Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie ekspertyz

Przedmiot:

Opracowanie ekspertyz

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a
80-778 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel: (58) 32 64 990, 58 32 64 972
utrzymaniedrog@zdwgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (58) 32 64 990,
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyz w podziale na części:
Część 1: Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego przepustu pod drogą
wojewódzką nr 224 w km 10+281 w miejscowości Szemud
Część 2: Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z określeniem nośności
użytkowej metodą szczegółową mostu na rzece Motława w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 226 w km 41+140 w miejscowości Wiślina
Część 3: Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z określeniem nośności
użytkowej metodą szczegółową mostu na rowie melioracyjnym w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 227 w km 6+154 w miejscowości Grabowo
Część 4: Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wraz z określeniem nośności
użytkowej metodą szczegółową mostu na rzece Czarna Woda w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 235 w km 6+227 w miejscowości Lipusz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego
zaproszenia

CPV: 71.33.50.00-5

Dokument nr: WUDiM.2460.20.2021.ZK

Składanie ofert:
9. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert należy
złożyć:
-w formie pisemnej (pocztą lub osobiście w Biurze Podawczym) w siedzibie Zamawiającego,
tj.: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Ul. Mostowa 1 la, 80-778 Gdańsk, lub
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego4,
w terminie do dnia:. 13.10.2021 .do godz. 10;00
Oferta składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
do Zamawiającego na powyższy adres oraz opisane:
,,Oferta na - Opracowanie ekspertyz w podziale na części
(znak sprawy: WUDiM.2460.20.2021.ZK)"
i
Nie otwierać przed dniem 13.10.2021 godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2021 r.

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert: cena - 100%
3. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie muszą dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania tych warunków:
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zobowiązany
jest do zapewnienia wykonania ekspertyzy przez osobę/osoby posiadającą/ce odpowiednie
kwalifikacje oraz spełniającą/ce następujące warunki:
Część Funkcja Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie
uprawnienia doświadczenie
l 2 3 . 4
1 Autor ekspertyzy Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności Wykonanie min. dwóch ekspertyz lub orzeczeń technicznych przepustu pod droga klasy min. Z lub mostu/
mostowej lub równoważne oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wiaduktu/ estakady w ciągu drogi klasy min. Z, w skład których wchodziła ocena stanu technicznego
2 3 4 Autor ekspertyzy Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej lub równoważne oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wykonanie min. dwóch ekspertyz lub orzeczeń technicznych mostu/ wiaduktu/ estakady w ciągu drogi klasy min. Z, w skład których wchodziła ocena stanu technicznego oraz wyznaczenie aktualnej nośności użytkowej obiektu
Spełnienie opisanych powyżej warunków należy udokumentować poprzez wypełnienie
załącznika ,,Potencjał kadrowy" oraz załączenie referencji lub innych dokumentów
potwierdzających doświadczenie OSOBY wymienionej w załączniku.
4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który z przyczyn leżących
po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał (w istotnym stopniu) wcześniejszą
umowę w sprawie zamówienia.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację przedmiotowego zamówienia.
6. Jeżeli cena złożonej oferty (lub jej istotne składowe) będzie wydawać się
Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie
jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień odnośnie ceny
złożonej oferty (lub jej istotnych składowych)
1. Istotne warunki zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy.
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie
skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
11. Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie zamieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka Archiwum").

Kontakt:
10. Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Zuzanna Kandziora, tel. 58 32 64 972, utrzymaniedrog@zdwgdansk.pl
(imię i nazwisko, telefon, adres e-mail)

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.