Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Robotnicza 6
58-533 Mysłakowice
powiat: karkonoski
tel. (+48) 75 64 58 965 fax: (+48) 75 64 58 961
biuro@kswik.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Mysłakowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. (+48) 75 64 58
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej ,,SWZ")
,,Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy Ul. Kilińskiego, dz. nr
706/4, 779 (AM-9),325, 326/1, 326/2(AM-5) obr. 0006 Szklarska Poręba" znak KSWiK-ZR-2214-34/2021
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową i przebudową sieci
kanalizacji sanitarnej przy Ul. Kilińskiego w działkach o numerach nr 706/4, 779 (AM-
9),325, 326/1, 326/2(AM-5) obr. 0006 Szklarska Poręba znak KSWiK-ZR-2214-34/2021.
Na wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający posiada wymagane prawem
Zgłoszenie robót budowlanych od Starosty Powiatu Jeleniogórskiego Nr
APB.6743.417.2019 z dnia 01.10.2019 r. na rzecz KSWiK Sp. z o.o.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
5232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Zakres prac budowlanych:
3.1.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 79 m. Rurociąg należy
wykonać z rur DN 200 PVC SN8 ( 36 mb), DN 160 PVC SN8 ( 43 mb) wraz ze
studniami z kręgów betonowych o średnicy DN 1200 mm w ilości 2 sztuk oraz
studzienki połączeniowe o średnicy DN 425 mm PVC w ilości 3 sztuk.
3.2. W ramach realizacji inwestycji przewidzianych w zamówieniu Zamawiający
zobowiązuje Wykonawcę do wybudowania sieci kanalizacyjnej zgodnie z SWZ oraz
projektem budowlanym ,,Budowa i przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji
sanitarnej " sporządzonym przez Firmę Handlowo-Usługową EM-PROJKET ul.
Poznańska 2/2,58-540 Karpacz, przepisami techniczno-budowlanymi
i zgłoszeniem robót budowlanych wydanym przez Starostę Powiatu
Jeleniogórskiego Nr APB.6743.417.2019 z dnia 01.10.2019 r.
3.2.1. Wykonawca zapewni sprzęt i wykwalifikowany personel do zrealizowania
niniejszego przedmiotu zamówienia.
3.2.2. Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem wszelkie potrzebne
do budowy wyżej opisanej sieci materiały oraz uzyska ich akceptację przez
Zamawiającego.
3.2.3. Koszty materiałów budowlanych Wykonawca uwzględni w cenie oferty.
3.2.4. Wykonawca zapewni Kierownika budowy.
3.2.5. Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca.
3.2.6. Zamawiający posiada nieaktualny projekt organizacji ruchu. Zamawiający
zobowiązuje Wykonawce do uaktualnienia projektu organizacji ruchu, uzyskania
odpowiednich opinii, pozwoleń, zgód.
3.2.7. Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane jest wpisany do rejestru
zabytków, Zamawiający zapewni nadzór archeologicznym dla w/w zadania.
3.2.8. Odtworzenie jezdni Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. Odtworzenie
należy wykonać zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Szklarska Poręba nr.
IK.7230.10.1.2019.JM z dnia 24.01.2019 r.
3.2.9. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przy budowie sieci kanalizacji
sanitarnej oraz dostarczy dokumentację geodezyjną powykonawczą.
3.2.10. Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z Wymaganiami technicznymi:
- COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych" oraz wytycznymi producenta rur.
3.2.11. Wykonawca po zakończeniu montażu rur sieci kanalizacji sanitarnej i
zasypaniu wykopów wykona inspekcję TVC w celu oceny stanu technicznego
wbudowanych rur i złączy wewnątrz kanału. Inspekcję należy wykonać zgodnie z
PN-EN1610;2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, a materiał z
monitoringu Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośniku cyfrowym - płyta
CD.
3.3. Wymaga się spełnienia następujących tygorów w trakcie realizacji zadania:
a) roboty budowlane należy prowadzić na podstawie projektu budowlanego ,,Budowa i
przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej " sporządzonym przez Firmę
Handlowo-Usługową EM-PROJKET Ul. Poznańska 2/2,58-540 Karpacz, przepisami
techniczno-budowlanymi i zgłoszeniem robót budowlanych wydanym przez Starostę
Powiatu Jeleniogórskiego Nr APB.6743.417.2019 z dnia 01.10.2019 r.
b) realizacji wszystkich robót pod kierunkiem uprawnionego Kierownika Budowy
zapewnionego przez Wykonawcę.
c) Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie
prowadzić będzie do zakładanego efektu. Wszystkie przywołane w SWZ i
dokumentacji znaki towarowe, patenty lub pochodzenia urządzeń i wyrobów
traktować należy jako definicja standardów, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń
i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności
leży po stronie Wykonawcy.
d) ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załącznikach przedmiot zamówienia
opisany został za pomocą aprobat, norm lub systemów odniesienia - Zamawiający
dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga
złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.
3.4. Opis materiałów i technologia montażu:
Szczegółowe informacje dotyczące materiałów i technologii nie wymienionych w SWZ
zawiera Projekt budowlany.
3.6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
3.7. Pozostałe warunki realizacji zamówienia:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia.
- Wykonawca określi nr telefonów kontaktowych, adresy e-mail oraz inne ustalenia
niezbędne dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonania przedmiotu zamówienia.
- Termin płatności - 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Forma płatności - przelew.
POZOSTAŁE ISTOTNE POSTANOWIENIA, które zostaną wprowadzone do treści umowy
zawartej z Wykonawcą zawiera Wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
Integralną częścią umowy będzie Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45231300-8, 5232410-9

Dokument nr: KSWiK-ZR-2214-34/2021

Otwarcie ofert: XVI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Biura Zarządu Karkonoskiego Systemu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o., Ul. Daszyńskiego 16a, 58-533 Mysłakowice w dniu 13.10.2021 r.
o godz. 10:30.

Składanie ofert:
XV. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy składać w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu zabezpieczonym
przed otwarciem, zaadresowanym na Zamawiającego, tj.:
Biuro Zarządu Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Daszyńskiego 16 a
58-533 Mysłakowice
Opakowanie należy opisać następująco:
Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy - dopuszcza się czytelny odcisk
pieczęci.
,,Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy Ul. Kilińskiego, dz. nr
706/4, 779 (AM-9),325, 326/1, 326/2(AM-5) obr. 0006 Szklarska Poręba" znak
KSWiK-ZR-2214-34/2021
NIE OTWIERAĆ PRZED 13.10.2021 r., godz. 10;30
Uwaga: W przypadku składania oferty przez pocztę kurierską kopertę zewnętrzną należy
opisać w ten sam sposób. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem
ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z nieprawidłowego oznakowania, opakowania lub braku którejkolwiek informacji
podanych w niniejszym punkcie.

2. Ofertę należy składać w miejscu składania ofert, tj. w siedzibie Biura Zarządu
Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Ul. Das2yńskiego 16a,
58-533 Mysłakowice w terminie do dnia 13.10.2021 r., do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia (czas na Ukończenie Robót) do dnia: 31.12.2021 r.

Wymagania:
V. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
9. Informacje w zakresie podwykonawstwa:
9.1. Zamawiający nie ogranicza zakresu przedmiotu zamówienia, który nie może być
powierzony podwykonawcom.
9.2. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że
Zamawiający żąda aby Wykonawca w swojej ofercie wskazał, którą część
zamówienia (zakres rzeczowy robót budowlanych) zamierza powierzyć
podwykonawcy/com do wykonania oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców.
9.3. Brak informacji w ofercie Wykonawcy w sprawie zakresu zamówienia powierzanego
podwykonawcom będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji
zamówienia przez Wykonawcę.
9.4. Zamawiający żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania
zamówienia, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób zaangażowanych w realizację zamówienia.
9.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
9.6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach tożsamych jak określone w art.
118 ust. 3 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny wykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9.7. Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów,
ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za
swoje własne działania.
10. Informacja w zakresie wspólnie ubiegających się o zamówienie:
10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) powinni wykazać, że warunki określone w rozdziale VI, spełnia każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę
wspólną),
b) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania,
c) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
d) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć
formę pisemną, fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych
do oferty dokumentów,
e) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
f) powinni przedstawić Umowę Konsorcjum.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
d) zdolności technicznej lub zawodowej;
e) należycie wykonali w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
- nie mniej niż 2 (dwie) roboty budowlane obejmujące zakresem budowę sieci
kanalizacyjnych wraz z dokumentem potwierdzającym, że robota budowlana
została wykonana należycie.
f) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 13 Regulaminu.
Ocena spełniania przedmiotowych warunków zostanie dokonana w oparciu o przedłożone
przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia
potwierdzające posiadanie przez niego wiedzy i doświadczenia, dysponowanie
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
a także potwierdzeniem iż, sytuacja ekonomiczna i finansowa podmiotu gwarantuje
realizację zamówienia.
Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy
nie złożyli oświadczeń dotyczących spełnienia warunków wymienionych w pkt 1. a), b), c),
d), e) i f). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na
podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych
postanowieniami niniejszej SWZ wg reguły: spełnia/nie spełnia. Nie spełnianie choćby
jednego z podanych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu.
VII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ INNE DOKUMENTY LUB
OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, ZASADY ICH
SKŁADANIA ORAZ FORMA:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Wypełniony Formularz ofertowy przygotowany według załącznika nr 1 do SWZ
i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu.
2) Oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu, potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, przygotowane zgodnie z treścią
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy---w tym okresie - nie mniej niż 2 (dwie) roboty budowlane obejmujące
zakresem budowę sieci kanalizacyjnych wraz z dokumentem potwierdzającym, że
roboty budowlane zostały wykonana należycie stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
4) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z właściwego
rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
5) Podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.
6) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie przedstawienie wszelkich
wymaganych dokumentów oraz opisanych w rozdziale V pkt. 10.
2. Dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem (także w przypadku, gdy są składane w wyniku wezwania Zamawiającego).
Oświadczenia składane są w formie oryginałów (także w przypadku, gdy są składane
w wyniku wezwania Zamawiającego). Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu w języku polskim w formie
pisemnej w jednym egzemplarzu. Treść oferty musi odpowiadać SWZ i zostać
sporządzona według wzoru Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
W ofercie Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców.
2. Wykonawca winien uwzględnić wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty.
3. Oferta wraz z załącznikami przygotowana według wskazówek zawartych w SWZ musi
być podpisana przez Wykonawcę.
4. W przypadku, gdy oferta, oświadczenia i dokumenty, które sporządza Wykonawca nie
zostały podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze
lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo ma być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań
cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny
ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
niezależnie od wyniku postępowania.
6. Wszelkie zmiany w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp., musi być parafowane lub
podpisane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będzie ono uwzględnione.
7. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
niezauważalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert.
Do oferty należy dołączyć:
Wszystkie podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt. VII.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca,
który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY:
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, w wysokości 5%
ceny całkowitej poddanej w ofercie.
b) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść 100% zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądz
(gwarancja) powinno spełniać następujące wymagania: winno być bezwarunkowe,
nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, musi być wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu
zabezpieczającego należyte wykonanie umowy (gwarancja), ma prawo zgłosić zastrzeżenia
do jego treści lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien
wnieść dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa.
Nie zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od
otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu (PLN) Wykonawca wpłaci przelewem na
następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
23 1030 1508 0000 0008 0311 9012
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a) Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia
zakończenia zadania tj. podpisania końcowego protokołu odbioru robót
budowlanych i uznania ich za należycie wykonane.
b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę
wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia.
c) Kwota, o której mowa w powyżej zwracana jest, nie później niż w ciągu 15 dni po
upływie okresu rękojmi za wady na roboty budowlane, która wynosi 36 m-cy po
pisemnym wniosku Wykonawcy.
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3.
10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Uwagi:
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
1. Cenę ofertową należy podać w polskich złotych (PLN) wraz z podatkiem VAT, cyfrowo
i słownie. Cena ofertowa to cena brutto i musi być wyliczona zgodnie z ustawą
o podatku od towarów i usług. Cena ma charakter ryczałtowy.
2. Cena ofertowa podana w Formularzy ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ, stanowi
wynagrodzenie Wykonawcy i musi obejmować całkowity koszt netto, powiększony
0 należny podatek VAT, a także uwzględniać wszystkie pozostałe koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu zgodnego z SWZ wykonania przedmiotu zamówienia bez
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w
tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie
wszelkich innych formalności dotyczących przedmiotu zamówienia
1 kosztów z tym związanych, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca
musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
3. Wszystkie pozycje cenowe w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ muszą
być podane w złotych polskich (PLN) z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Przez oczywistą omyłkę Zamawiający będzie rozumiał błąd, który nie będzie budził
wątpliwości, będzie bezsporny i powstanie w sposób niezamierzony, przypadkowy, jak
również widoczny na pierwszy rzut oka, bez potrzeby przeprowadzania wyjaśnień.
3. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w
postępowaniu oraz, których oferty nie zostały odrzucone komisja dokona oceny ofert na
podstawie następujących kryteriów:
Oferta z najniższą ceną ofertową spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 pkt.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca składający ofertę pozostaje z nią związany przez 30 dni licząc od daty
upływu terminu składania ofert tj. do dnia 13.11.2021 r.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni od daty upływu
terminu składani ofert, zgodnie z art. 35 ust 1 Regulaminu.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. Jeżeli prośba o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 5 dni przed terminem składania
ofert, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał SWZ.
5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SWZ.
6. Przyjmuje się pisemny sposób porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji.
Jednocześnie dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji także faksem lub drogą elektroniczną, jednakże pod warunkiem niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania. Ustalenie to nie zwalnia stron od przesłania danego
wystąpienia w formie pisemnej. Zasada ta obowiązuje wzajemnie.
3. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania
ofert. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną
niezwłocznie zwrócone.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę - w tym
celu należy na kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację ,,ZMIANA" z opisem:
nazwa i adres Wykonawcy oraz nazwa przetargu, lub wycofać ofertę - w tym przypadku
należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu oferty z podaniem: nazwy
i adresu Wykonawcy oraz wskazania przetargu, którego dotyczy wycofanie. Decyzja
o wycofaniu oferty musi być złożona na piśmie i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentacji Wykonawcy.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczytuje nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy,
którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM
Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI Regulaminu.
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
unieważnieniu postępowania
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym
w zawiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej z załącznikiem nr 4
do SWZ.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania
w określonym terminie umowy, jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu jw. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna
oferta.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 255 ust. 1
ustawy PZP.
XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBOLICZNEGO:
Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawartej
z Wykonawcą zawiera Wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ. Integralnymi
częściami umowy będą Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

Kontakt:
XIV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI,
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach dotyczących:
a) postępowania jest: Pani Agnieszka Krekora, Kierownik Działu Rozwoju i
Zakupów, e-mail: techniczny@kswik.eu
tel. 75 64 589 74.
b) przedmiotu zamówienia jest: Pan Marcin Kryrowicz - Kierownik Oddziału w
Podgórzynie, e-mail: szklarska kierownik@kswik.eu tel. 75 767 74 00

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.