Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa i przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej

Przedmiot:

Budowa i przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wierzbica
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
powiat: radomski
Tel/fax. (48) 618 36 18
zamowienia@wierzbica.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wierzbica
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel/fax. (48) 618 36
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Budowa i przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego przy cmentarzu w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica".
Zakres prac przy budowie i przebudowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego:
- budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego
AsXSn 2x35mm2 - dł. trasy 161m (dł. całkowita 167m w tym trasa 161x1,04)
- zabudowa słupa E-10,5/4,3 - 3 szt.
- zabudowa słupa ŻN/10 - 2 szt.
- montaż przewodów DYd x 2,5mm2 zasilających oprawę - 4 kpl
- montaż zabezpieczeń opraw na słupach z wkładką 4A - 4 kpl
- montaż opraw oświetleniowych LED 36W na wysięgnikach jednoramiennych W-1,1m
-kącie nachylenia 0O - 4 szt..
- montaż ograniczników przepięć - 2 kpl

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Składanie ofert:
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Wierzbicy, Ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica
w terminie do dnia 13 października 2021 r. do godz. 1200

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia: 20.12.2021

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł (art.2, ust.1 pkt1 ustawy z dnia 11 wrzesień 2019 Prawo Zamówień Publicznych - Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
IV. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone poniżej
1. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Złożenie oferty jest równoznaczne z poświadczeniem spełnienia warunków udziału Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.
3. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr. 1)
4. Wraz z ofertą powinny być złożone:
Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np. KRS, CEIDG, oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Ofertę wraz z dokumentami należy sporządzić w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena oferty zostanie wyliczona na podstawie dokumentacji projektowej oraz pomocniczo na podstawie przedmiaru. Wykonawca w Ofercie określi i wpisze cenę netto, wartość netto za całe zamówienie, wartość podatku VAT, a także wartość brutto.
2. Cena podana w kosztorysie ofertowym powinna obejmować całkowity koszt wykonania
zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Kopertę należy zaadresować :
Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-60 Wierzbica z napisem:
,,Budowa i przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego przy cmentarzu w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica"
Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
cena ofertowa - 100 % (max 100 pkt)
2. Ocena ofert będzie dokonywana według poniższych zasad:
Kryterium ,,cena P(Ci)" będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt
gdzie: Cmin - najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Ci - cena brutto oferty badanej
P(Ci) - liczba punktów za kryterium ceny
3. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym kryterium.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
XI. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie oraz do zwrócenia się do Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego z Wykonawców bez podawania przyczyny.
3. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego

Uwagi:
XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej ,,Rozporządzeniem" lub ,,RODO", Gmina Wierzbica informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:
Gmina Wierzbica (siedziba: Wierzbica 26-680 ul. Kościuszki 76) - w sprawach dotyczących zakresu działań i zadań wynikających z ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paula Słowik, z którą możesz się skontaktować w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw poprzez (do wyboru): e -mail: lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych, wskazany powyżej.
3. Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000 złotych. Postępowanie dotyczy pn.: ,,Budowa i przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego przy cmentarzu w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica".
4. Podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit c, oraz b Rozporządzenia (w przypadku zawarcia umowy).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Odbiorcą danych będzie również Urząd Zamówień Publicznych. Ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane publikowane będą na stronie internetowej .
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
a. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
b. okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r..
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
10. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
11. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
12. Posiada Pani/Pan prawo do:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
XII. OSOBA UPRAWNIONA DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Piotr Paździórski tel. 48 618 36 18
Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica
e-mail: zamówienia@wierzbica.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.