Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Ujawnienie sieci kanalizacyjnych

Przedmiot:

Ujawnienie sieci kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bytom Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
powiat: Bytom
tel./fax 32 283 63, tel. (32) 28 36 342, tel. 32 28 36 341.
zs@um.bytom.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax 32 283 63,
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: konkursu ofert pn. ,,Ujawnienie sieci kanalizacyjnych - Ul. Reja 13"
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia pn. ,,Ujawnienie sieci kanalizacyjnych - Ul. Reja 13" jest wykonanie opinii technicznej dla sieci kanalizacyjnej o przypuszczalnej długości ok. 275 m zlokalizowanej w Bytomiu, w rejonie Ul. Reja 13, obręb Bytom, k.m. 4, numery ewidencyjne działek:
1937/14,
1983/14,
2119/14,
2415/6,
2510/6,
2419/6,
2509/6,
2469/6,
2253/60,
1908/4,
2056/4,
2485/60,
2484/60,
61/10,
62/10,
7,
2057/4,
2303/60,
zawierającej:
ocenę prawidłowości wykonania kanalizacji,
w przypadku złego stanu technicznego określenie czynności koniecznych do wykonania, w celu prawidłowego funkcjonowania kanalizacji oraz likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa użytkowego i bezpieczeństwa mienia.
3.2. Zakres przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje m.in. zinwentaryzowanie istniejących systemów kanalizacyjnych, wykonanie pomiarów geodezyjnych, sporządzenie stosownych map, wykonanie opinii technicznej określającej stan techniczny sieci kanalizacyjnych, o których mowa w pkt 3.1. niniejszego Ogłoszenia. Postanowienia umowne przedstawione zostały w załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

CPV: 71310000-4

Dokument nr: ZSE.7021.2.2021

Otwarcie ofert: 9.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2021 r. o godz. 10:15. w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Bytomiu, Ul. Parkowa 2, Wydział Inżynierii Środowiska (pok. 341).
9.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9.7. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie: nazwa i siedziba Wykonawców, informacje dotyczące ceny ofert, terminu realizacji zamówienia, warunki płatności oraz inne informacje oceniane w ramach kryterium oceny ofert.

Składanie ofert:
9.1. Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie opisanej
w następujący sposób:
Urząd Miejski w Bytomiu
41-902 Bytom, Ul. Parkowa 2
Kancelaria Urzędu (pokój nr 128)
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Telefon, adres e-mail Wykonawcy
OFERTA dotyczy konkursu ofert na:
,,Ujawnienie sieci kanalizacyjnych - Ul. Reja 13"
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 12 października 2021 r. do godz. 10:15
9.2. Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Bytomiu, Ul. Parkowa 2, Kancelaria Urzędu, pokój nr 128, do dnia 12 października 2021 r., do godz. 10:00.
9.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewpłynięcie oferty
w terminie lub niezgodnie z ww. opisem. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają zwróceniu Oferentowi.
9.4. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może zmienić, poprawić lub uzupełnić ofertę, na zasadach i w sposób, w jaki jest składana oferta, z odpowiednim dopiskiem: ,,ZMIANA OFERTY", ,,POPRAWA OFERTY" lub ,,UZUPEŁNIENIE OFERTY". Ponadto, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania złożonej oferty.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
1. Wykonawca w terminie do 30 listopada 2021 r. przedłoży Zamawiającemu jeden egzemplarz opracowanego przedmiotu zamówienia celem jego sprawdzenia. Po akceptacji przez Zamawiającego opracowanego przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dwa egzemplarze dokumentacji w formie papierowej oraz jeden egzemplarz sporządzony na elektronicznym nośniku danych w formacie *pdf, w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy informacji o jego akceptacji.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia
Konkurs ofert na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 572/20 Prezydenta Bytomia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych w miejskich jednostkach organizacyjnych.
5. Warunki udziału w postępowaniu
5.1. Warunek dotyczący kwalifikacji i uprawnień osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Wykonawca musi dysponować osobą/osobami posiadającymi uprawnienia:
budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym, liczonym od dnia uzyskania uprawnień i należącym do właściwej izby samorządu zawodowego,
lub
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym, liczonym od dnia uzyskania uprawnień i należącym do właściwej izby samorządu zawodowego;
geodezyjne w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym.
6. Wykaz wymaganych dokumentów
6.1. Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
6.2. Wykaz osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku w zakresie kwalifikacji wykonawcy, określonych w pkt 5.1 niniejszego Ogłoszenia (wzór wykazu - załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia).
6.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy odrębne wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania, iż w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości - w formie oryginału, kserokopii poświadczonej przez oferenta za zgodność z oryginałem lub wydruku ze strony internetowej. Dokument/odpis powinien być wydany w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
6.4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, przez notariusza (jeżeli dotyczy).

8. Sposób przygotowania oferty
8.1. Wykonawca winien wypełnić formularz oferty stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
8.2. Oferta, oświadczenia oraz wszelkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim. .
8.3. Oferta, oświadczenia oraz wszelkie dokumenty winny być opatrzone podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Upoważnienie musi być dołączone do oferty (np. pełnomocnictwo), w oryginale lub poświadczonej kopii, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę.
8.4. Przez poświadczone kopie dokumentów Zamawiający rozumie dokumenty podpisane i opieczętowane przez Wykonawcę oraz opatrzone klauzulą:
,,za zgodność z oryginałem", z zastrzeżeniem notarialnego poświadczenia pełnomocnictw.
8.5. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.
10. Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert.
10.1. Do oceny ofert dopuszcza się oferty spełniające wymagania wskazane w treści niniejszego Ogłoszenia.
10.2. Spośród ofert podlegających ocenie za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
Uwagi:
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać ryzyka związane z wykonaniem niniejszego zamówienia.
Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca winien skalkulować oferowaną cenę uwzględniając 23% podatek VAT.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
Ocenie nie będą podlegały oferty złożone przez wykonawcę, który:
naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, a w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego zaniedbania nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał przedmiot zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
11.1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do trzech dni roboczych, liczonych od dnia otwarcia ofert.
11.2. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 11.1, zostanie ogłoszone w Bytomskim Biuletynie Zamówień Publicznych oraz przekazane pisemnie do Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą.
12. Postanowienia końcowe.
12.1. Postępowanie prowadzi się na zasadach określonych w Instrukcji stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 572/20 Prezydenta Bytomia z dnia 30 grudnia 2020 r. w ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych w miejskich jednostkach organizacyjnych.
12.2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
12.3. Przy realizacji zamówienia strony zobowiązane są do porozumiewania się (składania dokumentów) w języku polskim, koszt ewentualnych tłumaczeń jest elementem realizacji zamówienia.
12.4. Wszelkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
12.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. W przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną konieczne jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania.

Uwagi:
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Prezydent Miasta Bytomia
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Bytom:
Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2
e-mail: mailto:pn@um.bytom.pl
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
1. W celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.
2. Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych; Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
4. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

Kontakt:
7. Informacja o sposobie porozumiewania się i przekazywania korespondencji
7.1. Strony postępowania porozumiewają się i przekazują korespondencję:
a) pisemnie, na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, w godzinach pracy urzędu, tj.:
poniedziałek 7.30 - 17.30
wtorek - piątek 7.30 - 15.00.
b) elektronicznie, na adres: mailto:zs@um.bytom.pl
7.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami, w imieniu Zamawiającego jest Urszula Jonek nr tel. 32 28 36 341.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.