Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE
ul. Szosa Ciechocińska 22
87-700 Odolion
powiat: aleksandrowski
tel. 54 282 27 45
zamowienia@zdp.aleksandrow.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Odolion
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 54 282 27 45
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania z podziałem
na 4 części.
II. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
na zadania z podziałem na 4 części:
a) Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 2623C Kuczkowo - Wola Bachorna na
odcinku od km 0+000 do km 0+460 oraz od km 0+860 do km 1+900",
b) Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku
od km 0+000 do km 10+900",
c) Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 2632C Ul. Graniczna w m. Aleksandrów
Kujawski na odcinku od km 0+000 do km 0+920",
d) Część 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Remont drogi powiatowej nr 2530C Zduny - Opoki na odcinku od km
2+100 do km 4+000".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zawiera załącznik nr 2 do
Warunków Zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyn (art.
701 §3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.)).

Dokument nr: DUDiM.262.11.2021

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim zis w Odolionie, Ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700
Aleksandrów Kujawski w terminie
do dnia 12 października 2021r. do godz. 14:00.
Oferty należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@zdp.aleksandrow.pl w terminie do dnia
12 października 2021r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia.
Od dnia zawarcia umowy do dnia 17 grudnia 2021r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):
Wykonawca winien spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej, to jest:
dysponuje osobami do realizacji zamówienia umożliwiającymi realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości, to jest osoby posiadające uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnościach:
- 1 osobę do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Uwagą:
Zamawiający określając wvmo2i dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im upragnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. w zakresie którego właściwy organ
wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2020 r, poz. 220).
V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
Najniższa cena - 100 %.
VI. Tryb postępowania.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych właściwe dla zamówień o wartości poniżej 130.000 złotych, zgodnie
z art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych
upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości brutto (z podatkiem od
towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę brutto
(z podatkiem VAT) należy wykazać w ,,Formularzu oferty", stanowiącym Załącznik nr 1 do
Warunków Zamówienia.
VIII. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony ,,Formularz oferty" Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru: krajowego rejestru sądowego lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3. Dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
określonych w pkt IV Warunków Zamówienia, to jest: wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, sporządzony na druku stanowiącym Załącznik nr 4 do Warunków Zamówienia;

3. Odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osobę inną niż do
tego uprawnioną wynikającą z reprezentacji.
4. Oferta niespełniająca warunków wymienionych w Warunkach Zamówienia zostanie
odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Wykonawcom żadne roszczenia.
Na kopercie należy dopisać:
Oferta na zadania: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania
z podziałem na 4 części - część/części.."
X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
urno wy/zlecenia.
Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa/zlecenie, której
ogólny wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków Zamówienia.
XI. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Kontakt:
4. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest
Pan Marcin Ziemecki, tel. 54 282 27 45.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.