Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ,,SuPeKom" Sp. z o. o
ul. Poznańska 18
66-100 Sulechów
powiat: zielonogórski
68 385 24 07
przetargi@supekom.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Sulechów
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: 68 385 24 07
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej w m. Nowy Świat, gmina Sulechów"
1.1. Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ,,SuPeKom" Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.:
,,Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej w m. Nowy Świat, gmina Sulechów".
1.2. Przetarg prowadzony jest zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych obowiązującym w Spółce, zwanym dalej ,,Regulaminem".
1.3. Przetarg dotyczy zamówienia sektorowego dla robót budowlanych, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 roku (M.P. poz. 11). Wobec tego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 1129 z późniejszymi zmianami), przepisów rzeczonej ustawy nie stosuje się.
6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
6.1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej w m. Nowy Świat, gmina Sulechów".
Strona 4 z 44
Przedmiot zamówienia, o którym mowa powyżej, realizowany będzie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Zakład Projektowo - Usługowy Gerard Czupkiewicz z siedzibą przy Ul. Krzywej 1, 66-100 Sulechów.
Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany (zawierający w szczególności informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, uzgodnienia branżowe), przedmiar robót oraz niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia. Wszystkie dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, zostały dołączone do niniejszej SWZ
6.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:
o dokumentacji projektowej;
o zapisach niniejszego SWZ.
Dokumenty pomocnicze do opisy przedmiotu zamówienia:
o przedmiar robót.
6.3. Wszystkie elementy dokumentacji określone w p. 6.1 i 6.2 stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące - tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
6.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
? umowa,
? SWZ,
? dokumentacja projektowa,
? oferta wraz z załącznikami do oferty.
6.5. Dołączony do SWZ przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Ustalenie dokładnej ilości robót, materiałów oraz innych prac niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia musi być określone przez Wykonawcę w oparciu o wszystkie dokumenty wymienione w pkt 6.1. i 6.2., gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Przed przystąpieniem do wyceny robót należy dokładnie zapoznać się z uzgodnieniami branżowymi, o których mowa w punkcie 6.1. i 6.2. niniejszej SWZ.
6.6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej placu budowy i pozyskał dla siebie wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.
6.7. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić także koszty robót przygotowawczych, ewentualne koszty napraw uszkodzonych sieci obcych, które zostały naniesione na mapy oraz koszty wszelkich opłat administracyjnych do czasu zakończenia inwestycji. Ponadto w cenie oferty należy uwzględnić w szczególności:
o koszty wywozu i utylizacji odpadów budowlanych (śmieci, gruz, materiały rozbiórkowe i inne),
o koszty uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń i odtworzeniem uszkodzonych, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni dróg i chodników poza terenem budowy,
o koszty uporządkowania terenów, w tym terenów zielonych w obrębie prac drogowych po ich zakończeniu i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót,
Strona 5 z 44
o koszty zorganizowania we własnym zakresie zaplecza budowy, a także terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń,
o koszty instalacji licznika wody i licznika energii oraz koszty z tytułu zużycia tych mediów,
o koszty obsługi geodezyjnej, obejmującej wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą przez uprawnione służby geodezyjne (wymaga się, by Wykonawca dostarczył dokumentację w ramach pomiaru powykonawczego w skali 1:500).
6.8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów bhp, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
6.9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji dla robót budowlanych ustala się na 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który stanowi równocześnie dokument gwarancyjny. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad. Zamawiający zastrzega, że w okresie gwarancji dokonywane będą przeglądy gwarancyjne wykonanych robót budowlanych: obowiązkowy przegląd 1 raz w roku oraz w razie konieczności przeglądy nadzwyczajne, na których wymagana będzie obecność przedstawiciela Wykonawcy lub osoby przez niego upełnomocnionej. W przypadku przeglądu obowiązkowego Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o terminie planowanego przeglądu na co najmniej 7 dni przed tym terminem.

CPV: 45232410-9, 45231100-6

Dokument nr: ZP.23.10.2021.TNŚ

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 października 2021 roku do godz. 1015. Ze względów bezpieczeństwa otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.

Składanie ofert:
19.8. Ofertę należy złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) musi być opisana, w następujący sposób:
Oferta na:
Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego pn.:
,,Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej w m. Nowy Świat, gmina Sulechów"
znak sprawy: ZP.23.10.2021.TNŚ
,,Nie otwierać przed dniem 12 października 2021 roku do godz. 1015"
Ofertę, w formie i treści zgodnej z niniejszym SWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2021 roku do godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
11. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
11.1. Wymagany termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy - najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Wymagania:
3. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
3.1. Postępowanie jest prowadzone trybie przetargu nieograniczonego .
3.2. Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, obowiązujący Wykonawcę i Zamawiającego podczas prowadzenia postępowania przetargowego.
4. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
4.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem sprawy: ZP.23.10.2021.TNŚ.
4.2. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
7. OFERTY CZĘŚCIOWE
7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I DODATKOWE
8.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
8.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia dodatkowego nieobjętego zamówieniem podstawowym.
9. OFERTA WARIANTOWA I UMOWA RAMOWA
9.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
10. ZALICZKA
10.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
12.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Strona 6 z 44
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
12.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków jest następujący:
12.3. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt 12.7 SWZ.
12.4. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
12.4.1. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
12.4.2. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
12.5. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby:
1) Wykonawca wykazał się (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie) wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej:
o dwóch zamówień, których przedmiotem była budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o długości co najmniej 400 mb i średnicy co najmniej ? 90 mm każda i wykonanej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy każda.
UWAGA: W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz wykonanych zamówień sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ oraz dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały należycie wykonane.
Dowody należytego wykonania zamówienia muszą mieć postać referencji/poświadczeń.
Przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie, muszą zawierać co najmniej:
a) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował zamówienie, których dokumenty dotyczą,
b) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie,
c) wskazanie zakresu zamówienia (w tym podanych przez Zamawiającego powyżej parametrów oraz długości sieci),
d) wskazanie wartości zamówienia,
e) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
f) wskazanie miejsca wykonania,
g) opinię podmiotu wskazanego powyżej w lit. b stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane należycie.
Jeśli Wykonawca realizował robotę budowlaną na rzecz Zamawiającego nie musi przedkładać dowodów określających czy ta robota została wykonana należycie.
2) Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy):
Strona 7 z 44
a) Kierownik budowy / robót w zakresie robót sanitarnych - musi spełniać następujące wymagania:
o doświadczenie zawodowe minimum 3 - lata na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót,
o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*.
*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1646).
Wskazane osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Za prawidłowy dobór osób do wykonania niniejszego zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wymieniony powyżej skład osób Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz:
1) wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
12.6. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:
1) Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (ubezpieczenie deliktowe i kontraktowe) na sumę nie mniejszą niż 150.000,00 zł.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż złote polskie, to waluty te będą przeliczane przez Zamawiającego na PLN według średniego kursu PLN w stosunku do tych walut ogłoszonego przez NBP w dniu wystawienia polisy lub innego dokumentu, a w przypadku, gdy w danym dniu nie ogłoszono średniego kursu PLN w stosunku do danej waluty, to waluta ta będzie przeliczana przez Zamawiającego według średniego kursu PLN w następnym dniu, w którym nastąpiło ogłoszenie przez NBP średniego kursu dla tej waluty.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz:
Strona 8 z 44
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (ubezpieczenie kontraktowe).
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie warunku, ale oceniane będzie łączne spełnienie niniejszego warunku.
12.7. Okoliczności wykluczające z udziału w postępowaniu.
12.7.1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, wobec których zachodzą następujące przesłanki wykluczenia:
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
o udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
o handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
o o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
o finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
o o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
o pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
o przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
o o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
o lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego
b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. a powyżej,
c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
d) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
Strona 9 z 44
e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,
f) jeżeli doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 1 pkt a, b, e i f jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
? zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
? zreorganizował personel,
? wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
? utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
? wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę.
12.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie wykonawcy o braku wystąpienia względem niego przesłanek określonych powyżej oraz złożyć następujące dokumenty:
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio
Strona 10 z 44
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (taki dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
12.8. Oświadczenia i wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale, podpisane przez osoby do tego uprawnione.
12.9. Dokumenty inne niż oświadczenia i wykazy Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci, który dokument ten wystawił, albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
12.11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów (w tym oświadczeń potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.
12.12. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 12.7. SWZ.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.
Strona 11 z 44
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w formularzu ofertowym.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 12.7.2.
12.13. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym, te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, które mają być realizowane przez podwykonawców Zamawiający uzna, ze całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w pkt. 12.12. SWZ, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą wskazanym w ofercie. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń co do warunków umowy, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy o podanej treści. Umowa taka powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w formularzu ofertowym.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 19.13. 5) dotyczące tych podmiotów wypełniając zawarte tam odpowiednie oświadczenie.
12.14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
o ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
o muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów. Pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów; wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem;
o są zobowiązani do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak Wykonawcy występujący samodzielnie, tj. przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt 12.5. SWZ Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i zawodowy, natomiast w zakresie pozostałych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i braku podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi przedłożyć swoje dokumenty, niemniej w przypadku spełnienia warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 12.4. SWZ, będzie on
Strona 12 z 44
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
o przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt 12.7.1. SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 12.5. i 12.6. SWZ. Dokumenty wymienione w pkt 12.7.2. SWZ składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt. 19.13. 4) i 5) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
13. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI, WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
13.1. Składanie ofert dopuszcza się jedynie w formie pisemnej.
13.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje, z wyłączeniem Ofert, Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie pisemnie (w formie papierowej) lub drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 roku, poz. 344).
13.3. Korespondencja z Zamawiającym musi być kierowana na adres:
Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ,,SuPeKom" Sp. z o. o.
ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów
e-mail: przetargi@supekom.pl
13.4. Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania każdej przesyłki dokonanej drogą elektroniczną. Potwierdzenia otrzymania przesyłki drogą elektroniczną Zamawiający dokona względem Wykonawcy na jego wyraźne żądanie zawarte w treści tej korespondencji.
13.5. Język polski jest obowiązujący w toku całego postępowania i realizacji umowy.
13.7. Wykonawca może zwrócić się na piśmie (faksem lub drogą elektroniczną) do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści warunków wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 28.06.2021 roku do godz. 24:00. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
13.8. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniem Wykonawcy, który je złożył oraz umieści w/w informacje na stronie internetowej, na której opublikowana została SWZ.
13.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Zamawiający zamieści treść dokonanej zmiany na stronie internetowej, na której opublikowana została SWZ.
Strona 13 z 44
13.10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza tę informację na stronie internetowej, na której opublikowana została SWZ. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.
13.11. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.
13.12. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub złożyli oświadczenia lub dokumenty, które są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wezwanie dotyczące złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczenia lub dokumentów może być wystosowane tylko jednokrotnie dla danego dokumenty.
13.13. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wezwanie dotyczące złożenia lub uzupełnienia pełnomocnictw może być wystosowane tylko jednokrotnie dla danego dokumenty.
14. OCENA OFERT
14.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania, w toku oceny oferty, wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
14.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmiany jej treści z zastrzeżeniem zapisów pkt. 14.3.
14.3. Zamawiający poprawi w ofercie:
o oczywiste omyłki pisarskie
o oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
o inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
14.4. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
o oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
o pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
Strona 14 z 44
o wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
o wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
o powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia potwierdzają, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14.5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zostaną spełnione następujące przesłanki:
14.5.1. została złożona po terminie składania ofert,
14.5.2. została złożona przez wykonawcę:
o podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
o niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub
o który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń,
14.5.3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
14.5.4. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
14.5.5. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
14.5.6. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
14.5.7. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
14.5.8. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
14.5.9. wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie przez Zamawiającego:
o oczywiste omyłki pisarskie,
o oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
o inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
14.5.10. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
14.5.11. wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
14.5.12. wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium,
14.5.13. oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia,
14.5.14. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
14.5.15. została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.
14.6. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w pkt. 12.7 SWZ.
Strona 15 z 44
15. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
15.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto (oraz netto) za całość zamówienia włącznie z prawem opcji, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
15.2. Cena całej oferty winna wynikać z formularza ofertowego.
15.3. Wykonawca przy określaniu ceny oferty brutto (oraz netto) musi uwzględnić fakt, że należność Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy wypłacona będzie za faktycznie wykonane i odebrane roboty po zakończeniu całego zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem umowy i podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
UWAGA 1: Wypłata wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane będzie możliwa wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków.:
1) potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót budowlanych,
2) sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń i podpisania go przez Zamawiającego i Wykonawcę,
3) złożenia następujących dokumentów: faktury, dziennika budowy potwierdzającego wpis ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej, w tym pomiarów geodezyjnych oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, protokołów potwierdzających wykonanie prób, rozruchów lub odbiorów technicznych maszyn i urządzeń, protokołów z badań, pomiarów, itp.
UWAGA 2: W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu Wykonawca opóźni wykonanie robót budowlanych, to termin wypłaty wynagrodzenia zostanie przesunięty do czasu wykonania i odbioru robót.
15.4. Cena oferty brutto (oraz netto) za całość zamówienia określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i musi uwzględniać w swej wartości wzrost cen w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami (w przypadku zmiany w trakcie realizacji robót przepisów dotyczących zasad naliczania podatku VAT dla robót budowlanych strony umowy podpiszą stosowny aneks zmieniający zasady jego naliczania zgodnie z obowiązującymi na dany moment przepisami). Cena ryczałtowa określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację w okresie ważności umowy.
15.5. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia w formie ryczałtu spoczywa na Wykonawcy, stąd musi on należycie ocenić wartość przedmiotu zamówienia, gdyż nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu prac.
16. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
16.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1) oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
2) z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
16.2. Kryteria oceny ofert.
Strona 16 z 44
W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert są cena oferty brutto za cały zakres zadania. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalnie 100 punktów. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzorów podanych w pkt. 16.3. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty brutto za cały zakres zadania.
Lp. Nazwa kryterium Waga 1. Cena brutto za cały zakres zadania 100
16.3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następujących wzorów:
kryterium cena:
C min
Pi(C) = ----------- x 100
C i
gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta ,,i" za kryterium ,,Cena brutto za cały zakres zadania"
Cmin - najniższa cena brutto za cały zakres zadania spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci - cena brutto za cały zakres zadania oferty ,,i"
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
16.4. Wynik: Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
16.5. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
16.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji złożonych ofert co do ceny w następujących przypadkach:
a) gdy zostały złożone dodatkowe oferty najkorzystniejsze o takiej samej cenie - z Wykonawcami, którzy złożyli te oferty,
lub
b) po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawiadomieniem Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, w szczególności gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
17.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
18. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
18.1. Termin, w którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Strona 17 z 44
19. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU
19.1. Wymagania podstawowe:
19.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (samodzielnie albo w ramach konsorcjum).
19.3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną.
19.4. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
19.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
19.6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
19.7. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
19.9. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.
19.10. Zamawiający wymaga, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.
19.11. Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów składających się na ofertę.
19.12. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1913 z późniejszymi zmianami), wówczas informacje te muszą być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Opakowanie to musi być wyraźnie oznaczone hasłem ,,Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SWZ wyodrębnienie (lub jego brak) informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa przez Wykonawcę. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta może zostać ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby.
19.13. Zawartość oferty:
1) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ,
2) wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 2 do SWZ oraz dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały należycie wykonane,
3) wykaz osób, które będę uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 3 do SWZ,
4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ,
Strona 18 z 44
5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5 do SWZ,
6) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (ubezpieczenie kontraktowe), o którym mowa w pkt. 12.6 1) SWZ,
7) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),
9) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy),
10) potwierdzenie wniesienia wadium (tylko, jeśli dotyczy),
11) pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z zapisami niniejszego SWZ (tylko, jeśli dotyczy).
20. WYCOFANIE, ZMIANA, ZWROT OFERTY
20.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej Oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania Ofert.
20.2. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia muszą być złożone w miejscu i według takich samych zasad, jak składana jest Oferta. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany, muszą być dodatkowo podpisane ,,ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej ,,ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem ,,zmiana nr...".
20.3. Koperty (paczki) oznaczone ,,ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu Oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do Oferty.
20.4. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania Ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, podpisanego przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy.
20.5. Wycofanie Oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu Oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ,,WYCOFANIE".
20.6. Oferty wycofane nie zostaną otwarte.
20.7. Zamawiający zwraca Ofertę złożoną po terminie po uprzednim, niezwłocznym, zawiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie, bez otwierania.
20.8. Postępowanie unieważnia się, jeżeli:
o nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
o cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
o postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie umowy.
20.9. Zamawiający może w każdej chwili zakończyć postępowanie bez wyboru jakiejkolwiek oferty bez konieczności podawania przyczyny.
21. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
21.1.
Strona 19 z 44
21.2. W przypadku złożenia oferty po terminie, o którym mowa w pkt. 21.1 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie o tym fakcie oraz zwróci ofertę.
21.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 października 2021 roku do godziny 1015. Ze względów bezpieczeństwa otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.
21.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
21.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę ofertową, podane w formularzu oferty.
21.6. Po otwarciu ofert informacje, o których mowa w pkt. 21.4. i 21.5. Zamawiający umieści na stronie internetowej http://supekom.bip.sulechow.pl
22. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
22.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunku udziału w postępowaniu, a którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym SWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SWZ kryteria oceny.
22.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty i jednocześnie zamieści informację na stronie internetowej, o:
1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy (lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności pozostałych wykonawców (lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną poszczególnym ofertom w zakresie każdego kryterium oceny ofert jak i łączną punktację dla każdej z ofert,
2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia ofert,
4. unieważnieniu postępowania
22.3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest:
1. przedłożyć kopie uprawnień osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wskazanych w pkt 12.5.
2. przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawierającą co najmniej:
o określenie celu gospodarczego,
o oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
o solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego obejmującą okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
o wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi,
o zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.
Strona 20 z 44
Zamawiający nie dopuszcza składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym;
3. podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób ustanowionych do kontaktu z ramienia podwykonawców, zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców, o ile wykonawcy ci znani są Wykonawcy przed zawarciem umowy.
22.4. Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
22.5. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
22.6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (ubezpieczenie deliktowe i kontraktowe) o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 150.000,00 zł. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej winna mieć charakter ciągły i obejmować ochroną ubezpieczeniową cały okres realizacji przedmiotu umowy, w tym przez okres trwania odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady (36 miesięcy). Dopuszcza się składanie kilku umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności następujących po sobie i spełniających warunki, o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu odpis polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w zdaniu pierwszym wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczeń (jeśli Zamawiający nie posiada niniejszych dokumentów przez przystąpieniem do realizacji umowy). Nadto, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazywać Zamawiającemu dowody uiszczenia składek ubezpieczeniowych. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę niniejszemu obowiązkowi Zamawiający uprawniony jest do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, w tym obciążenia go kosztami składek. Wykonawca zobowiązany jest pokryć należności Zamawiającego z powyższego tytułu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy stosownego wezwania, a jeżeli nie pokryje należności w tym terminie, to wówczas Zamawiający pomniejszy wypłatę należności z wystawionej przez Wykonawcę faktury o należność z tytułu zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia.
23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
23.1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
23.2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem umowy.
23.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
23.4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Strona 21 z 44
23.5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
23.6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz powinno zawierać następujące elementy:
o nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego) gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
o określenie postępowania,
o określenie przedmiotu postępowania,
o określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
o kwotę gwarancji lub poręczenia,
o zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia, które ma być nieodwołalne i płatne na każde pisemne żądanie Zamawiającego.
23.7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub w inny sposób będzie uchylał się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert lub zakończyć postępowanie bez wyboru oferty.
23.8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
o 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
o 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 15 dni od upływu terminu gwarancji jakości.
23.9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie zostanie przeznaczone na wykonanie usług oraz pokrycie roszczeń z tytułu kar umownych, odszkodowań oraz innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu, a określonych w projekcie umowy.
24. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
24.1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego SWZ.
25. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
25.1. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 roku, poz. 1129 z późniejszymi zmianami), a zatem nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie, za wyjątkiem odwołania przysługującego na podstawie art. 513 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.
26. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
26.1. Rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w PLN.
27. INFORMACJE DODATKOWE
27.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Uwagi:
28. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
Strona 22 z 44
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ,,SuPeKom" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, legitymującym się numerem KRS 0000034054 oraz numerem NIP: 973-07-12-918 i REGON: 9779651, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 34.561.000,00 złotych; nr tel.: 68 385 24 07, e-mail: sekretariat@supekom.pl lub zarzad@supekom.pl;
? u Zamawiającego wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Macieja Wara-Wąsowskiego, z którym można skontaktować się za pośrednictwem dedykowanego adresu e mail: iodo@supekom.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa sieci kanalizacji tłocznej w m. Nowy Świat, gmina Sulechów" znak sprawy: ZP.23.10.2021.TNŚ;
? W niektórych sytuacjach Zamawiający może przekazywać Pani/Pana dane osobowe osobom trzecim, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów prawa;
? Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego tj. pracownikom i współpracownikom Zamawiającego, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym Zamawiający zleci to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (lub placówkom pocztowym), kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą ponadto osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres wykonywania przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków prawnych, w którym przepisy prawa nakazują Zamawiającemu przechowywać dane osobowe, w którym Zamawiający może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń i wierzytelności przez Zamawiającego;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych pochodzących bezpośrednio od Pani/Pana dotyczących: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru PESEL jest wymogiem umownym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa - tj. ich niepodanie uniemożliwia udział w w/w postępowaniu;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
1 UWAGA: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Strona 23 z 44
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? prawo do usunięcia danych osobowych, o ile zostały spełnione przesłanki wskazane w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Kontakt:
13.6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Pani Ewa Juryk, tel. 68 385 24 07, adres e-mail: ewa_juryk@supekom.pl, w godz. pomiędzy 7:00 a 13:00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.