Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa urządzeń, materiałów i wykonanie instalacji klimatyzacji

Przedmiot:

Dostawa urządzeń, materiałów i wykonanie instalacji klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 1
32-050 Skawina
powiat: krakowski
12 277 01 00 12 277 01 10
urzad@gminaskawina.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Skawina
Wadium: ---
Nr telefonu: 12 277 01 00 12 277
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:

DOSTAWA urządzeń, materiałów i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach na
I piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1 oraz na II piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3.

Szczegółowy opis warunków zamówienia stanowi załącznik numer 1.
Zamawiający zastrzega możliwość zrezygnowania z zamówienia bez podania przyczyny.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni,

Dokument nr: OR.271.3.3..2021

Składanie ofert:
4. Sposób przygotowania oferty:
a) Wypełniony załącznik nr 2 (formularz oferty) należy złożyć w wersji papierowej na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14, pokój nr 1 (w zaklejonej kopercie) lub w formie elektronicznej przez ESP, w terminie do dnia 12.10.2021 r do godz. 12:00.
Kopertę zawierającą OFERTĘ wraz z załącznikami należy opisać:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: OR.271.3.3.2021

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
32-050 Skawina, Rynek 1
DZIENNIK PODAWCZY Rynek 14, pokój nr 1

Oferta na ,,DOSTAWA i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie"

b) oferta musi być podpisana przez osobę / osoby do tego upoważnione

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 20.11.2021.

Uwagi:
Skawina, dnia 05.10.2021r.
3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100 %

5. Ochrona danych osobowych -- RODO.

Złożenie oferty w postępowaniu, łączy się z udostępnianiem przez Zamawiającego, danych osobowych osób fizycznych, dotyczy to w szczególności:
Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
pełnomocnika Wykonawcy będącego osoba fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
administratorem danych osobowych jest Gmina Skawina z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, Rynek 1, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@gminaskawina.pl,
odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Wykonawcy:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.