejscem realizacji dostaw będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Prudnik .

CPV: 60100000-9, 14212200-2

Dokument nr: 2021/BZP 00218550, S.270.1.6.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-13 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://josephine.proebiz.com/pl/profile/pgl-lp-nadlesnictwo-prudnik
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy JOSEPHINE dostępnej pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej prudnik@katowice.lasy.gov.pl , z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 300 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - dalej ,,RODO") Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Prudnik.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP - w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 oraz 74 PZP.
4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 98 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Niezależnie od postanowień pkt 4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,
7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych - zgodnie z art. 15 RODO,
2) do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO,
3) do żądania od Zamawiającego - jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
12. W Nadleśnictwie został wyznaczony Inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej l.sobusiak@kancelaria-aventum.pl lub pisemnie (adres siedziby nadleśnictwa).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-13 08:45
Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/profile/pgl-lp-nadlesnictwo-prudnik

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.