Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kontroli okresowej systemu ogrzewania oraz systemu klimatyzacji

Przedmiot:

Wykonanie kontroli okresowej systemu ogrzewania oraz systemu klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 364 26 13 fax 41 364 26 15, tel. 41 3642647
ias.kielce@mf.gov.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 364 26 13 fa
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na:
,,Wykonanie w latach 2021-2023 kontroli okresowej systemu ogrzewania oraz systemu klimatyzacji z uwzględnieniem efektywności energetycznej i dostosowaniem ich mocy do potrzeb użytkowych w wybranych budynkach Izby Administracji Skarbowej w Kielcach"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania w latach 2021-2023, kontroli okresowych w wybranych obiektach Izby Administracji Skarbowej w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego, polegających na:
1) sprawdzeniu stanu technicznego systemów ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej urządzeń grzewczych oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych,
2) ocenie efektywności energetycznej zainstalowanych urządzeń chłodniczych.
2. Kontrole powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, w szczególności:
a) ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 497),
b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 513),
c) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 246 z późn. zm.);
d) Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DZ. U. UE L153/13 z późn. zm.).
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, wg rodzaju urządzeń:
1) Część I zamówienia - kontrole okresowe polegające na sprawdzeniu stanu technicznego systemów ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej urządzeń grzewczych oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych w n/w budynkach:
l.p.
Jednostka
Adres (lokalizacja)
Termin kontroli
1
Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju
ul. Parkowa 17 28-100 Busko-Zdrój
czerwiec 2022 r.
2
Pierwszy Urząd Skarbowy
w Kielcach
ul. Wróbla 17 25-661 Kielce
listopad 2022 r.
3
Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach,
Świętokrzyski Urząd Skarbowy
w Kielcach
ul. Częstochowska 20
25-647 Kielce
maj 2023 r.
4
Urząd Skarbowy w Końskich
ul. Piłsudskiego 156B
26-200 Końskie
listopad 2021 r.
5
Urząd Skarbowy w Opatowie
ul. Kilińskiego 9 27-500 Opatów
październik 2022 r.
6
Urząd Skarbowy w Starachowicach
ul. Składowa 33
27-200 Starachowice
październik 2021 r.
październik 2023 r.
7
Urząd Skarbowy w Staszowie
ul. Oględowska 12 28-200 Staszów
listopad 2023 r.
8
Delegatura Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach, Oddział Celny w Kielcach
ul. Ściegiennego 264 D
25-116 Kielce
październik 2021 r.
październik 2023 r.
2) Część II zamówienia - kontrole okresowe polegające na ocenie efektywności energetycznej zainstalowanych urządzeń chłodniczych, w n/w budynkach:
l.p.
Jednostka
Adres (lokalizacja)
Termin kontroli
1
Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach
Świętokrzyski Urząd Skarbowy
w Kielcach
ul. Częstochowska 20
25-647 Kielce
październik 2021 r.
październik 2022 r.
2
Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Polna 11
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
czerwiec 2022 r.
4. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji w poszczególnych budynkach, wykaz urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz harmonogram kontroli, w podziale na części zamówienia, znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.
6. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie obszaru wykonywanych prac oraz należyte zabezpieczenie osób trzecich przed powstaniem ewentualnych szkód.
7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, zaspokojenia roszczeń wynikłych z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności BHP, PPOŻ i ochrony środowiska, a także zastosowania nieuciążliwego dla otoczenia sposobu powadzonych prac.
8. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę nieprawidłowości w instalacji systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w poszczególnych obiektach, naprawa zostanie wykonana na koszt Izby Administracji Skarbowej w Kielcach. Za wykonanie ponownych badań Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat.
9. W przypadku zaistniałego zagrożenia zdrowia i życia użytkowników budynku oraz konieczności natychmiastowej interwencji, wynikłych podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Zamawiającym, do natychmiastowego zabezpieczenia instalacji i zawiadomienia właściwych służb.
10. Zaleca się, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej obiektów i ich systemów objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
11. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnego sprzętu i urządzeń.
12. Kontrole będące przedmiotem zamówienia muszą być zakończone protokołami sporządzonymi zgodnie ze wzorem protokołu z kontroli systemu ogrzewania, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 513).
13. Protokoły z systemu ogrzewania i systemów klimatyzacji muszą zawierać:
1) dane identyfikacyjne budynku;
2) dane identyfikacyjne systemu,
3) ocenę sprawności systemu,
4) zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią efektywność energetyczną systemu.
14. Protokoły z kontroli systemów będących przedmiotem zamówienia powinny być sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków - osobno dla każdego urządzenia/systemu.
15. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokoły z przeprowadzonej kontroli w wersji papierowej, opatrzone numerem nadanym w systemie teleinformatycznym, podpisane przez obie strony.

CPV: 71356100-9

Dokument nr: 2601-ILN.261.82.2021

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 października 2021 r. w głównej siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, Ul. Sandomierska 105, pokój nr 3 (kancelaria) lub przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej: ias.kielce@mf.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z terminami kontroli w poszczególnych obiektach Zamawiającego, które zostały określone w harmonogramie znajdującym się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego dla każdej części zamówienia.

Wymagania:
III. INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU I STOSOWANIU PRZEPISÓW
Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) nie stosuje się przepisów w/w ustawy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) złożą ważną ofertę zgodną z zasadami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym;
2) nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
a) posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub
b) posiadającymi kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych,
c) wpisanymi przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,
d) posiadającymi dostęp do systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest wykaz o którym mowa w lit. c niniejszego pkt.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w ust. 1 pkt 2 i 3, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełnione i podpisane oświadczenia znajdujące się w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby wykonujące przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I DOKUMENTY, JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na maszynie do pisania, komputerze bądź ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Oferta musi zawierać dane Wykonawcy i być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/osoby posiadające odpowiednie pełnomocnictwo. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego np. z imienną pieczątką lub z podaniem imienia i nazwiska.
5. Oferta oraz wszystkie dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca składając ofertę zastrzeże, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
2. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca oblicza cenę ofertową przedmiotu zamówienia według własnej kalkulacji.
2. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności koszty nakładów osobowych, sprzętu, dojazdu itp.
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, w tym we wzorze umowy oraz inne koszty, jakie Wykonawca uzna za konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Obliczoną zgodnie z powyższymi wymaganiami cenę należy wpisać liczbowo i słownie w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Podana cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena może być tylko jedna.
IX. KRYTERIA WYBORU OFERTY
Jako kryterium wyboru najkorzystniej oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się cenę oferty brutto przedstawioną w formularzu ofertowym, z wagą 100%.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający dokona badania ofert pod względem formalnym i merytorycznym, co do zgodności z warunkami zapytania ofertowego.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Złożone oferty mogą podlegać dalszym negocjacjom lub Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w szczególności gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty będzie równa lub wyższa od kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia,
b) jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie;
c) zaistnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania w wyniku negocjacji korzystniejszej oferty oraz Wykonawcy wyrażą zgodę na przeprowadzenie negocjacji - zasady przeprowadzenia negocjacji oraz składania ofert dodatkowych ustali Zamawiający.
4. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę za realizację zamówienia, przy spełnionych warunkach zapytania ofertowego.
5. Informacja o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana pocztą elektroniczną lub faxem do Wykonawców którzy złożyli oferty.
6. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta na warunkach jakie wynikają ze złożonej oferty i załączonego wzoru umowy - Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
XII. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Izba Administracji Skarbowej w Kielcach informuje, że 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z niniejszym postępowaniem będzie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 105. Inspektor ochrony danych osobowych w Izbie
Administracji Skarbowej w Kielcach jest dostępny pod adresem e-mail: iod.kielce@mf.gov.pl oraz nr telefonu 41 36 42 671.
3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b w/w rozporządzenia RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy na ,,Wykonanie w latach 2021-2023 kontroli okresowej systemu ogrzewania oraz systemu klimatyzacji z uwzględnieniem efektywności energetycznej i dostosowaniem ich mocy do potrzeb użytkowych w wybranych budynkach Izby Administracji Skarbowej w Kielcach." Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku zawarcia umowy przez okres jej realizacji i 10 lat od zakończenia realizacji umowy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych może być przyczyną braku możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.

Kontakt:
XI. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGI UPOWAŻNIENI DO KONTAKYU Z WYKONAWCAMI
Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest Pani Marzena Wawrzykowska, tel. 41 3642647; w-mail: marzena.wawrzykowska@mf.gov.pl
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 8:00 - 15:00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.