Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa chodnika

Przedmiot:

Budowa chodnika

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku
, ul. Węgorzewska 4
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
tel./faks 087 429 34 26
sekretariat@zdpgizycko.pl
https://zdpgizycko.ezamawiajacy.pl/pn/zdpgizycko/demand/notice/public/41088/details
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./faks 087 429 34
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Budowa chodnika przy dr. pow. nr 1791 N w m. Stara Rudówka".
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1791N w m. Stara Rudówka, na odcinku od km 3+660 do km 3+725, o długości 65 m.
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - stanowiących załącznik nr 3 do ,,Ogłoszenia o zamówieniu". Pozostałe warunki dotyczące realizacji zadania zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do ,,Ogłoszenia o zamówieniu".

Dokument nr: SB.2601.4.2021

Otwarcie ofert: 6) Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert
w dniu 13.10.2021 r. o godz. 9.10

Specyfikacja:
Powyższe dokumenty dostępne są na ,,Platformie zakupowej" pod adresem https://zdpgizycko.ezamawiajacy.pl/ oraz w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zdpgizycko.ezamawiajacy.pl/pn/zdpgizycko/demand/notice/public/41088/details
1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przy użyciu platformy zakupowej pod adresem https://zdpgizycko.ezamawiajacy.pl/ do dnia 13.10.2021 r. do godz. 9.00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, ażeby zamówienie zostało wykonane w terminie do 40 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
2.Wymagania Zamawiającego.
1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie
w wykonywaniu zadań będących przedmiotem zamówienia, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
2) Wykonawca zrealizuje całe zamówienie we własnym zakresie.
3) Wykonawca złoży do Zamawiającego formularz oferty według wzoru, stanowiącego załącznik do ogłoszenia o zamówieniu.
4. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium:
cena = 100% = 100,00 pkt
Kryterium cena, będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto (wynagrodzenie ryczałtowe), podanej przez wykonawcę w formularzu oferty.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100,00 pkt. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, liczone według wzoru:
(cena minimalna : cena badana) x 100,00 pkt

5. Przygotowanie ofert.
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i ze złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
2) Oferta winna być napisana w języku polskim. Wykonawca sporządzi ofertę, według załącznika nr 1 do ,,Ogłoszenia o zamówieniu".
3) Cenę w ofercie należy podać jako wynagrodzenie ryczałtowe (brutto). Wynagrodzenie winno być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty jest ceną ryczałtową i winna obejmować wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
4) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5) Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku występowania pełnomocnictwa, należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię (jeżeli dotyczy).
6) W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się za pośrednictwem Platformy https://zdpgizycko.ezamawiajacy.pl/
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Złożenie oferty wymaga posiadania konta na Platformie i zgłoszenia się do postępowania. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku:
https://zdpgizycko.ezamawiajacy.pl/ Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
Oferta złożona przez Wykonawcę na platformie zakupowej jest widoczna jako zaszyfrowana, do momentu jej odszyfrowania przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Za datę wpływu oferty przyjmuje się datę jej wczytania na Platformie, tj. zapisania na Platformie wszystkich plików. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę.
Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Zarządu Dróg Powiatowych
w Giżycku tel. +48 22 576 87 90 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach
9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawców.
8) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
9) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
10) Ofertę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://zdpgizycko.ezamawiajacy.pl/
Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
2) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie)
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
3) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://zdpgizycko.ezamawiajacy.pl/
w zakładce ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego" W przypadku problemów dotyczących pracy z Platformą można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:
- pod numerem telefonu: (22) 576 87 90;
- pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl
4) Wykonawca składa Ofertę poprzez:
a) wypełnienie formularza oferty,
b) dodanie w zakładce ,,OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ, podpisanych przez osoby umocowane. Czynności dodania dokumentów realizowane są poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany,
c) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację,
d) złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie ,,Złóż ofertę",
e) potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy ,,Oferta złożona poprawnie" oraz wygenerowany raport ofert z zakładki ,,Oferty",
f) o terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
5) Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1.
7) W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

7. Informacja o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty.
1) Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, bądź też o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty i umieści tą informację na stronie https://zdpgizycko.ezamawiajacy.pl/.
2) W piśmie skierowanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, Zamawiający poinformuje go o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4) Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, obejmujący przedmiot zamówienia, kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) uprawnień budowalnych kierownika budowy w specjalności drogowej oraz jego wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę, z określonym w nim terminem ważności.

8. Uwagi Zamawiającego.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
b) zmiany terminów wskazanych w ,,Ogłoszeniu o zamówieniu",
c) zmiany zapisów w ,,Ogłoszeniu o zamówieniu" oraz we wszystkich załącznikach,
d) żądania od Wykonawców szczegółowych informacji i wyjaśnień na każdym etapie postępowania,
e) unieważnienia niniejszego postępowania na jego dowolnym etapie.
2) Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych, Zamawiający nie będzie stosował przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Szczegółowych informacji dotyczących wymagań Zamawiającego udziela Łukasz Borsuk - kierownik sekcji budowy dróg i mostów, nr tel./faks 087 429 34 26, e-mail sekretariat@zdpgizycko.pl lub osobiście: pokój nr 3.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.