Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie opinii w zakresie występowania chronionych gatunków roślin, zwierzą lub grzybów

Przedmiot:

Wykonanie opinii w zakresie występowania chronionych gatunków roślin, zwierzą lub grzybów

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Tel. (56) 654 70 68 / Fax (56) 652 96 19
kujawsko-pomorska@ohp.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (56) 654 70 68
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie opinii w zakresie występowania chronionych gatunków roślin, zwierzą lub grzybów na
budynku nr 11 w Toruniu Ul. Poznańska 11/13.
Opinia konieczna do wykonania przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych
polegających na remoncie poszycia dachowego na budynku nr 11
2. Opis przedmiotu Zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opinii przyrodniczej w zakresie występowania
chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów na budynku nr 11 w Toruniu,
ul. Poznańska 11/13 .
Opinia konieczna do wykonania w związku z planowanym rozpoczęciem prac remontowych
poszycia dachowego na budynku nr 11 w Toruniu Ul. Poznańska 11/13.
Powierzchnia dachu 300,00 m2, budynek wysoki typu hala. Remont poszycia obejmuje: położenie
nowej warstwy papy termozgrzewalnej, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana wentylatorów
dachowych.
Zakres prac obejmuje: wykonanie opinii, która zawierać będzie zapis o występowaniu bądź nie
występowaniu chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów na budynku nr 11 w Toruniu
ul. Poznańska 11/13
W przypadku występowania chronionych gatunków wykonawca występuje o stosowne zezwolenie
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Wszystkie dokumenty zostaną wykonane w 2 egz. w wersji papierowej.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do udzjelenia gwarancji dobrej jakości 12 miesięcy.
2.3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC.

Dokument nr: KPWK.ADM.273.72.2021

Otwarcie ofert: d. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2021 r. o godz. 13;15 w siedzibie Zamawiającego
i będzie miało charakter jawny.

Składanie ofert:
5. Sposób przygotowania i składania ofert:
a. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b. Miejscem składania ofert jest siedziba Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy
Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu (ul. Poznańska 11/13, 87-100 Toruń). Ofertę
można także przesłać na numer faxu (056) 652 96 19 lub drogą elektroniczną na adres
e-mail Zamawiającego kujawsko-pomorska@ohp.pl
c. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 11.10.2021 r. godz. 13;00. Pod uwagę brana jest
data i godz. wpływu oferty.

Miejsce i termin realizacji:
3.Termin realizacji:
Planowany do 20.10.2021 r. (dostarczenie opinii do siedziby WK OHP w Toruniu
ul. Poznańska 11/13).
W przypadku stwierdzenia występowania chronionych gatunków, termin odpowiednio przedłużony
o uzyskanie stosownego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Wymagania:
4.lstotne warunki zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
b. posiadania ubezpieczenia OC, obejmujące wykonywanie prac będących przedmiotem
zapytania ofertowego.
Wykonawca składa kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
c. posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia musi udokumentować
realizację co najmniej 2 ekspertyz lub opinii obejmujących zakresem niniejsze zapytanie w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie, o wartości co najmniej 1200,00 zł brutto każda.
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Wykonawca załączy dowody z których wprost wynika, że wyżej wymienione prace zostały
wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
d. wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 10 dni licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
6. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi uprawnienia do
wykonywania wyżej wymienionych opinii.
b. Kopię polisy OC, obejmującej zakres prac objętych zapytaniem
c. Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych 2 opinii, ekspertyz obejmujących zakresem niniejsze
zapytanie o wartości co najmniej 1 200,00 zł brutto każda wraz dowodami (referencje,
protokoły odbioru ), że zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
7. Kryteria oceny ofert:
Cena 100 %
8. Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej Zamawiającego na stronie: http://kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl w zakładce <Zapytania
ofertowe> oraz przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę. Zawiadomienie
będzie zawierało wykaz wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz tych, którzy zostali
wykluczeni z postępowania, oraz informację o cenach, jakie przewidzieli na realizację Zamówienia. W
przypadku wykluczenia lub odrzucenia oferty, Zamawiający zobowiązuje się do podania dokładnej
przyczyny zaistniałej sytuacji.
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na wszystkich etapach
postępowania.

Uwagi:
11. Informacja dotycząca RODO
Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Kontakt:
9. Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko: Magdalena Kak
tel./fax: 56-6547068 wew.230

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.