Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa odwodnienia drogi

Przedmiot:

Przebudowa odwodnienia drogi

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WOJCIESZÓW
ul. Pocztowa 1
59-550 Wojcieszów
powiat: złotoryjski
tel. 756 666 519
drogownictwo@wojcieszow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wojcieszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 756 666 519
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie cenowe w trybie uproszczonym
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, do
którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, zwracam się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn.
,,Przebudowa odwodnienia drogi gminnej - Wojcieszów, Ul. Kresowa"
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przebudowa odwodnienia Ul. Kresowej w Wojcieszowie polegająca na uporządkowaniu
brzegu strumyka wzdłuż drogi.
Prace mają polegać na:
- oczyszczeniu brzegu strumyka (od strony krawężnika) pod ułożenie płyt betonowych
ażurowych,
- poprawienia ułożenia krawężników - demontaż i ponowny montaż wraz z wykonaniem
ławy betonowej,
- oczyszczenie dna strumyka z ewentualną regulacja płyty ścieku,
- ułożenie płyt betonowych ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz ze
spoinowaniem.
Szczegółowy zakres prac stanowi Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego
zapytania cenowego.
Wymagany okres gwarancji - 36 miesięcy.
Przed przystąpieniem do prac należy przedstawić Zamawiającemu do uzgodnienia schemat
zabezpieczenia robót w pasie drogowym dróg gminnych.
Oferta
składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie mają
zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Dokument nr: DR. 271.15.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.
IV. Termin złożenia oferty:
Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 12.10.2021 r. do godz. 10:00.
V. Dopuszcza się złożenie oferty:
1) w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Wojcieszów
ul. Pocztowa 1
59 - 550 Wojcieszów (adres Zamawiającego),
lub
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: drogownictwo@wojcieszow.pl (adres e-mail).

Miejsce i termin realizacji:
II. Oprócz ceny proszę również o podanie:
1) możliwego terminu wykonania zamówienia - wymagany termin maksymalny do
24.11.2021 r.;

Wymagania:
2) warunków płatności - maksymalny termin płatności faktury wymagany przez
zamawiającego 30 dni;
3) warunków gwarancji - minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego
36 miesięcy;
III. Kryteria oceny ofert
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1. Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania,
2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego
3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena oferty (brutto) - znaczenie 100 punktów
4. Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:
cena najniższa brutto
Cena = ------------------------------------------ x 100 pkt
cena badanej oferty brutto
5. Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.
VI. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty :
1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem załączonego wzoru - załącznik nr 1.
2. Zaakceptowany Projekt umowy stanowiący załącznik nr 2.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześnie niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem
o terminie podpisania umowy.
W załączeniu:
1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
3. Przedmiar robót.
4. Mapa orientacyjna.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.