Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawę oraz montaż systemu automatycznego nawadniania

Przedmiot:

Zakup, dostawę oraz montaż systemu automatycznego nawadniania

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach
ul. Różana 4a
62-010 Pobiedziska
powiat: poznański
tel. 501 379 815
miniatury@osir.pobiedziska.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pobiedziska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 501 379 815
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na wykonanie systemu automatycznego nawadniania terenu Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz montaż systemu automatycznego nawadniania na terenie Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego, Ul. Fabryczna 68, 62-010 Pobiedziska, według projektu systemu automatycznego nawadniania stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) System automatycznego nawadniania powinien składać się z wszelkich niezbędnych urządzeń i materiałów potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Składanie ofert:
7. TERMIN SKŁADANIA ofert:
1) ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 13.10.2021 roku do godz. 12:00,
a. w formie elektronicznej na adres: miniatury@osir.pobiedziska.pl,
b. pocztą lub osobiście na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ul. Różana 4a, 62-010 Pobiedziska z dopiskiem ,,Oferta na wykonanie systemu automatycznego nawadniania terenu Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego".
2) Na kopercie, w której będzie umieszczona oferta zostanie odnotowana data i godz. jej złożenia. W przypadku składania oferty za pomocą poczty elektronicznej datą złożenia oferty będzie data wpływu uwidoczniona na serwerze zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia do dnia 30.11.2021r.

Wymagania:
3. Szczegółowe postanowienia:
1) Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być fabrycznie nowe i spełniać normy przewidziane polskim prawem.
2) Na dostarczony przedmiot zamówienia Zleceniobiorca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady:
- na materiały i urządzenia - zgodnej z gwarancją producenta,
- na wykonanie podłączenia - 24-miesięcznej.
3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych zasobów personalnych oraz własnym sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4) Czas naprawy/wymiany sprzętu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o wadliwym sprzęcie.
5) Zamawiający wymaga przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi oraz dokumentów gwarancyjnych w języku polskim.
6) Wykonawca w ramach zamówienia dokona montażu całego systemu automatycznego nawadniania. Montaż będzie polegał na:
a) wykonaniu sekcji nawadniających,
b) wykonaniu przyłącza do sieci wodociągowej,
c) wykonaniu instalacji rozprowadzającej siecią rurociągów do poszczególnych studzienek na głębokości 30-40 cm,
d) wykonaniu instalacji zraszającej przy użyciu zraszaczy wynurzanych,
e) zainstalowaniu oraz podłączeniu sterowania nawadnianiem za pomocą sterownika z zastosowaniem czujnika deszczu oraz wilgotności gleby.
7) Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić z obsługi systemu automatycznego nawadniania osoby wyznaczone przez Zamawiającego,
8) Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej. Wizji lokalnej można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 16:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 579 665 665.
5. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
a) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem do zrealizowania zamówienia,
b) wykona przedmiot zamówienia w terminie do 30.11.2021r.,
c) rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku z odroczonym terminem płatności (minimum 7 dni od daty zakończenia usługi),
d) przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Zleceniobiorcą.
6. Sposób przygotowania oferty:
1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty - stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
b) klauzula informacyjna - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
2) Cena brutto oferty powinna być wyrażona wyłącznie w walucie polskiej (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia (wraz z podatkiem VAT).

Uwagi:
Pobiedziska, dn. 06.10.2021
8. Ocena oferty:
1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
? Cena - 100%
9. Informacje dotyczące wyboru oferty:
O wyborze oferty zamawiający poinformuje wybranego oferenta telefonicznie lub mailowo do dnia 15.10.2021r.
11. Postanowienia końcowe:
1) Jeżeli nie będzie można dokonać wybory oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert będą posiadały taką samą liczbę punktów, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z oferentami.
2) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
3) Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców, którzy złożą:
a. więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,
b. złożą ofertę po terminie,
c. złożą ofertę niekompletną.
4) Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny regulamin postępowania określający zasady wydatkowania środków finansowych o wartości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w treści zapytania: w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego zapytania. Dokonane w ten sposób modyfikacje Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
6) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niezłożenie wyjaśnień w określonym przez Zamawiającego terminie oraz w wymaganej formie może być podstawą do odrzucenia oferty.
7) Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
8) Wykonawca winien, na własną odpowiedzialność oszacować koszty i ryzyko oraz uzyskać wszelkie dane jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9) Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia terenu w takim stanie w jakim zastał go w dniu rozpoczęcia robót.
10) Postępowanie może zostać przerwane (zakończone) bądź odwołane na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podania przyczyny decyzją Zamawiającego.
11) W związku z decyzjami Zamawiającego w postępowaniu, w tym przerwaniem (zakończeniem bądź odwołaniem postępowania), Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania jedynie wyłonionego wykonawcy o wynikach postępowania ofertowego.
13) Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania i złożenia oferty w postępowaniu ofertowym.

Kontakt:
10. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela pracownik Ośrodka Sportu i Rekreacji, pod numerem telefonu 579 665 665 lub elektronicznie pod adresem: miniatury@osir.pobiedziska.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 16:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.