Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa kontenera sanitarnego

Przedmiot:

Zakup i dostawa kontenera sanitarnego

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
telefon: (33) 873-18-11 fax: (33) 873-18-15
pgrajny@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: (33) 873-18
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Wadowice, Wydział Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Wadowicach
zaprasza do
składania ofert cenowych na realizację zamówienia pn.
Zakup i dostawa kontenera sanitarnego na boisko w Babicy
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kontenera sanitarnego dla klubu sportowego
,,LKS Amator Babica" na boisku w Babicy.
2. Kontener ma być wyposażony w: 4 kabiny prysznicowe, 2 toalety, 2 pisuary, 1 umywalkę,
1 rynnę umywalkową dwustanowiskową, 1 elektryczny podgrzewacz wody, 2 grzejniki
elektryczne
3. Dane techniczne:
a) wymiary zewnętrzne: szerokość: ok. 250 em, długość: ok. 600 em, wysokość: ok 280 em;
b) konstrukcja: szkieletowa, blacha gr. min 5 mm, konstrukcja pokryta farbą antykorozyjną kolor
RAL 7016, odprowadzenie wody ze stropodachu rynnami PCV schowanymi wewnątrz słupów
narożnych;
c) stropodach: płyta warstwowa (typ PWS lub równoważny) izolowana termicznie współczynnik
przenikania ciepła min. 0,59 W/m2K;
d) ściany: płyta warstwowa (typ PWS lub równoważny) izolowana termicznie współczynnik
przenikania ciepła min. 0,59 W/m2K, kolor RAL 7035;
e) konstrukcja podłogi: płyta warstwowa izolowana termicznie współczynnik przenikania ciepła
min. 0,4 W/m2K, wykończenie wykładziną PVC z wywinięciem na ściany kontenera;
f) drzwi zewnętrzne: jednoskrzydłowe, wym. ok. 90x200 em, pełne, stalowe, izolowane
termicznie;
g) drzwi wewnętrzne: jednoskrzydłowe, wym. ok. 80x200 em, pełne, do toalety z zamkiem;
h) okna: 2 szt. białe rozwieralno-uchylne, PCV, szyba zespolona, wymiary okna ok. 65x55 em;
4. Instalacja elektryczna: skrzynka bezpiecznikowa, elektryczny system podgrzewania wody do
kabin prysznicowych i umywalek, kaloryfery elektryczne (1szt. ok. 0,5 kW, 1szt. ok. 2 kW), 2x36
W jarzeniowe oświetlenie sufitowe 2szt., włącznik 2szt., gniazdka min. 3szt., gniazdo
zewnętrzne CEE 1szt., wentylacja elektryczna;
5. Instalacja wod-kan: instalacja wodna z rur PP, instalacja sanitarna z rur PCV, kompletna kabina
prysznicowa 4szt., kompletna toaleta z wieszakiem na papier 2szt., pisuar 2szt., kompletna
umywalka ceramiczna (z zasobnikiem na ręczniki papierowe, podajnik na mydło oraz lustro),
kompletna rynna umywalkowa dwustanowiskowa (z zasobnikiem na ręczniki papierowe,
podajnik na mydło oraz lustro)
6. W zakres zamówienia wchodzi dostawa przedmiotu do Babicy w miejsce wskazane przez
Zamawiającego.

Dokument nr: 1.271.99.2021

Składanie ofert:
V. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form, w terminie
do 12 października 2021 r.
o pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Pl. Jana
Pawła II 23, 34 -100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7,
o faksem na numer (33) 873 18 15,
o w wersji elektronicznej na adres: pgrajny@wadowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został dostarczony w terminie do 23 grudnia
2021r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Warunki udziału:
0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej
1 finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent może złożyć jedną ofertę;
2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową,
z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
3. Do oferty należy załączyć:
a) wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do formularza oferty,
b) wypełniony i podpisany załącznik nr 2 do formularza oferty,
c) opis techniczny zawierający określenie materiałów z jakich wykonany jest kontener
(zawierające dane zgodne z pkt. 1.3 zapytania)
d) 1 zdjęcie katalogowe,
e) rysunek techniczny w wymiarami.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
5. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym Oferenta lub opatrzona pieczątką
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta
6. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

Uwagi:
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena 100%
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
Zamówienia opisane w rozdz. I pkt. 1-3.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. póz. 1129)
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie
z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.
Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego.
7. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez
wyboru oferty;
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Kontakt:
6. Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób,
spośród podanych poniżej form:
- pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Pl. Jana
Pawła II 23, 34 -100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7
- faksem na numer (33) 873 -18 -15,
- w wersji elektronicznej na adres: pgrajny@wadowice.pl

11. Dodatkowych informacji udziela:
a) Paweł Grajny, tel. (33) 873 18 11 wew. 219 lub e-mail: pgrajny@wadowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.