Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ ,,Rewitalizacja boiska sportowego

Przedmiot:

DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ ,,Rewitalizacja boiska sportowego

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Piecki
ul. Zwycięstwa 34
11-710 Piecki
powiat: mrągowski
tel. 89/742 20 29, fax. 89/742 20 65,
gmina@piecki.com.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Piecki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 89/742 20 29, f
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ W RAMACH ZADANIA PN.:
,,Rewitalizacja boiska sportowego oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Krutyń"
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie terenu, dostawa, demontaż starych i montaż urządzeń w zakres których wchodzi:
Lp.

Rodzaj kosztu

Kalkulacja (określenie ilości i jednostki miary)
1.

Roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych

0,14 ha
2.

Demontaż istniejących ławek

15 szt.
3.

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi rozbieranych urządzeń

9 m3
4.

DOSTAWA i montaż -bramki

2 szt.
5.

DOSTAWA i montaż -
piłko-chwyty

2 szt.
6.

DOSTAWA i montaż - ławki

10 szt.
7.

DOSTAWA i montaż - ogrodzenie

342 m

Dokument nr: RZK.7013.6.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert / wniosków: 2021-10-11 12:00:00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia:
Od momentu zlecenia wykonania usługi do 30.11.2021 r. za moment wykonania zamówienia uznaje się datę odbioru zleconego zakresu robót potwierdzonego protokołem odbioru robót podpisanym przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego.

Wymagania:
7. Miejsce i termin składania ofert:

Przygotowanie oferty:
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w Urzędzie Gminy Piecki (w kancelarii, pokój nr 7), listownie na adres: Urząd Gminy Piecki, ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki lub w formieelektronicznej na adres a.polita@piecki.com.pl
Termin składania ofert:
do 11.10.2021 r., godz. 12:00 (decyduje godzina wpływu do siedziby Zamawiającego), oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane;

Uwagi:
Obszar realizacji zamówienia: dz.nr ewid. 197 obręb Krutyń, gm. Piecki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ,,Projekt budowlany rewitalizacji boiska sportowego oraz zagospodarowania terenu w miejscowości Krutyński Piecek, działka nr 197, obręb Krutyń, gmina Piecki" (zał. nr 5) oraz ,,Przedmiar robót" (zał. nr 6)
Zamówienie realizowane w trybie rozliczenia ryczałtowego w związku z czym oferent powinien skalkulować wszelkie koszty związane z wykonaniem prac przedstawionych w załączanym przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej.
Zamawiający informuje, że na zakres prac podlegających zamówieniu dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót, a obszar realizacji zamówienia stanowi jego własność.

UWAGA: Wszystkie wszelkie prace należy wykonać ze szczególną dbałością o nie uszkodzenie istniejącej płyty boiska. Wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek i w związku z prowadzonymi robotami należy odtworzyć do stanu pierwotnego na koszt wykonawcy robot.
5. Ocena ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %).

6. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie, złożą wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru - zał. nr 1), zaakceptują wzór umowy (zał. nr 2) oraz dostarczą z ofertą kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót (zał. nr 6).
Termin związania ofertą:
Oferent od dnia założenia oferty jest związany ofertą w terminie 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
8. Informacja dodatkowa:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie postępowania bez podania przyczyny;
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest: Adrian Polita - Kierownik
- Referat Rozwoju Gminy i Zarządzania Kryzysowego, email: a.polita@piecki.com.pl

9. Zamawiający informuje, że:

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy miejsce prowadzonych robót budowlanych;
Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres zamówienia opisany w załącznikach ma charakter wyłącznie pomocniczy
w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i sprzętu.;
W przypadku, gdy w niniejszej dokumentacji bądź projektach zagospodarowania terenu działek, Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych;
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych równoważnych z opisem wskazanym przez Zamawiającego. Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów, materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalności niż określone w załącznikach;
Jeśli specyfikacja bądź dokumentacja projektowa nie określa takich parametrów, za rozwiązania równoważne przyjmuje się rozwiązania spełniające wymagania określone przez Zamawiającego przy przyjęciu parametrów rozwiązań zastosowanych
w projekcie technicznym przy zachowaniu zgodności, przez odniesienie się w kolejności preferencji do:
Polskich Norm przenoszących normy europejskie;
norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie;
europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych iuchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011,str. 5, z późn. zm.);
wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWGi 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE,94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12);
norm międzynarodowych;
specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:
Polskie Normy;
Polskie aprobaty techniczne;
Polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
Krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.);
Zaproponowane rozwiązania równoważne nie mogą powodować konieczności przeprojektowania załączonej dokumentacji;
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać, że oferowane materiały i sprzęty spełniają warunki określone przez Zamawiającego;
W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych dokumenty dołączone do oferty na potwierdzenie równoważności będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu ,,nierównoważności" zaproponowanych rozwiązań równoważnych;
W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w załącznikach
Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż.,
roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia;
użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B;
Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi, określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;
Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania i wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia;
Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, obejmującą w szczególności: wykonanie bieżących pomiarów geodezyjnych, wytyczenia, domiarów i szkiców w zakresie wykonanych elementów objętych dokumentacją na potrzeby dokumentów rozliczeniowych potwierdzających ilości wykonanych robót z wyodrębnieniem poszczególnych elementów pozycji obmiarowych;
Okres zgłaszania wad wynosi co najmniej 36 miesiące od daty odbioru robót i równy jest okresowi gwarancji i rękojmi;
Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na czas określony, o treści zgodnej z załącznikiem nr 3;
Zamawiający informuje, że korzystanie z materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego jest odpłatne.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.