Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa elementów do budowy prototypów

Przedmiot:

Dostawa elementów do budowy prototypów

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: SDA Group Sp. z o.o
Graniczna 186
54-530 Wrocław
powiat: Wrocław
+ 48 534 884 188
michal.jarco@sda.org.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72885
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: + 48 534 884 188
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie i zautomatyzowanie technologii wytwarzania naczyń jednorazowych, biodegradowalnych i ekologicznych do żywności wysokiej jakości w oparciu m.in. o frakcje z przemiału zbóż pradawnych - BranTec
Powstaje w kontekście projektu
RPDS.01.02.01-02-0071/20 - Opracowanie i zautomatyzowanie technologii wytwarzania naczyń jednorazowych, biodegradowalnych i ekologicznych do żywności wysokiej jakości w oparciu m.in. o frakcje z przemiału zbóż pradawnych

Część 1
dostawę elementów do budowy prototypów cz. 1

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy prototypów cz. 1 zgodnie z poniższą specyfikacją:
a) Wykonania elementów zabudowy stacji (osłony i profile) - prototypowej prasy do przeprowadzania testów. W skład zabudowy wchodzą:
1. Profil aluminiowy 45 mm x 45 mm x 60 mb.
2. Profil aluminiowy 45 mm x 90 mm x 30 mb.
3. Łączniki do profili x 200 szt.
4. Modułowy panel ogrodzeniowy o wymiarach 1 m x 2 m x 20 mb.
5. Furtka o wysokości 2 m pasująca do modułu z pkt 4
6. Regał odkładczy 5 poziomowy, nośność poziomu: 50 kg
b) Wykonania detali obróbkowych niezbędnych do wykonania prasy prototypowej. Specyfikacja detali:
1. Kolumny fi 80 mm x 4 szt.
2. Płyta siłownika x 4 szt.
3. Ruchoma płyta dociskowa x 4 szt.
4. Płyta dolna x 4 szt.
5. Płyty grzewcze x 8 szt.
6. Elementy izolacyjne x 30 szt.
7. Wsporniki x 20 szt.
8. Elementy obudowy x 40 szt.
9. Elementy konstrukcyjne x 50 szt.
c) Wykonanie ramy prasy prototypowej. Rama spawana 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m. Nośność konstrukcji 5 ton.
d) Wykonania powłok, cynkowania, malowania, oksydowania zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Oksydowanie: 800 kg materiału
2. Malowanie proszkowe + podkład: 20 m2 materiału

CPV: 14000000-1, 42900000-5

Dokument nr: 2021-27349-72885, 3/B+R/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-10-13

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław-Fabryczna
Miejscowość
Wrocław

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Brak
Warunki zmiany umowy
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
? zmiana terminu realizacji umowy - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
? zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
? wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferent nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-10-06
Data ostatniej zmiany
2021-10-06

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto oferty.
Gdzie cena brutto oferty liczona jest w następujący sposób:
C = (Cmin/Cof) x 100%
gdzie: Cmin - najniższa cena wśród składanych ofert
Cof - cena danej oferty
C - ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Michał Jarco
tel.: + 48 534 884 188
e-mail: michal.jarco@sda.org.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.