Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie prognozy osiadania powierzchni terenu oraz sposobów ochrony infrastruktury...

Przedmiot:

Opracowanie prognozy osiadania powierzchni terenu oraz sposobów ochrony infrastruktury kubaturowej i liniowej

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bytom - Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
powiat: Bytom
tel.: 32 28 36 342, tel.: (32) 28 36 338
zs@um.bytom.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 32 28 36 342,
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie prognozy osiadania powierzchni terenu oraz sposobów ochrony infrastruktury kubaturowej i liniowej w rejonie zbiorników Brandka i Bączek - etap II".
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
Usługi badawcze i eksperymentalno - rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze - KOD CPV: 73000000-2.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji pn.: ,,Opracowanie prognozy osiadania powierzchni terenu oraz sposobów ochrony infrastruktury kubaturowej i liniowej w rejonie zbiorników Brandka i Bączek - etap II".
Opracowanie powinno zawierać:
1.1 Charakterystyka oraz odwzorowanie bieżącej deformacji terenu w rejonie zbiorników Brandka i Bączek na podstawie dostępnych materiałów (naloty i mapa z zasobu geodezyjnego miasta);
1.2 Obliczenia prognozowanych wskaźników deformacji powierzchni terenu w rejonie zbiorników Brandka i Bączek w oparciu o dane pozyskane od przedsiębiorców (dane powinny zawierać planowaną eksploatację aż do zakończenia działalności wydobywczej w rejonie: współrzędne pól eksploatacyjnych, rok eksploatacji, miąższość, system eksploatacji, głębokość eksploatacji i in.). Obliczenia przeprowadzone będą dla stanu od roku 2021 (naloty) i obejmowały będą okres docelowy dla wszystkich przekazanych do analizy prowadzonych i planowanych parcel eksploatacyjnych. W zależności od długości okresu planowanych robót eksploatacyjnych, wskaźniki deformacji terenu zostaną przygotowane dodatkowo dla etapów pośrednich. Na podstawie porównania wyników prognozowanych docelowych obniżeń powierzchni terenu z posiadanymi przez Miasto Bytom wynikami aktualnych rzędnych powierzchni terenu (z nalotów), przedstawione zostaną obszary o największym oddziaływaniu deformacji statycznych na rejon zbiorników Brandka i Bączek;
1.3 W ramach obliczeń prognostycznych przedstawienie map obrazujących wielkości prognozowanych osiadań, odkształceń poziomych, krzywizn, zmian nachylenia, ostatecznych kategorii terenu górniczego;
1.4 Określenie stopnia zagrożenia infrastruktury kubaturowej i liniowej w rejonie zbiorników Brandka i Bączek (prognozę kształtowania się warunków hydrologicznych w rejonie zbiorników po zaprzestaniu projektowanej eksploatacji górniczej, z uwzględnieniem ekstremalnych stanów przejściowych).
2. Materiały do przekazania lub udostępnienia wykonawcy:
Wykonawca we własnym zakresie pozyska materiały potrzebne do realizacji zadania od przedsiębiorców prowadzących eksploatację.
Zamawiający dysponuje zaktualizowanym podkładem mapowym sytuacyjno-wysokościowym przedmiotowego rejonu oraz mapą topograficzną, wykonaną z zastosowaniem techniki fotogrametrii niskopułapowej w kwietniu 2021 r., które udostępni Wykonawcy.
Zamawiający przekaże lub udostępni Wykonawcy, w szczególności następujące dokumenty znajdujące się w posiadaniu Urzędu Miasta:
a) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) - wszystkie aktualnie obowiązujące mpzp znajdują się na stronie I-BIIP - Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
b) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bytom, przyjęte uchwałą nr XVI/204/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu z 24 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, wraz ze zmianami przyjętymi:
uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013r.,
uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego
2017r.,
uchwałą nr LXI/814/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2018r.
W/w dokumenty znajdują się na stronie I-BIIP - Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
c) Strategia Rozwoju Miasta Bytom 2020+, przyjęta uchwałą nr XXXVI/501/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miasta. Bytom 2020+". W/w dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu w zakładce: Rada Miejska/Uchwały/Sesje/Rok 2014/XXXVI z 22.09.14.
d) Inne opracowania i dokumenty dotyczące powyższego rejonu, będące w posiadaniu Urzędu Miasta.
3. Przekazanie przedmiotu zamówienia:
Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowanie ze streszczeniem, uwzględniające uwagi Zamawiającego: w postaci analogowej (wydruki na papierze) - 3 szt. (plik PDF oraz plik umożliwiający edycję treści) i w postaci cyfrowej (zapis na CD, DVD, pendrive lub przesłanie e-mailem) określonym w pkt. II zamówienia.

Dokument nr: ZSE.634.1.6.2021

Otwarcie ofert: 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Bytomiu, Ul. Parkowa 2, Wydział Inżynierii Środowiska (pok. 342).
7. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie: nazwa i siedziba Oferentów, informacje dotyczące ceny ofert, terminu realizacji zamówienia, warunki płatności oraz inne informacje oceniane w ramach kryterium oceny ofert.

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być złożona w jednej zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:
Nazwa Wykonawcy
Adres
Tel./fax
e-mail
Urząd Miejski w Bytomiu
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
Kancelaria Urzędu (pokój 128)
OFERTA
Dot. konkursu ofert pn.: ,,Opracowanie prognozy osiadania powierzchni terenu oraz sposobów ochrony infrastruktury kubaturowej i liniowej w rejonie zbiorników Brandka i Bączek - etap II".
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 11 października 2021 r. do godz. 11:00
2. Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć: osobiście - w Kancelarii Urzędu (pok. 128, parter), zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Parkowej 2 w Bytomiu, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera, kierując korespondencję na adres: Urząd Miejski w Bytomiu, Ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom w terminie do dnia 11 października 2021 r. do godz. 10:45;
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie wpłynięcie oferty w terminie
lub niezgodnie z w/w opisem. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają zwróceniu Oferentowi.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może zmienić lub uzupełnić ofertę na zasadach i w sposób w jaki składana jest oferta z odpowiednim dopiskiem: ,,ZMIANA", ,,POPRAWKA", ,,UZUPEŁNIENIE". Ponadto przed upływem terminu składania ofert, Oferentowi przysługuje prawo wycofania złożonej oferty.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez ich otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia - etap II - 2 (dwa) miesiące od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 20 grudnia 2021 r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienia udziela się w trybie konkursu ofert na podstawie § 6 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 571/20 Prezydenta Bytomia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, którego zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) nie obowiązują zasady tej ustawy.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca winien wykazać w postępowaniu o udzielenie zamówienia, iż pracownicy Wykonawcy, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, skierowani do realizacji zamówienia, wykonali w ciągu ostatnich 10 lat przynajmniej jedną usługę w każdym z wymienionych zakresów niezbędnych do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, tj.:
z zakresu wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu,
z zakresu rewitalizacji wodnej,
z zakresu kompleksowej rewitalizacji górniczych rejonów, w których występuje nagromadzenie zbiorników poeksploatacyjnych lub zalewisk,
z zakresu rewitalizacji miast, w tym miast o konotacjach przemysłowych.
Należy wykazać się opracowaniem z każdego powyższego tematu.
Wykaz pracowników Wykonawcy należy przedstawić zgodnie ze wzorem na załączniku nr 4.
VI. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
1. Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
2. Wykaz wykonanych usług, o których mowa w pkt. V niniejszego Ogłoszenia, wraz z podaniem nazwy wykonanej dokumentacji, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których dokumentacja została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy opracowania zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi, podpisane przez podmiot, na rzecz którego dokumentacja została wykonana (wzór wykazu - załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia).
Sposób oceny dokumentów będzie zgodny z formułą ,,SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA".
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy odrębne wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania, iż w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości - w formie oryginału, kserokopii poświadczonej przez oferenta za zgodność z oryginałem lub wydruku ze strony internetowej. Dokument / odpis powinien być wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa - oryginał
lub kserokopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy).
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1. Wykonawca winien wypełnić formularz stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2. Oferta, oświadczenia i dokumenty winny być sporządzone w formie pisemnej,
w języku polskim.
3. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w ogłoszeniu
o zamówieniu.
4. Oferta wraz z załącznikami muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy,
do oferty musi zostać dołączone upoważnienie (np. pełnomocnictwo), w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem".
6. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.
7. Kopie dokumentów winny być poświadczone ,,za zgodność z oryginałem",
przez co rozumie się podpisanie dokumentu przez Wykonawcę oraz opatrzenie
go klauzulą: ,,za zgodność z oryginałem", z zastrzeżeniem notarialnego poświadczania pełnomocnictw.
8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
9. Umożliwia się składanie dokumentów podpisanych elektronicznie.
X. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Ocenie nie będzie podlegała oferta złożona przez Oferenta, który:
a) w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, a w szczególności, gdy Oferent w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał Zamówienia lub nienależycie wykonał Zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
b) z przyczyn leżących po jego stronie: nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego,
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
2. Sposób oceny dokumentów będzie zgodny z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
3. Doświadczenie Oferenta winno być poświadczone referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług, o których mowa
w pkt V. niniejszego Ogłoszenia.
4. Spośród złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu, wybrana zostanie oferta z najniższą ceną. Kryterium oceny ofert jest cena ofertowa brutto - waga 100%.
Uwagi: Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać ryzyka związane z wykonaniem niniejszego zamówienia. Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca winien skalkulować oferowaną cenę uwzględniając 23% podatek VAT. Wynagrodzenie za wykonaną dokumentację jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
XI. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie
do trzech dni roboczych liczonych od daty otwarcia ofert;
2. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 1 zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu - w Bytomskim Biuletynie Zamówień Publicznych, oraz przekazane pisemnie Oferentowi, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Postępowanie prowadzi się na zasadach określonych w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 571/20 Prezydenta Bytomia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.
2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Przy realizacji zamówienia strony zobowiązane są do porozumiewania się (składania dokumentów) w języku polskim, koszt ewentualnych tłumaczeń jest elementem realizacji zamówienia. Wszelkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie podać dane niezbędne do zawarcia umowy, o ile nie zostały zawarte w treści oferty.
4. W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną konieczne jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania.
5. Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty powinny być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione.
6. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Uwagi:
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Prezydent Miasta Bytomia
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Bytom:
Inspektor IOD: Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnej
Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2
e-mail:.pn@um.bytom.pl
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
1. W celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.
2. Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa
w szczególności w celach archiwalnych.
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
5. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

Kontakt:
1. Strony porozumiewają się i przekazują korespondencję:
pisemnie, na adres określony w części I Ogłoszenia,
elektronicznie na adres: zs@um.bytom.pl;
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami w imieniu Zamawiającego jest pani Michalina Tarasińska, nr tel.: (32) 28 36 338, adres
e-mail: mtarasinska@um.bytom.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.