Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu

Przedmiot:

Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Księżpol
ul. Biłgorajska 12
23-415 Księżpol
powiat: biłgorajski
telefon 84 687 74 19 lub 20, faks (084) 687 74 32
info@ksiezpol.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Księżpol
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 84 687 74 19
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie punktów dostępu do Internetu w ramach zadania pn.
,,Internet szerokopasmowy w Gminie Księżpol"
IV. Finansowanie
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków UE w ramach projektu
1.1 Programu Operacyjnego Poiska Cyfrowa ,,Publiczny Internet dla każdego" o numerze
POPC.01.01.00-06-0118/19.
V. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu
w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ,,Publiczny Internet dla
każdego" w gminie Księżpol.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w:
a) Koncepcji budowy sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach
działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ,,Publiczny Internet dla
każdego" w gminie Księżpol - Załącznik nr 4 do Zapytania;
b) Wymagania dla WiFi - Załącznik nr 5 do Zapytania.
2. Wykonawca zrealizuje w szczególności zdania w zakresie:
o zaprojektowania bezprzewodowego systemu telekomunikacyjnego, tak by
rozwiązania spełniały wymagania określone koncepcji;
o uzyskanie pozwoleń oraz uzgodnień niezbędnych do instalacji i uruchomienia
punktów;
o instalację, skonfigurowanie oraz uruchomienie urządzeń sieci;
o naprawę lub wymianę niesprawnych urządzeń składowych systemu, w tym
urządzeń telekomunikacyjnych, anten, elementów zasilających etc.;
o wdrożenie strony startowej (portalu autoryzacji) wyświetlanych na klienckich
urządzeniach dostępowych;
o instalację i skonfigurowanie systemu zarządzania siecią;
o dostawa niezbędnego wyposażenia;
o przeszkolenie personelu z użytkowania systemu zarządzania siecią.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz
obowiązującymi normami.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia,
a w szczególności zakup niezbędnych materiałów.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał kompetencje w zakresie zarządzania,
wdrażania i implementacji rozwiązań sieciowych dla produktów oferowanego
producenta poprzez przedstawienie aktualnych certyfikatów wydanych przez
producenta oferowanych rozwiązań sieciowych.

CPV: 32420000-3, 32412100-5, 32412110-8, 32344210-1

Dokument nr: BGK.271.2.70.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać:
1) w wersji elektronicznej poprzez Bazę konkurencyjności, adres strony:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
2) w wersji papierowej umieszczonej w kopercie/opakowaniu, zabezpieczonej w
sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia
zabezpieczeń. Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu
Gminy Księżpol, Ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol przed terminem składania
ofert.
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. VIII ppkt. 1 należy złożyć w terminie
do dnia 12.10.2021 r. do godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zmówienia -18.11.2021 r.

Wymagania:
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej
podane oznaczenie.
III. Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie prowadzone zgodnie z:
1) uwarunkowaniami dla zamówień, których wartość jest niższa od kwoty 130 000
złotych, tj. poniżej wymaganego progu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019)
tj. zwalniającego, z wymogu stosowania przedmiotowej ustawy;
2) regulaminem udzjelenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty
130 000 złotych, przyjętym zarządzeniem nr 8/2021 Wójta Gminy Księżpol z dnia
15 stycznia 2021 r.
3) wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020" Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 21 grudnia 2020 r.
(MR/2014- 2020/12(05)).
4) zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) kierując się regułą poszukiwania Wykonawców na
zasadach konkurencyjnych.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę
a) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
b) jest powiązany/a kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym przy czym przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta
czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik
Nr 2.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
o Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu
poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do
Zaproszenia
o Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu
poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do
Zaproszenia.
o Wiedza i doświadczenie
Wykonawca potwierdzi warunek spełnienia w postępowaniu wówczas,
gdy wykaże co najmniej dwie realizacje zadań o podobnym zakresie w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o
wartości minimum 40 000,00 zł brutto. Jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie. Wymagane jest podanie
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane. Do wykazu wymienionego w pkt 1
Wykonawca załączy dowody określające zadania zostały wykonane
należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty.
Wzór wykazu realizowanych zadań - Załącznik Nr 4.
IX. Informacja o dokumentach jakie należy złożyć do postępowania o udzielenie
zamówienia:
1. Formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym
Załącznik Nr 1;
2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia o treści zgodnej
z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 2;
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej
z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik Nr 3;
4. Wykazu realizacji zadań o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik
Nr 4 wraz z referencjami lub odpowiednimi dokumentami.
5. Karty katalogowe producenta wszystkich proponowanych urządzeń i systemów
potwierdzające wymagane parametry.
X. Sposób przygotowania Oferty
1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez Oferenta ściśle według postanowień Zapytania ofertowego.
3. Oferta powinna być sporządzona według wzoru Formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż
polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszystkie
dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo
upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty składa się w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania
wszelkich plików muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (elDAS).
8. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.
9. Zamawiający zaleca by wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny
być kolejno ponumerowane i złączone z sobą w sposób trwały. W przypadku nie
spełnienia przedmiotowego warunku oferta nie będzie podlegała odrzuceniu.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę.
11. Jeżeli Wykonawca wprowadzi zamiany w ,,Formularzu ofertowym" Zamawiający
odrzuci złożona ofertę z powodu braku zgodności z Zaproszeniem do składania ofert.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
15. Jeżeli oferta jest składana wspólnie należy dołączyć Pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być złożone w takiej
formie jak składana oferta.
16. W ofercie składanej w formie elektronicznej pełnomocnictwo w formie elektronicznej
winno być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art.
97 par. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.- Prawo o notariacie, które to poświadczenie
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona
przez upełnomocnionego.
17. W ofercie składanej w formie papierowej pełnomocnictwo winno być załączone w
formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
18. Jeżeli oferta jest składana przez spółkę należy do oferty dołączyć dokumenty, z
których wynika potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy, ty.
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że
zamawiający może je uzyskać za pośrednictwem bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, a wykonawca w formularzu oferty w pkt. 4 wskazał dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do wykonawcy, wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
19. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia {konsorcja, spółki cywilne, itp.) Zamawiający może zażądać umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Należy umieścić ofertę
wraz z załącznikami w zakładce OFERTY. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
opatrzył elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym ofertę oraz załączniki
Na kopercie/opakowaniu {w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy
umieścić następujące oznaczenia:
o nazwa, adres, numer telefonu i faksu wykonawcy;
o Gmina Księżpol ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol OFERTA NA
wykonanie punktów dostępu do Internetu w ramach zadania pn.
,,Internet szerokopasmowy w Gminie Księżpol"
o Znak sprawy: BGK.271.2.70.2021
o Nie otwierać do końca dnia -12.10.2021 r.
21. Oferta, oświadczenia oraz inne dokumenty składana w formie elektronicznej muszą
zostać podpisane przez Wykonawcę przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
22. W przypadku złożenia oferty w formie papierowej Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty.
23. W przypadku otworzenia oferty przed wyznaczonym terminem z przyczyn błędnego
opisania lub zaadresowania, oferta zostanie odrzucona.
24. W Formularzu oferty Wykonawca podaje cenę, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Oz. U. z 1994 r., Nr 84, póz. 386
ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia.
25. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do składania ofert,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
26. Dokumenty, dołączone do oferty, inne niż oświadczenia, należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot
trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej
powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu
(np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za
zgodność z oryginałem).
4) Dokumenty w formie elektronicznej powinny być opatrzone elektronicznym
podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
27. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału fub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń,
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości.
28. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
29. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z Projektem umowy.
Kryterium wyboru oferty
1. W ofercie należy podać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Cenę jak i elementy składowe ceny należy podać w jednym wariancie, w złotych
polskich, określoną cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Brak określenia ceny w postaci słownej nie będzie skutkował jej odrzuceniem.
3. W ofercie należy podać cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów towarzyszących.
4. Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą
cenę, której wartość jest niższa od kwoty 130 000 złotych, tj. poniżej wymaganego
progu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych {Dz. U. 2019 póz. 2019), zwalniającego z wymogu stosowania
przedmiotowej ustawy oraz jeżeli kwota nie przekroczy zabezpieczonych środków na
realizację przedsięwzięcia, jak również spełni przesłanki Wytycznych Ministra
Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 - 2020 w zakresie Europejskiego Rozwoju Regionalnego.
5. Zamawiający może również zwiększyć kwotę zabezpieczoną na realizację
przedsięwzięcia w budżecie gminy o ile znajdzie wymagane środki.
6. W przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego o udzieleniu zamówienia
publicznego Zamawiający będzie kierował się następującymi zasadami:
7. Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = -----x 100 pkt
Cb
gdzie: C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb - cena oferty badanej.
W kryterium ,,Cena", oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty
po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc
po przecinku.
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów,
tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
9. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty o tej samej wartości a ich wartość będzie stanowić
najkorzystniejszą cenę Zamawiający wezwie ponownie tych Wykonawców o złożenie
ofert dodatkowych. Wartość ofert dodatkowych nie może być wyższa od ceny
zaoferowanej w ofercie głównej.
10. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto, jaką
poniesie na realizację przedmiotu zamówienia.
XII. Istotne dla stron postanowienia do zawarcia umowy
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
Zaproszenia do składania ofert oraz danych zawartych w ofercie.
2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu
na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
6. Wykonawca w ciągu 5 dni od podpisania umowy przedłoży wykaz osób skierowanych do
realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem odpowiednich uprawnień oraz
aktualnych certyfikatów wydanych przez producenta oferowanych rozwiązań
sieciowych.
XIII. Warunki istotnych zmian umowy
1. Zamawiający przewiduję zmiany umowy w następującym zakresie:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie leży w interesie publicznym w granicach uzasadnionego interesu publicznego;
2) z powodu zmiana obowiązującej stawki VAT;
3) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
4) danych teleadresowych;
5} danych rejestrowych;
6) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
2. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej
katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką
zmianę.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Uwaga: Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data
i godzina wpływu oferty zgodnie z pkt 1, w miejsce wskazane w pkt. X pkt 20. Data
wystania przesyłką pocztową lub kurierską nie będzie brana pod uwagę.
3. Wszelkie oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o przewidywanym terminie
podpisania umowy Zamawiający prześle po wyborze najkorzystniejszej oferty.
XV. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówień które polegają na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych, o których mowa w podrozdziale 6.5 pkt 7 lit g
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
2. Niniejsze Zapytanie oraz załączniki do Zapytania mogą być zmienione przez
Zamawiającego najpóźniej w terminie 2 dni przed terminem składania ofert.
3. Zapytania ofertowe Wykonawcy mogą zgłaszać poprzez Bazę konkurencyjności w
zakładce PYTANIA oraz mailowo na adres: zamowieniapubliczne@ksiezpol.pl

Uwagi:
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa - piątek 07:30-15:00; wtorek od 9:00 do 17:00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.