Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych

Przedmiot:

Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazoweckim
ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
tel./fax (44) 724 21 27, tel.(44)7443125, (44)7443113, (44)7443117
zamowienia@powiat-tomaszowski.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax (44) 724 21
Termin składania ofert: 2021-10-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zarząd Powiatu w Tomaszowie Maz. zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn.: ,,Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych''
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonawca wykona czynności klasyfikacyjne określone w § 5 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246), a także niezbędny pomiar sytuacyjny, w szczególności zmienionych konturów klasyfikacyjnych lub użytków gruntowych zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429 z późn. zm.) w gminie Rzeczyca, w obrębie ewidencyjnym Brzozów, dla obszaru działki ewidencyjnej nr 240 o powierzchni ewidencyjnej 3.23 ha oraz nr 241 o powierzchni ewidencyjnej 3.08 ha, w obrębie ewidencyjnym Roszkowa Wola, dla obszaru działki ewidencyjnej nr 309 o powierzchni ewidencyjnej 3.68 ha; w gminie Czerniewice, w obrębie ewidencyjnym Studzianki, dla obszaru działki ewidencyjnej nr 540 o powierzchni ewidencyjnej 2.1380 ha; w gminie Lubochnia, w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, dla obszaru działki ewidencyjnej nr 53/1 o powierzchni ewidencyjnej 0.64 ha oraz nr 54/1 o powierzchni ewidencyjnej 0.60 ha, w obrębie ewidencyjnym Lubochenek, dla obszaru działki ewidencyjnej nr 107 o powierzchni ewidencyjnej 1.46 ha oraz w obrębie ewidencyjnym Albertów, dla obszaru działki ewidencyjnej nr 63 o powierzchni ewidencyjnej 3.75 ha, w nawiązaniu do art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021r., poz. 1275 z późn. zm.), który stanowi, że Starosta właściwy ze względu na położenie gruntu objętego zalesieniem dokonuje oceny udatności upraw leśnych najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu oraz przekwalifikuje z urzędu zalesiony grunt na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach czynności objętych zamówieniem należy wykonać w szczególności:
analizę materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
przeprowadzić czynności klasyfikacyjne w terenie, po wcześniejszym prawidłowym zawiadomieniu stron postępowania, zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - badaniem należy objąć teren całego ewentualnie zmienionego konturu klasyfikacyjnego;
sporządzić dokumentację fotograficzną odkrywek podstawowych;
sporządzić projekt ustalenia klasyfikacji, zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
dokonać pomiaru sytuacyjnego zmienionych konturów klasyfikacyjnych, użytków gruntowych oraz ewentualnie pozostałych elementów sytuacyjnych zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji;
rezultat wykonanych prac i opracowaną dokumentację należy skompletować w postaci operatu technicznego i przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
w przypadku stwierdzenia zmian w klasyfikacji gruntów należy dostarczyć Zamawiającemu opatrzone klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.) 4 egz. mapy klasyfikacji, sporządzone na kopii mapy ewidencyjnej.
Badaniem należy objąć teren całych konturów klasyfikacyjnych; na opisie odkrywki i w protokole należy wpisać pozycję z urzędowej tabeli klas gruntów, dołączyć dokumentację fotograficzną odkrywek.

Zgłoszenia prac geodezyjnych należy dokonać w przypadkach i na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Materiały niezbędne do wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów udostępnione zostaną Wykonawcy z uwzględnieniem art. 40a ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.).

Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246).

Dokument nr: ZP.272.1.308.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym
w Tomaszowie Maz., Ul. Św. Antoniego 41 w KANCELARII - parter lub drogą elektroniczną na adres
e-mail: zamowienia@powiat-tomaszowski.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia:08.10.2021 do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia : do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Wykonawca w formularzu oferty w pozycji ,,wartość netto" i ,,wartość brutto" poda cenę za wykonanie zamówienia.
Kryterium wyboru oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami:
1. cena - 100%
Kryterium ,,cena " podlega ocenie w skali od 1 do 100,00 pkt.
Do obliczenia ilości przyznanych punków zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena w zł
Ocena punktowa oferty ocenianej = ------------------------------------------------- x 100,00 pkt.
cena w zł oferty badanej

Warunki udziału w postępowaniu:
Wymagania stawiane Wykonawcy:
posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonania zamówienia oraz dysponowanie potencjałem technicznym, kadrowym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia;
dysponowanie min jeną osobą, która będzie realizowała zamówienie posiadającą
uprawnienia z zakresu geodezji i kartografii niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. uprawnień zawodowych z zakresu 2;
dysponowanie minimum jedną osobą , która wykaże się wpisem na powiatową listę klasyfikatorów dla Powiatu Tomaszowskiego (Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2013 Starosty Tomaszowskiego z dnia 28.02.2013r.), lub spełniającym wymogi wpisu na powiatową listę klasyfikatorów tj. posiadać:
- wykształcenie średnie lub wyższe geodezyjne, rolnicze lub pokrewne (ze specjalizacją w zakresie gleboznawstwa lub agrotechniczną),
- minimum 2 letnią praktykę w zakresie klasyfikacji gruntów, popartą oświadczeniem o wykonaniu co najmniej 30 prac w tym zakresie,
- ukończony specjalistyczny kurs dla klasyfikatorów lub studia podyplomowe w tym zakresie.
osoby które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotowego zamówienia informujemy, że na terenie gm. Lubochnia przeprowadzana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków.
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży wykaz osób potwierdzający spełnienie warunków udziału w postepowaniu
Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy przygotować według formularza oferty załączonego do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 1).
2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione.
3. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną
do podpisywania oferty.
4. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty, należy dołączyć pełnomocnictwo.
5. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem całości zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
6. Oferta powinna zawierać termin realizacji zamówienia.
7. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej:

Adres Wykonawcy
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.
ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Oferta na zamówienia pn.: ,,Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych''

ZP.272.1.308.2021

NIE OTWIERAĆ PRZED 08.10.2021 GODZ. 11:10

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

Uwagi:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: ,,Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych''
Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019. poz. 1429)
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@powiat-tomaszowski.pl
3) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres dziesięciu lat zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentacji. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
4) Wykonawca posiada:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
5) Wykonawcy nie przysługuje:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
W zakresie przedmiotu zamówienia:
Pani Adelajda Karp- Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, pokój 125, tel.(44)7443125 w godz. 730-1530

Pani Małgorzata Gurzęda- Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, pokój 113, tel.(44)7443113 w godz. 730-1530

Pani Karolina Owczarek- Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, pokój 117, tel. .(44)7443117 w godz. 730-1530

W zakresie procedur formalnych:
Pani Paulina Węglarska - Podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, pokój 116, tel. (44) 724 21 27 wew. 215 w godz. 730-1530
Pani Joanna Wosik - Podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, pokój 116, tel. (44) 724 21 27 wew. 215 w godz. 730-1530

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.