Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
244z dziś
5164z ostatnich 7 dni
20996z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie cieku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Utrzymanie cieku

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
Jaśkiewicza 24
59-600 Lwówek Śląski
powiat: lwówecki
tel.(75) 782 46 02
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lwówek Śląski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(75) 782 46 02
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są prace utrzymaniowe na cieku Bobrzyca
w m. Iwiny, Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Tomaszów
Bolesławiecki gm. Warta Bolesławiecka. Szczegółowy zakres
przedmiotu zamówienia opisuje Przedmiar Robót stanowiący
Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Dokument nr: WR.ROZ.2811.628.2021

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej -
zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem
http: / / www.przetargi.wodv.gov.pl - w zakładce Postępowania
przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem
platformy, do dnia 13.10.2021 r. do godz. 10;00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 50 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie
dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
W postępowaniu może wziąć udział
o Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego Oświadczenie
Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
o Dysponuje co najmniej 1 osobą: posiadającą wykształcenie
wyższe z zakresu ochrony środowiska o specjalności
przyrodniczej (botanik, zoolog, dendrolog, biolog itp. - nauki
przyrodnicze) i kwalifikacje zawodowe niezbędne do
prowadzenia nadzoru przyrodniczego rozumianego jako nadzór
i kontrola nad sposobem wykonywania prac, który
zagwarantuje właściwą reakcję w przypadku sytuacji nagłych,
nieprzewidzianych i zminimalizuje ryzyko negatywnego
oddziaływania na elementy przyrodnicze występujące w
obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): Zamawiający nie
wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Warunki gwarancji: Nie dotyczy
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1) Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów na który składa się:
Formularz ofertowy;
Wyceniony przedmiar robót (kosztorys ofertowy);
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
Oświadczenie RODO,
należy przesłać przez stronę: http://www.przetarqi.wodv.gov.pl
2) Ofertę można również złożyć z zachowaniem postaci elektronicznej i
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3) Wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były podpisane
przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy i
zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie
oferty. W przypadku podpisania oferty i załączonych dokumentów
przez osobę(-y) niewymienioną(-e) w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo.
4) Dokumenty przedstawione w formie kopii, powinny być poświadczone
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną(-e) do
reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w
wysokości odpowiadającej cenie oferty lub osobę(-y) posiadającą(-e)
pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 3).
5) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Nie dotyczy
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
1) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty.
2) Oferta oraz dokumenty z nią związane powinny być sporządzone wyłącznie
w języku polskim.
3) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
4) Rozpatrywane będą oferty kompletne, spełniające wymagania zawarte w
zaproszeniu do złożenia oferty.

Uwagi:
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Ki Cena - oceniana w skali do 100 punktów
najniższa cena - 100 punktów
maksymalną ilość punktów może uzyskać najniższa cena
pozostałe - proporcjonalnie wg wzoru:
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy
znajduje się pod adresem http://www.przetarqi.wodv.gov.pl w zakładce:
Instrukcja dla Wykonawców. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania
konta na Platformie.
Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca korzysta z zakładki
,,ZAPYTAJ". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z
Wykonawcami.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji dla Zamawiającego, w tvm
złożenie oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z
oferta, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150
MB.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako
załączniki.
Celem złożenie oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z
ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie
wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w
szczególności plik Formularza Ofertowego, Oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu oraz Oświadczenia RODO. Zamawiający zaleca, aby
poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację.
Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na
Platformie.
Postępowanie podprogowe nie musi bvć podpisane elektronicznie - do
zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający
skany podpisanej oferty wraz z załącznikami.
14. Termin związania ofertą: 30 dni

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
w sprawie przedmiotu umowy: Malwina KRAJ NI AK
tel. 603 974 798
w sprawie dokumentacji formalnej: Karolina LATAWIEC tel. 75 782 46 02
4. Kryteria wyboru ofert:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
1 Cena 100%

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.