Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej

Przedmiot:

Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gminy Prabuty Zespół ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
uL Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty
powiat: kwidzyński
teL [055) 246 07 34, fax [055) 278 20 02, tel 55 246 07 34
b.kuter@prabuty.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Prabuty
Wadium: ---
Nr telefonu: teL [055) 246 07 34,
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
DOSTAWA i montaż wiaty śmietnikowej na 10 pojemników"
Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiaty śmietnikowej:
wymiar 4550mm x 7500mm [wiata na 10 pojemników 11001) montaż na działce 54/177 obręb 0005
Prabuty, przy ul Sanatoryjnej 25
o Wiata stalowa wykonana z kształtowników zimnowalcowanych [profile zamknięte),
ocynkowane ogniowo,
o Słupki nośne wiaty wykonane z profili stalowych ze stali St3 o przekrojach kwadratowych
50x50x2 oraz 30x30x2, wykonane w całości z płytą podstawy o grubości 4 mm,
o Słupy kotwione do podłoża za pomocą minimum 2 kotw na słup, preferowane kotwy
chemiczne,
o Konstrukcja wiaty w kobrze RAL 6020,
o Panel dolny osłony zabudowany ocynkowaną blachą trapezową BTS 18 o wysokości fali
minimum 16 mm W kolorze RAL 6011 do wysokości 1 144 mm po całym obwodzie osłony,
ułożenie trapezów blachy poziome,
o Panel górny osłony ocynkowany ogniowo, wykonany z płaskownika i siatki o średnicy drutu
Fi 6mm, oczko siatki kwadratowe o wymiarze max 50mm x 50mm,
o Panele górne i dolne umieszczone w świetle profili co 750 mm,
o Dach łukowy z żywicy poliestrowo - epoksydowej wzmocniony włóknem szklanym
w kolorze RAL 1017, wyposażony z jednej strony w rynnę odprowadzającą wodę opadową.
o Drzwi po krótszym boku wiaty o szerokości 1450 mm dwuskrzydłowe (830 mm szerokie i
560 mm wąskie) wyposażone w zamek z wkładką,.
o W wewnątrz wiaty odbojniki zabezpieczające przed obijaniem pojemników o konstrukcję
osłony.
o Wysokość całkowita wiaty nie więcej niż 2 650 mm.
o Elementy nośne dachu należy wykonać z dźwigarów kratowych oraz odpowiednich stężeń
z profili o przekrojach kwadratowych min 30x30x2 mm.
o Wszystkie połączenia poszczególnych elementów modułowych powinny być skręcane.

Dokument nr: GPG.8.2021.BK

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.10.2021 r.,
o godz. 10;10 w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Prabuty, ul Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty,
pokój nr 7, I piętro.

Składanie ofert:
ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -,,formularzu
oferty"
ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres siedziby zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Prabuty,
ul Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, pokój nr 7, lub e-mailem na adres: b.kuter@prabuty.pl w terminie do
dnia 12.10.2021 r., do godz. 10;00,
na kopercie lub w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, nazwę i adres
zamawiającego oraz adnotację:
Oferta na: ,,DOSTAWA i montaż wiaty śmietnikowej"
oferta otrzymana po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do
jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsc dostarczenia i montażu wiaty: Prabuty, ul Sanatoryjna niedaleko bloku nr 25
Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2021 r.

Wymagania:
Faktura VAT z 14 dniowym terminem płatności dostarczana będzie w dniu dostarczenia.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
wypełniony formularz oferty na załączonym druku,
Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
a. cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, VAT 23%, brutto,
b. cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy.
Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Najniższej ceny -100%.
Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania
udziału w postępowaniu oraz zawiera najniższą cenę.
Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących
przypadkach:
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia,
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierającą: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano wraz z podaniem ceny wybranej oferty zostanie przesłana pisemnie na adres
wykonawcy, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
w terminie do 10 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca zobowiązany jest do
zawarcia umowy w treści zgodnej z załączonym wzorem i na warunkach złożonej oferty,
umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

Kontakt:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul Kwidzyńska 2, pok. nr 7 lub telefonicznie pod
numerem tel 55 246 07 34. Pracownikiem uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest Bartosz Kuter
- inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi, tel 55 246 07 34.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.