Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

Wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sanok
ul. Kościuszki 23
38-500 Sanok
powiat: sanocki
tel. 13 46 56 552, tel. 13 46 56 586
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sanok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 13 46 56 552, t
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej w Gminie Sanok - pozyskanie i zrywka drewna
tartacznego oraz drewna opałowego na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok o nr ewid.
393 oddz. 55f, 55g; 55h, 55j, 55n, 55o, 56h, położona w miejscowości Kostarowce - mienie wsi
KOSTAROWCE.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- pozyskanie, zrywkę (od 0,80 do 1,0 km) drewna tartacznego gat. sosna w ilości 150 m3
- pozyskanie, zrywkę (od 1,10 do 2,0 km) drewna tartacznego gat. buk w ilości 250 m3
-pozyskanie, wyróbkę, zrywkę (od 0,80 do 2,0 km) i ułożenie w stosy drewna opałowego gat. buk, grab,
sosna w ilości 600 mp
- uprzątnięcie miejsca pozyskania drewna,
na działce leśnej, stanowiącej własność Gminy Sanok :
Miejscowość Nr działki Oddział, pododdział Drewno tartaczne Drewno opałowe
Ilość (m3) Ilość (mp)
55f 70 20
55g 60 0
KOSTAROWCE 393 55h 25 100
55 j 0 70
55n 30 30
55o 150 80
56h 65 300
Razem: 400 600
3odane ilości drewna do pozyskania i zrywki przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania
umowy są szacunkowe i mogą ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu do 25 % co nie stanowi zmiany
umowy.

Otwarcie ofert: OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2021 r. o godz. 10:30 w urzędzie Gminy Sanok -
pokój nr 510.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Podczas otwierania ofert Zleceniodawca poda nazwy i adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.

Składanie ofert:
11. Ofertę należy złożyć do dnia 13.10.2021 roku do godzinny 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Sanoku: Ul. Kościuszki 23; lub pocztą.
PODSTAWA WYBORU OFERTY:
Podstawą wyboru oferty jest najniższa cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia po analizie
Zamawiającej.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
- do dnia 31 grudnia 2021 r. -- pozyskanie i zrywka drewna tartacznego i opałowego.

Wymagania:
TRYB UDZELENIA ZAMÓWIENIA:
Na podstawie art. 11 ust 5 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 r poz. 1129 z późn. zm.), niniejsze postępowanie nie podlegające ustawie Prawo Zamówień
Publicznych i jest prowadzona na podstawie Zarządzenia nr 269/2017 Wójta Gminy Sanok z dnia 14
grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu dotyczącego ustalenia zasad udzielania
zamówień publicznych, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, których
przedmiotem są usługi z zakresu leśnictwa.
ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Realizacja zamówienia będzie się odbywała w obszarach wskazanych przez Zleceniodawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji prac w przypadku wystąpienia
okoliczności uzasadnionych potrzebą gospodarczą.
2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie umowy podpisanej ze
Zleceniodawcą - wzór załącznik nr 2.
3. Prace muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką w sposób minimalizujący zniszczenia drzewostanu,
podszytu, a także dróg leśnych oraz szlaków zrywkowych i dróg prowadzących do lasów.
4. Zadanie nie może być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia w zadaniu zostaną odrzucone.
5. Sposób rozmieszczenia drewna na składach określa Zleceniodawca.
6. Wykonawca obowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji prac będących przedmiotem
niniejszego zamówienia dokonać oznakowania powierzchni na której będą one wykonywane
zakazem wstępu - zgodnie z obowiązującymi normami.
7. Przed przystąpieniem do manipulacji i przerzynki drewna Zamawiający podaje jakie sortymenty i
jakie wymiary winno mieć wyrabiane drewno.
8. Drewno przygotowane do wywozu musi być zerwane do dróg dostępnych dla pojazdów
wywozowych, z odziomkami w kierunku wywozu drewna z wyrównaniem czół.
9. Na wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o należyte utrzymanie szlaku zrywkowego oraz dróg
dojazdowych do miejsca pozyskania i zrywki. Po zakończeniu prac zrywkowych na danej
powierzchni Wykonawca zobowiązany jest naprawić uszkodzenia na użytkowanych przez siebie
szlakach zrywkowych i składach drewna, po zakończeniu prac przywracając je do stanu nie gorszego
niż stan zastany przed rozpoczęciem prac. Przez cały okres prowadzenia prac Wykonawca ma
obowiązek dbać o szlaki zrywkowe, drogi dojazdowe i składy drewna, utrzymywać ich przejezdność,
funkcjonalność oraz na bieżąco pilnować odprowadzenia wody.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
11 .Bez zgody Zamawiającej Wykonawca nie może powierzyć realizacji całości ani części przedmiotu
zamówienia podwykonawcom.
12. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obszaru
z którego będzie prowadzone pozyskanie drewna.
13. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Pozyskanie drewna - opis wykonania czynności:
a) przygotowanie stanowiska, ścinka, obalanie, okrzesywanie drzew wskazanych (oznakowanych)
przez zleceniodawcę,
b) manipulację drewna opałowego wg wskazań Zamawiającego, łupanie i składanie drewna w stosy:
c) drewno opałowe powinno zostać wyrobione w wałkach bądź szczapach, których minimalna
górna średnica winna wynosić od 5 em, a dolna max. średnica do 25 cm (5cm do 25 cm -
liczone bez kory).
d) wyżynka dłużyc, kłód - optymalna manipulacja drewna tartacznego celem otrzymania możliwie
najlepszych jakościowo sortymentów,
e) zakończenie prac ścinkowych i uporządkowanie powierzchni manipulacyjnej - szczególnie
poskładanie okrzesanych gałęzi po ścince drzew w miejscach gdzie nie ma odnowień naturalnych i
sztucznych (bezwzględnie w drzewostanach rębnych), uprzątniecie śmieci, itp.
2) Zrywka drewna - opis wykonania czynności:
a) załadunek, transport szlakami zrywkowymi, sprzętem mechanicznym lub konnym drewna z miejsca
ścinki na wskazany skład, wyładunek drewna na składzie,
b) ułożenie drewna wielkowymiarowego (tartacznego) na składzie w mygły i takie wyrównanie czół
i odziomków tak, aby widoczne były oba czoła każdej sztuki,
c) ułożenie drewna opałowego w stosy regularne o wysokości 1.05 m , o długości nie mniejszej niż
1 mb, na legarach z tego samego sortymentu. Końce stosów mają być równe, zakończone stosem
krzyżowym lub stabilizowane jarzmami,
d) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa.
e) po wykonanej zrywce - poprawa szlaku zrywkowego i dróg
f) uprzątnięcie miejsca pozyskania i wyrobu drewna:
wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia wszelkich pozostałości pozrębowych i nieczystości
z powierzchni, na której były wykonywane prace oraz pozostałych powierzchni w najbliższym
otoczeniu, w tym szczególnie z przyległych dróg, rowów i cieków wodnych. Gałęzie należy składać
w rzędach/stosach, których szerokość nie może przekraczać trzech metrów.
14. W przypadku nie stosowania się do powyższych zaleceń wyrobione drewno nie zostanie odebrane
i zostaną naliczone kary umowne.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie prac będących przedmiotem umowy zgodnie z technologią dla prac leśnych, z
należytą starannością;
2) wykonywanie prac urządzeniami zapewniającymi prawidłowe i zgodne z wymogami BHP
wykonanie przedmiotu umowy;
3) wykonywanie prac przy pomocy wykwalifikowanej kadry posiadającej niezbędną wiedzę,
umiejętności i doświadczenie, a także stosowne uprawnienia do wykonywania poszczególnych usług
będących przedmiotem umowy.
4) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, póz. 94 z późn. zm.) - w
szczególności Dział X Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;
b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161,
póz. 1141 z późn. zm.),
c) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.03.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad
bezpieczeństwa przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, póz. 405 z późn. zin.,
sprostowane Dz. U.2006, Nr 82, póz. 573)
5) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. jak
i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie mienia Zamawiającego lub
mających związek z prowadzonymi pracami;
6) terminowego wykonania przedmiotu umowy;
7) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie prac i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem
pojazdów;
9) dbanie o porządek na terenie wykonywania prac;
10) uporządkowanie terenu prac z wszelkich odpadów, np. opakowań po olejach, smarach i innych
środkach chemicznych, butelek szklanych, puszek, etc.;
11) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się
pokryć w pełnej wysokości.
12) zapewnienie, by na powierzchniach roboczych, na których prowadzi się ścinkę, obalanie i
wyróbkę drewna pilarką, przebywało co najmniej dwóch pracowników, mających możliwość
kontaktowania się;
13) zabezpieczenie by na miejscu wykonywania prac nie zostały dopuszczone do przebywania osoby
trzecie, ani nieposiadające wymaganych uprawnień;
14) takie zabezpieczenie terenu wykonywanych prac, by nie dopuścić do uszkodzeń drzew stojących
powyżej 10% ilości drzew na powierzchni objętej usługą, a w przypadku przekroczenia tej ilości
Zamawiający może naliczyć karę umowną;
15) zapewnienie pracownikom wykonującym pracę kasków ochronnych oraz kamizelek
odblaskowych albo ubrań ze wstawkami w kolorze pomarańczowym lub innym jaskrawym
kolorze.
16) Koszty ubezpieczenia terenu wykonywanych usług i ubezpieczenia usług z tytułu szkód, które
mogą zaistnieć w okresie obowiązywania umowy, ubezpieczenia mienia związanego z realizacją
przedmiotu umowy w celu zapewnienia odszkodowania odpowiadającego szkodzie wyrządzonej
w ubezpieczonych przedmiotach oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
17) Ewentualna naprawa szlaków zrywkowych oraz dróg dojazdowych do miejsca pozyskania i
zrywki, jeżeli okaże się że zniszczenia zostały dokonane przez Wykonawcę.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakłaniają obowiązek ich posiadania oraz dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Warunek ten, będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) co najmniej 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do
pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu
gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, póz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w
innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, póz. 394 z późn. zm.)
b) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie i dostarczy
Zleceniodawcy wraz z ofertą kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w formie oświadczenia, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie), realizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość
zrealizowanej części umowy) co najmniej jedną usługę lub więcej usług leśnych polegającą na
wykonaniu prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Warunek w zakresie dysponowania potencjałem technicznym zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
w formie oświadczenia wykaże, że dysponuje odpowiednim sprzętem.
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, że znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), sporządzona czytelnie
w języku polskim na załączonym formularzu oraz przez osobę uprawnioną do składania
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.
2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w
oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
4. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty musza być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisująca ofertę.
5. Ofertę można złożyć w kopercie. Koperta ma być opisana:
- Adres Zleceniodawcy
- Adres Wykonawcy
- Oferta na: Wykonanie usługi pozyskania i zrywki drewna tartacznego oraz opałowego
13.10.2021 - KOSTAROWCE - nie otwierać".
6. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem.
7. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zleceniodawca nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przeterminowanie otwarcie.
Oferta taka nie bieżę udziału w postępowaniu.
8. Każda strona kopii dokumentów w ofercie, wymaganych przez Zleceniodawcę na być
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez jedną z osób upoważnionych do podpisywania
oferty lub przez osobę posiadającą umocowanie prawne czego dowód winien znaleźć się
w ofercie. W sytuacji braku potwierdzenia zgodności z oryginałem Zleceniodawca wezwie
do uzupełnienia tego braku.
9. Zleceniodawca może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zleceniobiorca nie może sprawdzić jej prawdziwości w
inny sposób.
10. Wykonawca składając ofertę na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 1, jest
zobowiązany dołączyć:
a) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia-
zgodnie z załącznikiem nr 3.
b) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu wykonania
zamówienia, - zgodnie z załącznikiem nr 4.
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych - kserokopia uprawnień. - zgodnie z załącznikiem nr 5.
d) wykaz usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna wykonanych w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert jako samodzielny podmiot gospodarczy lub
podwykonawca, zamówienia o podobnym charakterze lub zakresie, jakie obejmuje to
zamówienie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - zgodnie z
załącznikiem nr 6.
e) Klauzula informacyjna + RODO - załącznik nr 7.
f) Oświadczenie (split payment) - podzielona płatność - załącznik nr 8.

Kontakt:
10. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Anna Kruczkiewicz tel. 13 46 56 552, Rafal Sąsiadek tel. 13 46 56 586.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.