Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE BADAŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przedmiot:

WYKONANIE BADAŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o
ul. Opolska 43
46-045 Turawa
powiat: opolski
tel./fax 77 440 44 44
sekretariat@wik.turawa.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Turawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax 77 440 44 4
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA WYKONANIE BADAŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
I URZĄDZEŃ ZAINSTALOWANYCH
NA OBIEKTACH WIK TURAWA SP. Z O.O.
Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej
i urządzeń zainstalowanych na obiektach WIK Turawa Sp. z o.o.
Zamówienie obejmuje wykonanie badan w zakresie wskazanym w art. 62. ust. 1 p. 2
ustawy Prawo budowlane, w tym:
A) Minimalny zakres badań instalacji elektrycznej obejmuje:
- oględziny obejmujące ochronę przed dotykiem bezpośrednim
- pomiar rezystancji izolacji
- badania ciągłości przewodów ochronnych
- badania ochrony przed dotykiem pośrednim
- próby funkcjonalne urządzeń różnicowoprądowych
B) Badania i pomiary eksploatacyjne elektrycznych urządzeń napędowych obejmują:
- pomiar rezystancji uzwojeń silników
- pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silników
- sprawdzenie stanu ochrony przeciwporażeniowej
C) Badania i pomiary eksploatacyjne linii kablowych obejmują:
- sprawdzenie ciągłości żył kabli
- pomiar rezystancji izolacji linii kablowych
- próbę napięciową izolacji linii kablowych
D) Badania i pomiary eksploatacyjne układów sterowania i sygnalizacji obejmują:
- pomiar rezystancji izolacji
- sprawdzenie funkcjonalne
2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania odpowiednich uprawnień w zakresie
prowadzonych badań.
3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przekazania Zamawiającemu protokołów z
przeprowadzonych badań.
4. Koszty dojazdów do poszczególnych obiektów ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca musi wykonać badania po wcześniejszym uzgodnieniu faktycznego terminu
realizacji na poszczególnych obiektach.
6. Wyszczególnienie obiektów:
L.p. Miejscowość Obiekt Ilość pomp
1 Węgry Przepompownia sieciowa PW-2 2
2 Turawa Przepompownia sieciowa PT-1 3
3 Przepompownia sieciowa PT-2 3
4 Przepompownia sieciowa PT-3 3
5 Przepompownia sieciowa P-19 2
6 Przepompownia sieciowa P-20 2
7 Obszar północnego brzegu Jeziora Turawskiego Przepompownia sieciowa P-1 2
8 Przepompownia sieciowa P-2 2
9 Przepompownia sieciowa P-3 2
10 Przepompownia sieciowa P-4 2
11 Przepompownia sieciowa P-5 2
12 Przepompownia sieciowa P-6 2
13 Przepompownia sieciowa P-7 2
14 Przepompownia sieciowa P-8 2
15 Przepompownia sieciowa P-9 2
16 Przepompownia sieciowa P-10 2
17 Przepompownia sieciowa P-11 2
18 Przepompownia sieciowa P-12 2
19 Przepompownia sieciowa P-13 2
20 Przepompownia sieciowa P-14 2
21 Przepompownia sieciowa P-15 2
22 Tłocznia ścieków P-15A 2
23 Przepompownia sieciowa P-16 2
24 Przepompownia sieciowa P-17 2
25 Przepompownia sieciowa P-18 2
26 Kotórz Wielki Tłocznia ścieków PK-1 2
27 Obszar południowego brzegu Jeziora Turawskiego Przepompownia sieciowa KII P-1A 2
28 Przepompownia sieciowa KII P-1 2
29 Przepompownia sieciowa KII P-2 2
30 Przepompownia sieciowa KII P-3 2
31 Przepompownia sieciowa KII P-4 2
32 Przepompownia sieciowa KII P-5 2
33 Przepompownia sieciowa KII P-6 2
34 Przepompownia sieciowa KII Pd-1 2
35 Przepompownia sieciowa KII Pd-2 2
36 Przepompownia sieciowa KII Pd-3 2
37 Przepompownia sieciowa KII Pd-4 2
38 Przepompownia sieciowa KII Pd-5 2
39 Przepompownia sieciowa KII Pd-6 2
40 Kadłub Turawski Tłocznia ścieków P-1 2
41 Ligota Turawska Tłocznia ścieków P-2 2

Dokument nr: WIK/DT/GM/06/10/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 13.10.2021 r. o godz. 10;00. Oferty należy złożyć:
- w sekretariacie WIK Turawa Sp. z o.o., 46-045 Turawa, Ul. Opolska 43,
lub
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@wik.turawa.pl
W przypadku oferty przesyłanej elektronicznie Zamawiający uznaje ofertę za poprawnie
złożoną, jeżeli dokumenty będą podpisane, a następnie dołączone do e-maila w postaci skanu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Do dnia 30.11.2021 r.

Wymagania:
Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji.
2. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez przedstawiciela oferenta
uprawnionego do reprezentowania podmiotu. W wypadku podpisania oferty przez
Pełnomocnika, pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta winno być udzielone przez
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, zgodnie z przepisami kodeksu
cywilnego i dołączone do oferty.
3. Każda strona oferty wraz z załącznikami oraz wzorem umowy powinna być parafowana
przez przedstawiciela oferenta uprawnionego do reprezentowania podmiotu.
4. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmian i uzupełnień po upływie
terminu składania ofert.
5. Ofertę należy sporządzić wg wzoru oferty określonego w zał.l specyfikacji.
6. Zamawiający może wezwać oferenta do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.
7. Zamawiający może odrzucić ofertę, która nie została uzupełniona, jest niezgodna z SIWZ
lub posiada inne błędy.
8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wyboru którejkolwiek z ofert, w
szczególności w sytuacji gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczać kwotę jaką
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Kryteria oceny oferty oraz ich znaczenie.
Przy ocenie złożonych ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
RODZAJ KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO ZDOBYCIA
Cena netto 100% 100
Kryteria rozpatrywane będą na podstawie ceny łącznej netto podanej przez Oferenta w
formularzu ofertowym.
Kryterium oceniane będzie w skali 0-100 pkt. wg wzoru:
Cena oferty najtańszej
____________________________ x 100 = ilość punktów
Cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Cenę oferty netto podaje się i przyjmuje do dalszych obliczeń w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku.
Ocenie będą podlegać tylko oferty nieodrzucone.
Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktowania się z oferentami.
- Grzegorz Musielak, e-mail: grzegorz.musielak@wik.turawa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.