Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa konserwacji i utrzymania

Przedmiot:

Usługa konserwacji i utrzymania

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
powiat: Kraków
tel./faks.: 12 619 58 43, 12 619 50 49
gospodarczy@krakow.so.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./faks.: 12 619 5
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2) Opis przedmiotu zamówienia:
usługa konserwacji i utrzymania w ciągłym ruchu napędów:
a) drzwi automatycznych GEZE - 8 szt.,
b) drzwi automatycznych DORMA - 2 szt.,
c) drzwi automatycznych PORTALP - 1 szt.,
d) drzwi automatycznych ESCOMATIC - 3 szt.,
zgodnie z opisem i warunkami przedstawionymi w załącznikach do niniejszego ogłoszenia - formularz ofertowy oraz wzór umowy wraz załącznikami. Kod CPV 50532000-3.

Dokument nr: 53

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upłynięciu terminu ich składania.

Składanie ofert:
9) Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać (zgodnie z pkt. 11) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, Ul. Przy Rondzie 7, II p., pokój E-233, do dnia 13.10.2021 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
3) Termin wykonania zamówienia: usługa realizowana będzie w okresie od 1.11.2021 r. do 31.10.2022 r.

Wymagania:
11) Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych;
b) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1 do ogłoszenia, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane i złożona do wyznaczonego terminu;
c) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert;
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy;
e) Oferta winna być złożona w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, z dopiskiem:
,,Oferta na: wykonywanie usługi konserwacji i utrzymania w ciągłym ruchu napędów drzwi automatycznych w budynkach będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie. Nie otwierać przed dniem 13.10.2021. r. godz. 12.00".

Uwagi:
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy ,,Prawo zamówień publicznych".

6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:
Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze, w tym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania (uwaga - Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy uprzednio wykonywali usługi dla Zamawiającego w sposób nienależyty, co skutkowało wypowiedzeniem umowy). Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 do ogłoszenia (formularz ofertowy).

7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:
a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),
b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 3).

8) Kryteria wyboru oferty:
a) kryterium ceny (C) - 80 %
Zasada: ,,mniej lepiej"
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
C = oferta min./oferta badana x 100 x 80 %

b) czas reakcji (ilość godz. od zgłoszenia awarii do podjęcia napraw, w zakresie 1-24 godz.) (D) - 20 %
(maksymalny czas reakcji nie może być dłuższy niż 24 godziny)
Zasada: ,,mniej lepiej"
Ocena dokonana będzie wg wzoru:
D = oferta min./oferta badana x 100 x 20 %

Uwaga: w przypadku zaoferowania przez wykonawcę czasu reakcji dłuższego niż 24 godz., Zamawiający ofertę odrzuci, natomiast w przypadku zaoferowania przez wykonawcę czasu reakcji krótszego niż 1 godz. Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 1 godz.

Łączna ocena oferty:
O = C + D gdzie:
O - łączna punktacja oferty
C - punkty za cenę oferty
D - punkty za czas reakcji

Uwaga: w przypadku uzyskania przez Wykonawców takiej samej ilości punktów, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.
Ocenie poddane będą jedynie oferty kompletne i nie odrzucone w toku postępowania.
Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą.
12) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

13) Informacje o środkach odwoławczych:
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

14) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

16) W przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym w rankingu Wykonawcą, pod warunkiem utrzymania przez niego cen ofertowych.

Kontakt:
4) Dane osoby do kontaktu:
Dominik Kulesza tel. 12 619 58 43,
Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.