Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja, utrzymanie i usuwanie awarii przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do...

Przedmiot:

Konserwacja, utrzymanie i usuwanie awarii przepompowni wód deszczowych oraz urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienia tunelu

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Ząbki
ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki
powiat: wołomiński
tel. 22 51-09-700, faks. 22 51 09 888.
https://zabki.ezamawiajacy.pl/pn/zabki/demand/notice/public/40866/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ząbki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 51-09-700, f
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja, utrzymanie i usuwanie awarii dwunastu przepompowni wód deszczowych oraz
urządzeń do podczyszczania i magazynowania wód opadowych, w tym odwodnienia tunelu.
ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE
1. Usługi związane z utrzymaniem, konserwacją i usuwaniem awarii dwunastu
przepompowni wód deszczowych i urządzeń administrowanych przez Urząd Miasta
Ząbki obejmują:
a) Bieżące utrzymanie 12-tu przepompowni wód deszczowych wraz z AKPiA
we właściwym stanie technicznym i estetycznym;
b) Bieżące utrzymanie wpustów deszczowych w tunelu oraz ich przegląd
i czyszczenie min. raz w miesiącu;
c) Bieżącą konserwację dwóch zbiorników retencyjno-odparowywalnych
zlokalizowanych przy Ul. Sosnowej, ich przeglądy oraz utrzymanie czystości
w terenach ogrodzonych, zamkniętych dla osób trzecich (m.in. koszenie trawy,
zbieranie nieczystości itp.);
d) Bieżącą konserwację zbiornika retencyjnego zlokalizowanego przy Ul. Nowej oraz
zbiornika retencyjnego zlokalizowanego przy Ul. Powstańców, ich przeglądy,
utrzymanie czystości w terenach ogrodzonych, zamkniętych dla osób trzecich
(m.in. koszenie trawy, zbieranie nieczystości itp.);
e) Ręczne czyszczenie (nie rzadziej niż 1 raz w roku) podziemnego zbiornika
retencyjnego wód deszczowych zlokalizowanego w Ul. Wojska Polskiego przy
tunelu kolejowym oraz jego przeglądy i utrzymanie zgodnie z instrukcją oraz
obowiązującymi przepisami. Zbiornik o wymiarach 115,0 x 6,0 x 2,9 m
zlokalizowany jest pod tunelem - dostęp przez cztery włazy o średnicy 600 mm;
f) Czyszczenie min. raz na 6 m-cy, 5 separatorów substancji ropopochodnych
z osadnikami piasku oraz 7 osadników piasku zlokalizowanych przy
przepompowniach wód deszczowych.
2. Wykonawca zobowiązany jest również do usuwania awarii, w tym usunięcia każdej
awarii urządzeń przepompowni wód deszczowych (również wtedy, gdy wystąpiła ona
na skutek kolizji drogowej, czy też wandalizmu.
3. Zamawiający planuje uruchomienie trzech dodatkowych przepompowni w latach 2021
- 2022, co może mieć wpływ na rozszerzenie podpisanej umowy. Koszty rozszerzenia
umowy dla poszczególnych obiektów nie mogą być większe niż średnie koszty
utrzymania i konserwacji dla przepompowni przedstawionej w ofercie.
WYKAZ PRZEPOMPOWNI I URZĄDZEŃ DO PODCZYSZCZANIA I
MAGAZYNOWANIA WÓD OPADOWYCH:
Lp. Nazwa / lokalizacja Moc pomp
1 Przepompownia w Ul. Powstańców / przy skrzyżowaniu z Ul. Dzi- ką P = 2 x 2,0kW
2 Przepompownia w Ul. Sosnowej / przy skrzyżowaniu z Ul. Sikor- skiego P = 2 x 2,95kW
3 Przepompownia w Ul. Wiosennej przy posesji Nr 2 P = 2 x 4,0kW
4 Przepompownia Ul. Wojska Polskiego / przy Tunelu P = 2 x 9,0kW
5 Przepompownia w Ul. Nowej / przy skrzyżowaniu z Ul. Torfową PI =3,5kW,P2 = 2,6kW
6 Przepompownia w Ul. Nowej / przy skrzyżowaniu z Ul. Wysockie- go PI = 2,88kW, P2 = 2,2kW
7 Przepompownia - Wolności w pobliżu posesji nr 15 PI = l,9kW, P2 = l,3kW
8 Przepompownia w Ul. Wolności / przy skrzyżowaniu z Ul. 11-go Listopada PI = l,9kW, P2 = l,3kW
9 Przepompownia w Ul. Wolności / przy skrzyżowaniu z Ul. Piotra Skargi PI = 2,9kW, P2 = 2,2kW
10 Przepompownia w Ul. Szkolnej / przy szkole podstawowej nr 1 PI = 2,0kW, P2 = 2,0kW
11 Przepompownia w Ul. Poniatowskiego / przy parkingu podziemn.
12 Przepompownia w Ul. Zycha / przy skrzyżow. z Ul. Warszawską.
13 Wpust uliczny bez osadnika 0500 mm
14 Osadnik piasku o 01200 mm, V= 1,15m3 - 4 szt
15 Osadnik piasku o 01500 mm, V=2,0m3
16 Osadnik piasku o 02000 mm, V=5,0m3
17 Separator koalescencyjny z osadnikiem piasku o 01800 mm, V=2,47m3
18 Separator koalescencyjny z osadnikiem piasku i by-passem o 02300 mm, V=2,51 m3 - 3 szt
19 Zbiornik retencyjno-odparowywalny wód deszczowych o wym: ok. 57,0 x 6,5m, h=2,5m
20 Zbiornik retencyjno-odparowywalny wód deszczowych o wym: ok. 34,0 x 4,5m, h=2,5m,
21 Zbiornik retencyjny wód deszczowych o wym: ok. 4,5 - 13,5 x 53,0 m, pój. użytkowa = ok. 550,0m3,
22 Zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe o wym: ok. 19,0 x 32,0 przy Ul. Powstańców
23 Podziemny zbiornik retencyjny wód deszczowych o wym: 115,0 x 6,0 m, h=2,9 m,
3. Szczegółowy zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3
do umowy.

CPV: 50511000-0, 90470000-2

Dokument nr: 271-1.88.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 12-10-2021 r. o godz.
12;15
Zestawienie złożonych ofert zostanie zamieszczone na ww platformie.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zabki.ezamawiajacy.pl/pn/zabki/demand/notice/public/40866/details
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy
zakupowej Marketplanet w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 12-10-2021 r.
do godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
OD DNIA PODPISANIA UMOWY DO 31-10-2022 r.

Wymagania:
IV. KRYTERIUM OCENY OFERT:
1. Kryteria oceny i ich ranga w ocenie:
KRYTERIUM WAGA
nr 1 - Cena (C) 90 %
nr 2 - Czas usunięcia awarii (CUA) 10 %
2. Sposób liczenia wartości punktowej oferty:
KRYTERIUM NR 1:
Kryterium ,,cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto
C = ----------------------------------- x 100 pkt x 90%
cena brutto zaoferowana w ofercie badanej
KRYTERIUM NR 2:
Kryterium ,,czas usunięcia awarii" po zgłoszeniu jej wystąpienia będzie rozpatrywane
w następujący sposób:
a) Wykonawca, który wykaże usunięcie awarii po zgłoszeniu jej wystąpienia w okresie nie
dłuższym niż od 10 godz. - 12 godz. otrzyma 0 punktów,
b) Wykonawca, który wykaże usunięcie awarii po zgłoszeniu jej wystąpienia w okresie nie
dłuższym niż od 8 godz. - 10 godz. otrzyma 5 punktów,
c) Wykonawca, który wykaże usunięcie awarii po zgłoszeniu jej wystąpienia w okresie nie
dłuższym niż 8 godz. otrzyma 10 punktów.
UWAGA:
- Maksymalny czas usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 12 godzin.
- Kryterium ,,czas usunięcia awarii" NIE OBEJMUJE czasu na usunięcie awarii w tunelu
pod torami kolejowymi, jak również NIE BĘDZIE BRANY pod uwagę przy obliczeniu
punktów w tym kryterium. Czas usunięcia awarii w tunelu kolejowym wynosi nie dłużej
niż 4 godz. po zgłoszeniu.
V. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE ZOBOWIĄZANY BĘDZIE ZŁOŻYĆ
WYKONAWCA:
Do oferty należy załączyć:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia,
2) Pełnomocnictwo, - jeśli ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
4) Wykonawca, w celu wykazania posiadania doświadczenia zobowiązany jest złożyć
poświadczenie potwierdzające, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej dwie
usługi, polegające na konserwacji przepompowni, każda o wartości nie mniejszej niż
50 000,00 PLN brutto,
5) Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie lub inny dokument potwierdzający,
iż posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą
niż 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
W toku prowadzonego postępowania oferentowi nie przysługują środki ochrony prawnej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.