Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja pomieszczeń pracowni

Przedmiot:

Adaptacja pomieszczeń pracowni

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie
Al. Racławickie 23
20-049 Lublin
powiat: Lublin
Tel. 81 261 18 32 00
iwona.trojan@1wszk.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 81 261 18 32 00
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Adaptacja pomieszczeń pracowni EKG, prób wysiłkowych
i Holtera na potrzeby utworzenia sali chorych Oddziału Chorób Wewnętrznych".
2. Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w przedmiotu zamówienia zawiera formularz
asortymentowo-cenowy - Załącznik nr 2 oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty
w Programie Funkcjonalno - Użytkowym - Załącznik nr 3.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: tak/nie
4. Wymagania dotyczące płatności: - forma i termin płatności: 30 dni od otrzymania
przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury.
5. Miejsce odbioru usługi: 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie, Aleje Racławickie 23, 20 - 049 Lublin.
6. Wymagany okres gwarancji (i rękojmi wydłużonej na cały okres gwarancji) na wykonane roboty
budowlane, liczony od daty ostatecznego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia : 36 miesięcy.
Na urządzenia zainstalowane w ramach robót budowlanych - gwarancja, zgodnie z okresem gwarancji
udzielonym przez producenta.
7. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do udzjelenia rękojmi za wady fizyczne i prawne na
okres odpowiadający okresowi gwarancji, licząc od dnia zakończenia wykonywania robót
budowlanych, po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu, bez zastrzeżeń.

Dokument nr: DZP/72/2021

Składanie ofert:
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
1. Ofertę należy złożyć w formie: elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11.10.2021 r. do godz. 10;00 na adres e-mail iwona.trojan@1wszk.pl i
malgorzata.kliczka@1wszk.pl
Ofertę należy złożyć w formacie pdf, wpisując w tytule wiadomości:

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Jednorazowa realizacja przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 65 dni od dnia
zawarcia umowy.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - Zamawiający nie
stawia wymagań w tym zakresie;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia - o ile
wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwą realizację
zamówienia.
Ocena spełniania tych warunków nastąpi na podstawie wypełnionego i podpisanego oświadczenia
zawartego w treści - Załącznika nr 1.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I SKŁADANIA OFERT:
1. Każdy z Wykonawców przedłoży pełną ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia według
załączonego wzoru ,,Oferty Wykonawcy"- Załącznik Nr 1 do Zaproszenia, zgodnie
z dołączonym formularzem, zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej w podanym terminie.
3) Oryginał formularza ,,Oferty Wykonawcy" - Żal. Nr 1 oraz wszystkie załączniki
należy podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu oraz wszelkie oświadczenia dołączone do
formularza ,,Oferty Wykonawcy".
4) Wszelkie poprawki lub zmiany w treści Oferty muszą być parafowane przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego
imieniu i opatrzone datami ich dokonania.
5) W sytuacji, gdy z dokumentacji dotyczącej Wykonawcy nie wynika upoważnienie
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
i potwierdzającą dokumenty za zgodność z oryginałem oraz do podpisania umowy,
należy dołączyć stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem).
6) Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym należy dołączyć wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
7) Wykonawca ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty.
2. WYKAZ DOKUMENTÓW LUB OŚWIADCZEŃ JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ
DO FORMULARZA OFERTY:
1 )Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - Załącznik Nr 2.
3) Wypełnione i podpisane Oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań określonych w pkt. III
zaproszenia, zgodnie z treścią oświadczenia zawartą w formularzu Oferty Wykonawcy - Załącznik Nr
1. i/lub
4) W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa do złożenia oferty lub innych czynności
w zamówieniu, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy.

Uwagi:
IV. OFERTY BĘDĄ PODLEGAŁY OCENIE WG KRYTERIUM:
cena -100%
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną, nie podlegająca odrzuceniu.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku od
towarów i usług (VAT) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT), stanowiącą
sumę cen brutto za wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla wszystkich części
danego zadania.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie mieć w całości charakter ryczałtowy i ma zawierać wszelkie
niezbędne składniki konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia .Cena oferty zawiera koszty
wszelkich opłat i usług w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie zawiera wszelkie
koszty niezbędne do zrealizowania Umowy wynikające wprost z zakresu rzeczowego przedmiotu
zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać Przedmiotu zamówienia
w sposób właściwy ze względu na jego specyfikę i cel zawarcia Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy
uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie
obejmuje opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy, sprzętu niezbędnego do
wykonania Przedmiotu zamówienia, koszt prac nieprzewidzianych a niezbędnych do wykonania
Przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy
wykonaniu zamówienia nie ujęte i koszty związane z wszystkimi innymi usługami koniecznymi do
prawidłowego wykonania Umowy.
3. Podana przez Wykonawcę w ,,Formularzu oferty" Cena oferty musi zawierać ostateczną
sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego dla
prawidłowego i pełnego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym
obowiązujący podatek VAT) , a także wszystkie koszty realizacji Zamówienia w niej nie ujęte, a bez
których nie można wykonać Zamówienia.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym i ofercie muszą być liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz Excel nie są traktowane za
błąd w obliczeniu ceny.
5. Cena oferty musi być wyrażona w PLN i określać wartość usługi przedmiotu zamówienia na dzień
jej wykonania. (Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych) .Oferta i
późniejsze rozliczenie następują w PLN.
6. Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze -
dwa miejsca po przecinku (nie dopuszcza się podania cen jednostkowych w tysięcznych częściach
złotego.
7. Zamawiający dopuszcza negocjacje ceny oferty.
8. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
VII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
1. Zmiany lub uzupełnienia treści zapytania.
2. Unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia
postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
3. Wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w
określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów.
4. Poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą Wykonawcy), o czym
poinformowani zostaną wszyscy Wykonawcy składający oferty.
5. Poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów na wezwanie.
7. W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie
negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Oferta na: ,,Adaptacja pomieszczeń pracowni EKG, prób wysiłkowych i Holtera na potrzeby
utworzenia sali chorych Oddziału Chorób Wewnętrznych
Wykonawca ma obowiązek skontaktować się z Zamawiającym telefonicznie w celu potwierdzenia
przesłania oferty. Za datę i godzinę złożenia oferty Zamawiający przyjmuje datę i godzinę
otrzymania e-maila na komputerze Zamawiającego. Niedopełnienie tego obowiązku przez
Wykonawcę skutkować może nierozpatrzeniem złożonej oferty, jeżeli dojdzie do awarii skrzynki
pocztowej Zamawiającego lub zakwalifikowania przez mechanizm skrzynki pocztowej wysłanego
maila przez Wykonawcę jako Spam.
2. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.
X. INFORMACJA O WYNIKACH ORAZ FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
WSPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. O wynikach postępowania zostaną powiadomieni na piśmie (w formie elektronicznej)
Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
2. Informację o wynikach postępowania Zamawiający umieści na stronie internetowej
www.lwszk.pl
3. Z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszym Zaproszeniu oraz została uznana za najkorzystniejszą Zamawiający podpisze
umowę. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4.

Kontakt:
XI. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
- Iwona TROJAN - tel. 609 417 155
- Małgorzata KLICZKA -BIELENDA - tel. 513 986 752
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ STRON
1. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej:
iwona.trojan@1wszk.pl - dni i godziny udzielania informacji: poniedziałek - piątek w godz. 08.00
- 14.00.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania
najpóźniej w terminie do dwóch dni przed wyznaczonym terminem do składania ofert drogą
elektroniczną pod adresem : iwona.trojan@1wszk.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.