Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego do kompleksowej obsługi zadań i czynności...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego do kompleksowej obsługi zadań i czynności formalno-prawnych

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej Słupsk
ul. Grottgera 10a
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
tel. + 48 59 8417980
sekreta-riat@sp8.slupsk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. + 48 59 8417980
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dotyczy pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla następujących zadań:
1. Modernizacja ścian szczytowych holu głównego w Szkole Podstawowej nr 8
2. Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej nr 8
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego do kompleksowej obsługi za-dań i czynności formalno-prawnych, m.in. przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicz-nego w ramach realizowanych inwestycji, tj.: Modernizacja ścian szczytowych holu głównego w Szkole Podstawowej nr 8 oraz Modernizacja wejścia do Szkoły Podstawowej nr 8 a także pełnienie funkcji in-spektora nadzoru inwestorskiego.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA ZASTĘPCZEGO 1. Inwestor Zastępczy, pełniąc czynności zastępstwa inwestorskiego, działa w imieniu i na rachunek Za-mawiającego jako jego pełnomocnik. 2. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego. 3. Inwestor Zastępczy ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową. 4. Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za skutki działania lub zaniechania osób wykonujących prace na jego rzecz. 5. Inwestor Zastępczy sprawuje nadzór inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane. IV. OBOWIĄZKI INWESTORA ZASTĘPCZEGO. 1. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do realizacji praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przy jego udziale przez Zamawiającego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. 2. Roboty budowlane muszą zostać zakończone nie później niż do 20.12.2021 r. Inwestor zastępczy zobowiązany jest do szczegółowego wykonania następujących obowiązków:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej, przedmiarów, kosztorysów, stanowiące opis przedmiotu za-mówienia w zamówieniu publicznym. 2. Uzgodnienie rozwiązań projektowych z Urzędem Miasta w Słupsku wraz ze skutecznym zgłoszeniem we właściwym organie administracji budowlanej. 3. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w formie zapytania ofertowego do kwoty 130 000 zł netto. 4. Nadzór realizowanej inwestycji przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, poprzez udział w spo-tkaniach z Wykonawcami robót budowlanych bezpośrednio na placu budowy. 5.Odbiór zrealizowanych inwestycji wraz z przygotowaniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaga-nej przepisami Prawo Zamówień Publicznych i Prawo budowlane. 6.Nadzór autorski nad dokumentacją projektową.

Dokument nr: 4/2021

Otwarcie ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13 października 2021 r.

Składanie ofert:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekreta-riat@sp8.slupsk.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 8 Ul. Grottgera 10a
76-200 Słupsk do dnia 12 października 2021 do godz. 14.00

Wymagania:
2
V.NA ETAPIE RĘKOJMI ZA WADY I GWARANCJI WYKONAWCY ROBÓT 1. Egzekwowanie od wykonawców inwestycji terminowego usunięcia potwierdzonych wad, zgodnie z zapisami umów zawartymi z wykonawcami, 2.Protokolarne stwierdzanie usunięcia wad przez Wykonawców robót, 3.W razie sporów z Wykonawcami robót kompletowanie dokumentacji będącej w posiadaniu Wykonaw-ców i doręczenie jej Zamawiającemu,
4.Współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od Wykonawców robót roszczeń doty-czących rękojmi za wady, 5. Uczestnictwo w nadzorowaniu przeglądów i inspekcji gwarancyjnych a także rozwiązywaniu sporów z Wykonawcami. 6.Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyj-nego, które Inwestor Zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zama-wiającego o podjętych działaniach.
VI.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCE-NY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 1.1 Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdol-nymi do wykonania Zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnie-nia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.4 Nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. 1.5 Profil działalności musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia 2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 2.1 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji wykonania zobowiązań umowy, 2.2 Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat pełnił role Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu przy przynajmniej 1 inwestycji, 2.3 Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalno-ści gospodarczej, 3. Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wg zasady spełnia-nie spełnia. Uwaga: Do oceny spełniania warunku Zamawiający zakwalifikuje tylko te zadania, które rozpoczęto i zakończono w okresie ostatnich 3 lat. 4.Wykonawca określi telefony kontaktowe i numery fax. oraz inne ustalenia niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny.
VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKO-NAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty. 2. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnych za wykonanie umowy w szczególności wykaz kadry technicznej przeznaczonej do realizacji zamówienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (do wykazu należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodo-wego oraz kserokopię uprawnień). 3. Wykaz zrealizowanych zamówień tożsamych w okresie ostatnich trzech lat: Role Inwestora Zastępcze-go lub Inżyniera Kontraktu na inwestycjach:- w zakresie postępowań przetargowych na wybór Wykonaw-cy robót budowlanych. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalno-ści gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.. 6. Oświadczenie, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Uwaga! Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń lub nie spełni któregoś z powyższych warunków zostanie wykluczony z postępowania. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia musi być potwierdzona za zgodność
3
z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy - dołączyć pełno-mocnictwo.
VIII. TRYB ZAMÓWIENIA: 1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn zm.) niniejsze zamówienie jest dokonane poniżej progu stosowania ustawy.
2 .Niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, jaw-ności, przejrzystości i równego dostępu. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 5. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert,
Szkoła Podstawowa nr 8 może zmodyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje drogą mailową wszystkich Wykonawców, do których skierowano wcze-śniej zapytanie ofertowe. 6 .Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Szkoły Podstawowej nr 8 do zawarcia umowy.
7. W ramach niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zapytanie ofertowe zostanie przekazane do co najmniej trzech potencjalnych Wykonawców X. OCENA OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena- 100 % XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Uwagi:
XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanej przepisami RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Kra-jowej mająca siedzibę przy ul. Grottgera 10a w Słupsku reprezentowana przez dyrektora szkoły.
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja obowiązków dotyczących ustaw: Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późń. zm./, przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r. poz. 1840 z późń. zm.), przepisów ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r. poz. 1454 z późń. zm. ), przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.2018, poz. 1967 ze zm.),
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
4
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązu-jącego prawa;
b) obsługa prawna.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nie-prawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w SP nr 8 Pani/Pana da-nych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych SP nr 8 ma charakter dobrowolny, jednak ich podanie jest niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.
8. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wewnętrznych przepisów dotyczących archiwizowania dokumen-tów.
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Ryszard Malinowski pod numerem telefonu + 48 59 8417980
oraz adresem email: rmalinowski@sp8.slupsk.pl.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.