Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa linii elektr. L4 6kV

Przedmiot:

Przebudowa linii elektr. L4 6kV

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A
600-lecia 9
62-540 Kleczew
powiat: koniński
63/247-5335
kopanski.dariusz@zepak.com.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1233168,4688646ab2136c07862473fa98a1ab14.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kleczew
Wadium: ---
Nr telefonu: 63/247-5335
Termin składania ofert: 2021-10-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
LUZK28_P-107_Przebudowa linii elektr. L4 6kV O.Koźmin
Treść zapytania:
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna zaprasza do złożenia oferty w trybie PRZETARGU z DOGRYWKĄ.
1)Przedmiot zamówienia:
Przebudowa fragmentu linii napowietrznej L4 6kV 3xAFL6 240mm2 od słupa L4/26 do słupa L4/28 na o/Koźmin w PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. w likwidacji. Przebudowa odbędzie się w formule "zaprojektuj i zbuduj".
Na obecną chwilę nie ma szczegółowego zakresu technicznego zadania, ponieważ będzie on wynikał z rozwiązania zaproponowanego przez projektanta.
Naszą sugestią jest, aby projekt techniczny uwzględniał dotychczasową technologię budowy linii ze względu na możliwość wykorzystania posiadanych materiałów,
stąd też prośba o skonsultowanie proponowanego rozwiązania przed wykonaniem projektu.
Przybliżony (sugerowany przez nas) zakres zadania obejmuje przebudowę dwóch przęseł linii L4 od słupa L4/26 do L4/28 na długości ok. 200m. Związany jest z zabudową dodatkowych dwóch stanowisk słupowych (mocnych) w torze istniejącej linii w celu usunięcia zagrożenia (osunięcia słupa do koryta rzeki) i konieczności likwidacji stanowiska słupowego L4/27 w obecnej lokalizacji. Załącznik - szkic przebiegu linii w rejonie zagrożenia.
W/w usługa jest wykonywana w ruchu zakładu górniczego.
(Jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty.)
2) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Wykonanie zgodnie z załączonym projektem umowy (jeśli został podłączony do ogłoszenia)
b) Warunki gwarancyjne: 24 m-ce.
3) Warunki wykonania:
a) Transport na koszt Oferenta (jeśli dotyczy).
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Zadanie I 1 szt.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "LUZK28_P-107_Przebudowa linii elektr. L4 6kV O.Koźmin"

Dokument nr: Z1113/56454

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1233168,4688646ab2136c07862473fa98a1ab14.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
07- 10- 2021 13: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
08- 10- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
08- 10- 2021 08: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1233168,4688646ab2136c07862473fa98a1ab14.html

Miejsce i termin realizacji:
b) Termin realizacji usługi: wg projektu umowy.

Wymagania:
6) Oferty:
a) Oferty będą przyjmowane od dnia: 21.09.2021 od godz. 14.00.
b) Oferty będą przyjmowane do dnia: 08.10.2021 do godz. 10.00.
c) Składanie ofert częściowych: nie dotyczy.
d) Składanie ofert równoważnych: nie dotyczy.
e) Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
f) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert i o ile nie określono inaczej, nie zwraca materiałów przesłanych w związku z ofertą.
g) Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów.
h) Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszej oferty: 08.10.2021.
i) Kryterium wyboru oferty: cena.
j) Oferta musi zawierać:
- nazwę i siedzibę Oferenta oraz datę sporządzenia oferty,
- proponowane wynagrodzenie netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
- adres mail'owy do prowadzenia korespondencji,
k) Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
- Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
- Załączenie w internetowym formularzu dokumentów:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- referencje
- kosztorys ofertowy
7) Wadium: bez wadium
8) Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w załączonej umowie, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Oferenta w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia,
b) za zwłokę w wykonaniu - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia za
każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odrzucenia oferty gdy termin wykonania zaproponowany przez Oferenta nie spełnia wymagań Zamawiającego.
f) Zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania.
g) Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
h) Swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
i) Częściowego wyboru oferty - w ramach danej pozycji, lub - po wspólnym uzgodnieniu:
częściowego wyboru oferty również z jednej pozycji (jeśli dotyczy).
j) Stosowania dogrywki (np. aukcji lub negocjacji) do postępowań realizowanych w trybach które przewidują taką możliwość.
k) W sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku
uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej.
l) Żądania od Oferenta pisemnego potwierdzenia cen na usługi objęte postępowaniem po zakończeniu aukcji.
m) W przypadku wyboru oferty żądania od Oferenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
10) Pozostałe:
a) Przetarg nie odbywa się w myśl przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych, lecz przepisów wydanych przez Prezesa PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin
S.A. określających sposób realizacji zakupów.
b) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, faxem oraz pocztą elektroniczną.
c) Pytania należy kierować do kupca prowadzącego postępowanie: Dariusz Kopański, tel.63247-3509 e-mail Kopanski.Dariusz@zepak.com.pl ,
d) Usługi mogą być realizowane na podstawie podpisanej umowy lub zamówienia.
Opracował:
Dariusz Kopański
22.09.2021
Załączniki:
proj um

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Dariusz Kopański
tel: 63/247-5335
e-mail: kopanski.dariusz@zepak.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.