Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
220z dziś
5140z ostatnich 7 dni
20972z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Golub - Dobrzyń
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
powiat: golubsko-dobrzyński
Tel.: 56 683 54 10 Faks: 56 683 54 15
um@golub-dobrzyn.pl
https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/pn/golub-dobrzyn/demand/notice/public/41203/details
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Golub-Dobrzyń
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 56 683 54 10 F
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. ,,Budowa ulic
Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama"
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania
pn. ,,Budowa ulic Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama" z podziałem na
etapy (Etap I: Ul. Spacerowa, Etap II: Ul. Równinna, Etap III: Ul. Widokowa, Etap IV: Ul. Jasna),
niezbędnej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, obejmującej w szczególności:
1.1. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, celem omówienia na spotkaniu z
przedstawicielami samorządu, radnymi i mieszkańcami - uwagi wniesione na spotkaniu
należy uwzględnić w ostatecznej wersji projektu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnić
udziału w spotkaniu personelu projektowego, którego członkowie będą zobowiązani do
udzielania wyjaśnień w odpowiedzi na zadane pytania;
1.2. pozyskanie mapy do celów projektowych. Mapa do celów projektowych powinna zawierać
aktualne granice działek, wjazdy i ogrodzenia w obrębie opracowania;
1.3. opracowanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich wymaganych branż, zgodnie
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
1.4. opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz kosztorysów ofertowych
wszystkich wymaganych branż, oddzielnie dla każdego etapu, zgodnie z wymaganiami
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym;
1.5. opracowanie stałej organizacji ruchu oraz czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót budowlanych, wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem, ważne do 31.12.2024r.;
1.6. wykonanie dokumentacji geotechnicznej - rozpoznanie podłoża gruntowego (o ile jest
wymagane);
1.7. uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego (o ile jest wymagane);
1.8. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile jest wymagane);
1.9. uzyskanie wymaganych warunków technicznych, opinii, decyzji, uzgodnień i sprawdzeń
technicznych, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym
z przepisów oraz wykonanie innych niezbędnych czynności, do których zobligowany jest
projektant, oraz czynności niezbędnych do uzyskania decyzji zezwolenia na realizację
inwestycji drogowej;
1.10. w przypadku konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia technicznego, kolidującego z
projektowaną drogą, w zakresie należącym do gestora sieci należy opracować wytyczne
(warunki techniczne) dla niezbędnej przebudowy, odrębnie dla każdego gestora sieci (należy
rozważyć m. in. konieczność przebudowy słupów energetycznych);
1.11. uzyskanie zgody od Ministra Cyfryzacji w sprawie odstąpienia od konieczności projektowana
kanału technologicznego (jeżeli będzie taka możliwość);
1.12. przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej oraz dokonywanie poprawek w dokumentacji projektowej
podczas prowadzenia postępowania dotyczącego wydania przedmiotowej decyzji, na
wezwanie organu administracji architektoniczno-budowlanej lub Zamawiającego;
1.13. sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, do końca realizacji inwestycji, po
przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo robót, jak również aktualizacja przedmiarów
i kosztorysów przed ogłoszeniem przetargu na wykonawstwo robót, bez dodatkowego
wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy na etapie
postępowania przetargowego na wykonawstwo robót, w zakresie natychmiastowego
wyjaśniania i udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców, dotyczących rozwiązań
technicznych zawartych w dokumentacji projektowo kosztorysowej, a także do udzielania
ewentualnej pomocy przy ocenie ofert. Nadzór autorski polegać będzie również na
stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, a
także na uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy, w szczególności
wykonywanie rysunków zamiennych. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się do
uczestnictwa w spotkaniach z Zamawiającym na każde jego wezwanie dokonane
telefonicznie lub mailem, co najmniej na 2 dni przed oczekiwanym pobytem, jak również
wizytacji placu budowy. Ponadto w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca ma obowiązek,
na wezwanie Zamawiającego, dodruku dokumentacji, o której mowa w pkt. 2 - maksymalnie
8 kompletów.
2. Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna zostać opracowana m. in. zgodnie z:
2.1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. póz. 1333 z późn. zm) - w
przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę
2.2. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. póz. 1363 z późn. zm.) - w przypadku ko-
nieczności uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2.3. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. póz.1609)
2.4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. póz. 1129)
2.5. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., póz. 1376 z pózn.
zm.).
3. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przekazana Zamawiającemu winna zwierać:
3.1. koncepcję zagospodarowania terenu -1 egzemplarz;
3.2. projekty zagospodarowania terenu wszystkich branż - 6 egzemplarzy
3.3. projekty architektoniczno-budowlane wszystkich branż - 6 egzemplarzy;
3.4. projekty techniczne (wykonawcze) wszystkich branż - 3 egzemplarze;
3.5. projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem - 3 egzemplarze;
3.6. projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem - 3 egzemplarze;
3.7. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż - 3 egzemplarze;
3.8. przedmiary robót wszystkich branż z podziałem na etapy - po 1 egzemplarzu dla każdego
etapu;
3.9. kosztorysy inwestorskie wszystkich branż z podziałem na etapy - po 1 egzemplarzu dla
każdego etapu;
3.10. kosztorysy ofertowe wszystkich branż z podziałem na etapy - po 1 egzemplarzu dla
każdego etapu;
3.11. dokumentację geotechniczną - rozpoznanie podłoża gruntowego - 3 egzemplarze, a w
przypadku gdy nie będzie wymagana - stosowne oświadczenie Wykonawcy;
3.12. decyzję pozwolenie wodnoprawne -1 egzemplarzy w przypadku gdy nie będzie wymagana
- stosowne oświadczenie Wykonawcy;
3.13. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach -1 egzemplarz, a w przypadku gdy nie będzie
wymagana - stosowne oświadczenie Wykonawcy;
3.14.inne niezbędne warunki techniczne, opinie, decyzje i uzgodnienia w zakresie wynikającym z
przepisów dotyczących uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, jeśli będzie
wymagane - w ilości niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej;
3.15. zgodę Ministra Cyfryzacji w sprawie odstąpienia od konieczności projektowana kanału
technologicznego, a w przypadku gdy nie będzie takiej możliwości - stosowne wyjaśnienie;
3.16. wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej - 2 egzemplarze;
3.17. dodatkowo należy wykonać 2 egzemplarze opracowania archiwalnego, zawierającego
dokumentację, o której mowa w ppkt. 1 -16 w formie cyfrowej (płyta CD).
4. W ramach przedmiotowego zadania Zamawiający wymaga zaprojektowania w szczególności
jezdni, zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych, odwodnienia, oświetlenia i kanału
technologicznego (w przypadku braku możliwości uzyskania zgody Ministra Cyfryzacji w sprawie
odstąpienia od konieczności projektowana kanału technologicznego) ulic Spacerowej, Równinnej,
Widokowej i Jasnej na osiedlu Panorama w Golubiu-Dobrzyniu dla poszczególnych etapów:
4.1. Etap I: Ul. Spacerowa - długość ok. 210 m
4.2. Etap II: Ul. Równinna - długość ok. 200 m
4.3. Etap III: Ul. Widokowa - długość ok. 340 m
4.4. Etap IV: Ul. Jasna - długość ok. 550 m
5. Dla powyższych ulic obowiązuje:
5.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia (obejmujący
obszar lewobrzeżnej części miasta) z wyłączeniem działek o nr geodezyjnych 194,195 i 196
położonych w obrębie IV przy Ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu wprowadzony Uchwałą
nr XXXIX/281/2006 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 kwietnia 2006 r., ogłoszony w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2006 r., Nr
78, póz. 1307,
5.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia ustalony
Uchwałą Nr LII/296/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów
zlokalizowanych w rejonie Ul. Szosa Rypińska - rzeka Drwęca, ogłoszony w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2018 r. póz. 1214.
6. Zakres inwestycji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
7. Przedmiot zamówienia winien być wykonany w oparciu o obowiązujące przepisy i zawierać
wszystkie elementy istotne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
8. Wykonawca przy realizacji swoich zadań zobowiązuje się do dołożenia szczególnej staranności,
uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności.
9. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgadnianie z Zamawiającym rozwiązań projektowych i
materiałowych na każdym etapie projektowania z uwzględnieniem wytycznych do projektowania.
W tym celu Zamawiający będzie organizował spotkania na wniosek Wykonawcy lub z własnej
inicjatywy.

CPV: 71220000-6, 71221000-3, 71242000-6, 71248000-8

Dokument nr: WI.271.9.2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://golub-dobrzyn.ezamawiajacy.pl/pn/golub-dobrzyn/demand/notice/public/41203/details
oferty należy składać:
1.1.1. w postaci pisemnej w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Urząd Miasta Golubia - Dobrzynia
ul. Plac 1000 - lecia 25
87 -400 Golub - Dobrzyń
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Golubia - Dobrzynia
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 12.10.2021 r. godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zamówienia - 31 lipca 2022r.

Wymagania:
III. Opis kryteriów oceny ofert
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium
najniższej ceny (C, waga 100), obliczanej według wzoru:
_ Cena oferty najtańszej spośród ofert niepodlegajgcych odrzuceniu_______________^
Cena brutto oferty badanej
2. Do obliczania wagi kryteriów będą brane pod uwagę ceny brutto.
3. Oferowane przez Wykonawcę ceny są cenami ryczałtowymi.
4. Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wszystkie wartości powinny być naliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
2. Zamawiający zastrzega, że:
2.1. prowadzone postępowanie dotyczy zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza
wyznaczonej w złotych równowartości 130 tyś. zł netto;
2.2. postępowanie prowadzone jest na podstawie Rozdziału IV Regulaminu udzielania zamówień
publicznych wprowadzonego Zarządzeniem nr 2/2021 Burmistrza Miasta Golubia - Dobrzynia
z dnia 04.01.2021 r.
3. Zamówienie będzie realizowane według wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania.
W jej treści, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz
dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z Wykonawcą
wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie
niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla
Zamawiającego.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują wykwalifikowanymi i
doświadczonymi osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia:
1.1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności drogowej (w co najmniej ograniczonym zakresie), będącej członkiem właściwej
Izby Inżynierów Budownictwa;
1.2. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych (w co najmniej ograniczonym zakresie), będącej
członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;
1.3. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych (w co najmniej ograniczonym zakresie), będącej członkiem właściwej
Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Wymieniony w pkt. 1 skład zespołu projektowego należy traktować jako minimalne wymagania
Zamawiającego - obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu,
posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu
zamówienia.
3. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 1 powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. Dopuszcza się ważne i odpowiadające im uprawnienia nadane m. in. na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
4. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w
innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
5. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1. Zamawiający żąda
złożenia następujących dokumentów, pod rygorem odrzucenia oferty;
5.1. kserokopie uprawnień i aktualnych zaświadczeń, posiadanych przez osoby skierowane do
realizacji zamówienia publicznego.
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody
,,spełnia/nie spełnia". W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców,
pod rygorem odrzucenia oferty, uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
VI. Sposób przygotowania oferty:
1. OFERTA W POSTACI PISEMNEJ:
1.1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTOWY" (Załącznik nr 2 do
zapytania). Do oferty należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa w
części V.
1.2. Ofertę wraz załącznikami należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na
maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem).
1.3. Oferta powinna być trwale złączona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
Zamawiający zaleca wpięcie oferty wraz z załącznikami w foliowy skoroszyt z otworami
umożliwiającymi wpięcie go do segregatora.
2. OFERTA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ:
2.1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTOWY" (Załącznik nr 2 do
zapytania). Do oferty należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa w
części V.
2.2. Ofertę wraz załącznikami należy sporządzić w języku polskim, wydrukować oraz opatrzyć
podpisem osób upoważnionych a następnie zeskanować do formatu PDF lub JPG.
3. Złożona oferta powinna być podpisana. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony
własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak
jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem
(np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnionądo reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status
prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania
Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty
muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub
poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego
upoważnione.
6. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty winny być opatrzone klauzulą ,,za zgodność z
oryginałem" oraz podpisem osoby upoważnionej.
7. Zamawiający nie przewiduje:
7.1. rozliczania w walucie innej niż złoty polski,
7.2. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie będzie zwracał kosztów
przygotowania oferty.
2. Oferty w postaci pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej i opieczętowanej kopercie
w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność,
zaadresowanej:
Gmina Miasto Golub - Dobrzyń
ul. Plac 1000 - lecia 25
87 - 400 Golub - Dobrzyń
oraz oznaczona:
Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. ,,Budowa ulic
Spacerowej, Równinnej, Widokowej i Jasnej na os. Panorama"
NIE OTWIERAĆ PRZED 12.10.2021 r., GODZ. 10;00
3. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące
wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie otwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert.
4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcą bez otwierania.
VIII. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Zapytania ofertowego:
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty e - mail.
2. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone w terminie 2 dni, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeśli wniosek o wyjaśnienie
treści zapytania ofertowego wpłynie po upływnie tego terminu Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Uwagi:
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 -15.30,
we wtorki w godz. 7.30 -17.00,
w piątki w godz. 7.30 -14.00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.