Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa oraz montaż urządzeń rekreacyjnych

Przedmiot:

Zakup, dostawa oraz montaż urządzeń rekreacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Smołdzino
ul. Kościuszki 3
76-214 Smołdzino
powiat: słupski
tel.: (59) 811 72 15, fax.: (59) 8 11 74 60, tel.: (59) 811 72 15 wew. 122
usc@smoldzino.com.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Smołdzino
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (59) 811 72 15
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na zadanie:
pn. ,,Zakup, dostawa oraz montaż urządzeń rekreacyjnych ze środków Funduszu Sołeckiego"
III. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia
1. Gmina Smołdzino w związku z realizacją funduszu sołeckiego planuje zakup, montaż oraz dostawę
urządzeń rekreacyjnych dla sołectw: Smołdziński Las, Smołdzino. Sołectwa Smołdziński Las,
Smołdzino zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego zaplanowały maksymalną kwotę na zakup w/w
sprzętu. Kwota przedstawiona przez oferenta nie może przekraczać maksymalnych kwot
przedstawionych przez sołectwa na realizację zadania. W sytuacji przekroczenia zaplanowanych
środków finansowych cała oferta zostanie przez zamawiającego odrzucona. Szczegóły
poszczególnych zamówień, z podziałem na sołectwa zostały wyszczególnione poniżej. Wykonawca
może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta może być złożona na wybrane sołectwo ( nie ma obowiązku
składania oferty na wszystkie sołectwa).
Jednocześnie zamawiający podkreśla, iż poza kryterium ceny, o realizacji zamówienia będzie ostatecznie
decydowała akceptacja oferty dokonana przez sołectwa. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia
zamieszcza oferty poglądowe poszczególnego sprzętu.
Lp. Sołectwo Maksymalna kwota brutto przeznaczona na realizację zadania Liczba urządzeń Uwagi
1. Smołdziński Las 13 449,85 zł 4 Zadanie realizowane bez podziału na części
2. Czysta 6 000,00 zł 1 Zadanie realizowane bez podziału na części
I. SMOŁDZIŃSKI LAS -- specyfikacja przedmiotu zamówienia:
1. Orbitrek - 1 szt. https ://www.stameco .pl/pl/pdt/orbitrek mocowanie wykonane ze stali nierdzewnej
lub aluminium bądź stali malowanej proszkowo odpornej na warunki atmosferyczne,
2. Biegacz - 1 szt. https://www.stameco.pl/pl/pdt/biegacz Konstrukcja ze stali nierdzewnej,
cynkowanie proszkowe, malowanie proszkowe, całkowicie odporne na działanie warunków
atmosferycznych.
3. Prasa nożna - 1 szt. - konstrukcja wykonana z drewna lub ze stali
(http://www.avisplacezabaw.pl/produktv/silownie-zewnetrzne/prasa-nozna-poiedvncza-r05al.
mocowanie wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium bądź stal malowana proszkowo odpornej
na warunki atmosferyczne,
4. Bujak kogucik - 1 szt. Konstrukcja wykonana z wodoodpornej sklejki odpowiednio impregnowanej
i pokrytej kolorowymi farbami. Elementy metalowe cynkowane i malowane proszkowo. Śruby i
nakrętki służące do montażu urządzenia wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej.
('http://www.avisplacezabaw.pl/produkty/buiaki/buiak-kogucik) , mocowanie wykonane ze stali
nierdzewnej lub aluminium bądź stal malowana proszkowo odpornej na warunki atmosferyczne,
II, SMOŁDZINO -- specyfikacja przedmiotu zamówienia:
1. Krzesło do wyciskania Meteropolis - 1 szt. https://simba.pl/?s=krzes
%C5%82o+metropolis+fi+303&post tvpe=product mocowanie wykonane ze stali nierdzewnej lub
aluminium bądź stali malowanej proszkowo odpornej na warunki atmosferyczne,

Dokument nr: ZP1.271.18.2021

Składanie ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: usc@smoldzino.com.pl
do
dnia 13.10.2021 r. do godz.: 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2021 r

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie Zaproszenia do
składania ofert ponieważ wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w art.
2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2021 r. póz.
1129) - dalej: ustawa Pzp.
2. Przedmiotowe zamówienie będzie finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Warunki realizacji:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do wskazanych wyrobów.
Zamawiający pod pojęciem produkt równoważny rozumie produkt o parametrach takich samych
bądź lepszych od produktów wskazanych powyżej.
2. Obowiązkiem wykonawcy będzie dostawa oraz montaż sprzętu do sołectw w terminie ustalonym z
zamawiającym. W dniu dostawy należy dostarczyć karty gwarancyjne, certyfikaty bezpieczeństwa,
atesty bądź inne wymagane dokumenty. Odbiór sprzętu zostanie potwierdzony protokołem odbioru.
Koszt dostawy należy wliczyć w cenę zamówienia.
3. Wszystkie sprzęty powinny być fabrycznie nowe.
4. Przed złożeniem oferty zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsc w których będą
montowane urządzenia.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112
ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia wymagań w
przedmiotowym zakresie. Tym samym Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny
spełniania warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia wymagań w przedmiotowym
zakresie. Tym samym Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania
warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia wymagań
w przedmiotowym zakresie. Tym samym Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny
spełniania warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia wymagań w przedmiotowym
zakresie. Tym samym Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania
warunku w tym zakresie.
V. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250 a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępczego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym owa
w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenie wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U póz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
h) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.
270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
i) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2021 r. o
skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn
zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym
mowa w pkt 1;
3) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego
Zaproszenia do składania ofert.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta powinna:
a) Posiadać datę sporządzenia;
b) Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP;
c) Być podpisana czytelnie przez osobą upoważnioną do reprezentowania wykonawcy;
d) Posiadać wszystkie wymagane załączniki, tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu,
e) Do oferty należy dołączyć załącznik graficzny obrazujący wygląd oferowanego sprzętu z
konkretnymi parametrami,
f) do oferowanej ceny należy doliczyć koszty montażu sprzętu.
1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
2. Zamawiający każdorazowo potwierdza otrzymanie oferty złożonej w formie elektronicznej.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania oferty ze strony Zamawiającego zwracamy się z
prośbą o kontakt telefoniczny z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotowego
zamówienia.
3. W tytule wiadomości zawierającej ofertę należy wpisać: ,Dot. postępowania o numerze
referencyjnym: ZP1.271.18.2021".
VIII. Kryterium oceny ofert - cena 100 %.
IX. Informacja o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy:
1. Zamawiający rozstrzygnie postępowanie w terminie 7 dni od terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku braku akceptacji
sprzętu ze strony sołectw.
3. Oferty niekompletne tj. nieposiadające wymaganych załączników zostaną odrzucone.

Kontakt:
7) Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do udzielania wyjaśnień
w prowadzonym postępowaniu:
a) Beata Hrywniak - Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych-w
sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia (e-mail:
usc@smoldzino.com.pl
nr tel.: (59) 811 72 15 wew. 122);
b) Dobrosława Makowiecka - Referent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i
zamówień publicznych - w sprawach dotyczących procedury udzjelenia zamówień
publicznych (e-mail: zapytania_ofertowe@smoldzino.com.pl;
nr tel.: (59) 811 72 15 wew. 121);

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.