Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane polegające na modernizacji stolarki okiennej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Roboty budowlane polegające na modernizacji stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Grottgera 10a
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
tel. + 48 59 8417980
rmalinowski@sp8.slupsk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. + 48 59 8417980
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji stolarki okiennej w Szko-
le Podstawowej nr 8.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) demontaż starych okien plastikowych - 10 szt.
b) wymiary pojedynczego okna (wymiary poszczególnych okien mogą się nieznacznie różnić)
c) dostawa i montaż fabrycznie nowych okien w miejsce zdemontowanych wraz z materiałami do
montażu i wypełnieniem ubytków,
d) montaż nowych okien z uwzględnieniem starych parapetów oraz uzupełnienie ,,szpalet" obok
okien, z przygotowaniem pod malowanie,
e) utylizacja demontowanych elementów.

Dokument nr: 3/2021

Otwarcie ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.10.2021 r. o godz. 10;00 , a wyniki i wybór najkorzyst-
niejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 13.10.2021 r. w siedzibie Szkoły oraz na stronie interneto-
wej pod adresem www.sp8.slupsk.pl.

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
rmalinowski@sp8.slupsk.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Szkoła Podsta-
wowa nr 8, Ul. Grottgera 10a, 76-200 Słupsk do dnia 12.10.2021 r. do godz. 14.00 wraz z załączoną
kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodar-
czej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.12.2021 r.

Wymagania:
3. Roboty będą wykonywane z materiałów wykonawcy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonaw-
com.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien złożyć ofertę do niniejszego zapytania ze szczegółowym opisem i ceną.
Oferta powinna być:
o opatrzona pieczątką firmową,
o posiadać datę sporządzenia,
o zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP oraz aktualny odpis właściwego
rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione
nie wcześniej niż 3 m-ce przed terminem składania ofert),
o podpisana czytelnie przez wykonawcę.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: biuletyn informacji publicznej www.sp8.slupsk.pl
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie ceny wykonania usługi.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony interne-
towej znajdującej się pod adresem: biuletyn informacji publicznej www.sp8.slupsk.pl.
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązu-
jącego prawa;
b) obsługa prawna.

Uwagi:
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nie-
prawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w SP nr 8 Pani/Pana da-
nych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych SP nr 8 ma charakter dobrowolny, jednak ich podanie
jest niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.
8. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia
postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz wewnętrznych przepisów dotyczących archiwizowania dokumen-
tów.
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Ryszard Malinowski pod numerem telefonu + 48 59 8417980
oraz adresem email: rmalinowski@sp8.slupsk.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.