Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka pawilonu gastronomicznego

Przedmiot:

Rozbiórka pawilonu gastronomicznego

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
ul.1 Maja 16
74-100 Gryfino
powiat: gryfiński
tel. 91 416 20 11 wew. 111, wew. 223, fax 91-416-27-02,
gmina@gryfino.pl
https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino/public/postepowanie?postepowanie=20555910
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Gryfino
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 416 20 11 we
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbiórka pawilonu gastronomicznego w Gryfinie przy placu Księcia Barnima I".
7. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka, do poziomu istniejącej na gruncie posadzki betonowej o grubości 15 cm, budynku pawilonu handlowo - usługowego, położonego na terenie działki nr 212 w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino przy Ul. Piastów 1 w Gryfinie (plac Księcia Barnima I), stanowiącej własność Gminy Gryfino. W gestii Wykonawcy leży wyrównanie wraz z ewentualnym uzupełnieniem posadzki do poziomu terenu.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia.
9. Okres gwarancji jakości: 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego zadania. Wykonawca udzieli na przedmiot umowy gwarancji jakości na okres 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego zadania. Wady fizyczne przedmiotu umowy muszą zostać usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy w innym ustalonym przez Zamawiającego terminie, wydłużonym o czas niezbędny do usunięcia wad, jeżeli z przyczyn obiektywnych wad nie można usunąć w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, niezwłocznie po ujawnieniu wady, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od jej ujawnienia lub powzięcia o niej wiadomości przez Zamawiającego. Za dochowanie formy zawiadomienia jest uważane przekazanie go, również faksem, z późniejszym pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie winno być dokonane na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

Dokument nr: BZP.271.59.2.2021.BN

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino/public/postepowanie?postepowanie=20555910
3) Ofertę należy złożyć do dnia 13 października 2021 r. do godz. 09.00 poprzez portal SmartPZP (zgodnie z instrukcją zamieszczoną pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino w zakładce ,,e-learning" - zakładka w systemie SmartPZP w lewym marginesie strony, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje (instrukcja obsługi, filmiki instruktażowe itp.)).

Miejsce i termin realizacji:
8. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15 grudnia 2021 r.

Wymagania:
4. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem portalu SmartPZP (adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino).
10. Termin rękojmi za wady: 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania.
3
11. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika rozbiórki, posiadającą uprawnienia do pełnienie funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia wykazu osób, którymi Wykonawca będzie dysponował w trakcie wykonywania zamówienia - załącznik nr 3 do zaproszenia.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia kopii uprawnień.
Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym warunkom i równoważne im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać zakres uprawnień osoby na stanowisko kierownika rozbiórki oraz pozwalać na wykonanie przedmiotu zamówienia.
2) posiada doświadczenie polegające na tym, że w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na rozbiórce obiektu o kubaturze minimum 30 m3.
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia wykazu wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 4 do zaproszenia) oraz załączenia dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego roboty były wykonane.
13. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny - 100%.
14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w zaproszeniu i złoży najkorzystniejszą ofertę.
15. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami lub zaprosi Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
16. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w celu uzyskania korzystniejszej oferty.
17. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty spośród nieodrzuconych ofert.
18. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę, na którą składa się m.in.:
4
a) formularz oferty, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zaproszenia,
b) wykaz osób, którymi Wykonawca będzie dysponował w trakcie wykonywania zamówienia, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zaproszenia,
c) wykaz wykonanych robót budowlanych, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zaproszenia.
2) Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
4) Wymagania techniczne: dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym oferta winny być załączone w formie plików w formacie odpowiednio .xml, .pdf, .doc, .docx, .rtf, xps, .odt, .xls lub .xlsx, .jpg, .jpeg, .gif, .ppt, .pptx, .ods, .odp, .odf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg.
5) Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, w tym oferty w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6) Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu.
8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji zaproszenia, Zamawiający przekazuje Wykonawcom za pośrednictwem Platformy.
KORZYSTANIE Z PLATFORMY JEST BEZPŁATNE
19. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
20. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
21. Zamawiający w niniejszym postępowaniu preferuje sposób komunikacji z Wykonawcami za pomocą platformy SmartPZP.
22. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający zamieszcza na platformie SmartPZP.
23. Z tytułu odrzucenia oferty czy unieważnienia postępowania przez Zamawiającego nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
24. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
25. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty.
26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

Kontakt:
12. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) w zakresie merytorycznym:
Daria Koczan - Wydział Inwestycji i Rozwoju
tel. 91 416 20 11 wew. 111
2) w zakresie formalno-prawnym:
Beata Nowakowska - Wydział Zamówień Publicznych
tel. 91 416 20 11 wew. 223
adres Platformy Zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/gminagryfino

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.