Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ścieżki

Przedmiot:

Budowa ścieżki

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Bydgoszcz Wydział Inwestycji Miasta
ul. Grudziądzka 9-15, bud. B
85-130 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 52 58 59 198
bartlomiej.kopczynski@um.bydgoszcz.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/517812
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 52 58 59 198
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WIM.271.2.89.2021 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki nad Kanałem Bydgoskim zlokalizowanej na terenie przy Ul. Bronikowskiego w Bydgoszczy
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość / Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz Plik
1 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki nad Kanałem Bydgoskim zlokalizowanej na terenie przy Ul. Bronikowskiego w Bydgoszczy. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. 1 kpl. 0% 23% 5% 7% 8% Różna stawka VAT nie podlega zw. PLN EUR -

Dokument nr: ID 517812, WIM.271.2.89.2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/517812
Składania : 13-10-2021 11:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
ZAPYTANIE OFERTOWE
NR WIM.271.2.89.2021 z dnia 06.10.2021r.
(w przedmiocie zamówienia o wartości do kwoty 130.000 zł na podst. art.2 ust.1 pkt.1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2021.1129 z późn. zm.)
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Wydział przeprowadzający postępowanie:
Wydział Inwestycji Miasta (WIM), ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, 85-130 Bydgoszcz
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki zlokalizowanej na terenie przy ul. Bronikowskiego w Bydgoszczy (działki 62, 63, 64, 65, 86 obr. 58) w ramach zadania Miasta pn.: ,,Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim na os. Flisy" (Program BBO).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego pn. Opis przedmiotu zamówienia (uszczegółowienie).
2.1 Zamówienie jak wyżej obejmuje wykonanie:
1) robót ziemnych i przygotowawczych (m.in.: wyrównanie terenu, przemieszczenie ziemi, nawiezienie ziemi urodzajnej, wywóz i utylizacja nadmiaru urobku),
2) dostawy i montażu tablicy z regulaminem i informacją, że inwestycja została zrealizowana w ramach programu Bydgoskiego Budżetu obywatelskiego (treść regulaminu wymaga uzgodnienia ze wskazanym Użytkownikiem),
3) nawierzchni mineralnej wg dokumentacji projektowej,
4) robót odtworzeniowych wraz z uporządkowaniem terenu po robotach,
5) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
2.2 Roboty budowlane związane z zamówieniem jak wyżej należy wykonać zgodnie z:
1) będącą w posiadaniu Zamawiającego dokumentacją projektową w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.1 oraz z uszczegółowionym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1),
2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) decyzją nr 446/2021 z dnia 06.08.2021,
4) uzgodnieniami uzyskanymi na etapie przygotowania inwestycji (w tym uzgodnienia z: MWiK, ENEA, Orange, PKM oraz WGK),
5) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 j. t. z późn. zm.),
6) obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,
7) zachowaniem warunku polegającego na zapewnieniu okresu rękojmi i gwarancji na zamontowane elementy - minimum 5 lat,
8) zastosowanie materiałów na elementy małej architektury, które spełniają wymagania wymienione w uszczegółowieniu opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1), potwierdzone stosownymi kartami technicznymi przedstawionymi przez Wykonawcę.
2.3 Wymagania przedmiotowe dotyczące elementów małej architektury- oferowane elementy powinny:
1) być zgodne z uszczegółowionym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 zapytania ofertowego,
2) być zgodne z opisem zawartym w formularzu pn. Podział ceny na składniki stanowiącym załącznik nr 6 zapytania ofertowego,
3) być zgodne z dokumentacją projektową,
4) posiadać nie krótszą niż 5 lat gwarancję,
5) posiadać stosowne informacje o zastosowanych elementach w strefie udostępnione przez producenta/ dostawcę w postaci: danych katalogowych, szczegółowych instrukcji montażu oraz informacji dotyczących kontroli i konserwacji, szczegółowych instrukcji użytkowania (sposobu eksploatacji) oraz informacji dotyczących warunków użytkowania (eksploatacji).
2.4 Warunki formalne (podmiotowe) jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia, tj.:
1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym,
2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
3) posiadanie doświadczenia: wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (minimum 1 zamówienie) oraz pisemne potwierdzenia należytego wykonania tych zamówień (referencje podmiotu na rzecz którego takie zamówienie zostało wykonane).
3. Załączniki do zapytania ofertowego:
1) Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1),
2) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - do podpisania przez Oferenta (zał. nr 2),
3) Wykaz wykonanych zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia -formularz do wypełnienia przez Oferenta (zał. nr 3),
4) Wzór umowy (zał. nr 4),
5) Dokumentacja zdjęciowa - 2 ujęcia (zał. nr 5),
6) Załącznik pn. Podział ceny na składniki - formularz do wypełnienia przez Oferenta (zał. nr 6),
7) Decyzja nr 446/2021 z dnia 06.08.2021 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (zał. nr 7),
8) Dokumentacja projektowa (zał. nr 8).
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Kryterium oceny ofert, opis sposobu oceny ofert i warunki płatności:
5.1 Kryterium oceny ofert stanowi w 100 % cena, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę wynagrodzenia ryczałtowego rozliczonego na podstawie oferty wykonawcy fakturą/rachunkiem końcowym, po zgłoszonym zakończeniu robót budowlanych i bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. Oferty z rażąco niską ceną zostaną odrzucone (ceną gwarantującą pozyskanie zamówienia, ale nie oddającą rzeczywistych kosztów wykonania określonego przedmiotu zamówienia).
5.2 Sposób oceny ofert:
1) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryterium,
2) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
3) inicjatywa udzielenia wyjaśnień należy wyłącznie do instytucji Zamawiającego - Wykonawca nie może w tych sprawach występować z własnej inicjatywy,
4) nie przewiduje się prowadzenia między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji ceny dotyczących złożonej oferty,
5) ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę),
6) Zamawiający poprawia w tekście oferty:
- oczywiste omyłki pisarskie - to omyłki nie budzące wątpliwości, bezsporne - powstałe w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto takie, że każdy, nie znający sprawy równie łatwo zauważy je i równie łatwo wskaże ten sam sposób ich poprawienia;
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5.3 Warunki płatności:
1) podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego,
2) termin płatności - 14 dni od daty udokumentowanego wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia faktury/rachunku do siedziby Wydziału Inwestycji Miasta.
6. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
7. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami (w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia):
* Bartłomiej Kopczyński, Inspektor WIM - tel. 52 58 59 198
Korespondencja między Zamawiającym i Oferentem w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia może dobywać się pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: bartlomiej.kopczynski@um.bydgoszcz.pl.
8. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 13.10.2021 r. o godz. 11.00.
9. Składając ofertę Oferent zobowiązany jest załączyć:
1) podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych - (zał. nr 2),
2) potwierdzenie posiadanego doświadczenia (wypełniony zał. nr 3) - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień (minimum 1 zamówienie) odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia - pkt. 2.4, ppkt. 3),
3) dowód/dowody (pisemne potwierdzenie/a) należytego wykonania zamówienia/ń wykazanego/ych w załączniku nr 3 - referencje/poświadczenia podmiotu, na rzecz którego takie zamówienie/a zostało/y wykonane - pkt. 2.4, ppkt. 3),
4) wypełniony formularz ,,Podział ceny na składniki" - (zał. nr 6),
5) oświadczenie o zapewnieniu okresu gwarancji - pkt. 2.3, ppkt.4).
10. Wykonawca robót, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobligowany jest przed zawarciem umowy do przedstawienia Zamawiającemu niżej wymienionych dokumentów:
1) karty techniczne zastosowanych urządzeń i elementów,
2) informacje o zastosowanych urządzeniach i elementach, udostępnione przez producenta/ dostawcę urządzeń w postaci - pkt. 2.3, ppkt. 5): danych katalogowych, szczegółowych instrukcji montażu i użytkowania (sposobu eksploatacji) oraz informacji dotyczących kontroli i konserwacji.
11. Oferty złożone bez wymaganych i określonych w pkt. 9 załączników nie będą rozpatrywane.
12. W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
Bydgoszcz, 06.10.2021 r.
DYREKTOR
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIASTA
URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY
BOGDAN TYBORSKI
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto 0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 6 tygodni od daty zawarcia umowy zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miasta Bydgoszcz Oddział: Wydział Inwestycji Miasta
ul. Grudziądzka 9-15, bud. B
85-130 Bydgoszcz
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2021

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.