Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5024z ostatnich 7 dni
19656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i powykonawczej dla wszystkich robót...

Przedmiot:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i powykonawczej dla wszystkich robót oraz wykonanie robót branży torowej, energetyki oraz automatyki

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
ul. Sandomierska 19
80-051 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. +48 600 006 371
techniczny@ppmt.com.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 90 000,00 zł
Nr telefonu: tel. +48 600 006 371
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i powykonawczej dla wszystkich robót oraz
wykonanie robót branży torowej, energetyki oraz automatyki w związku z realizacją pn. ,,Rewitalizacja
linii kolejowej nr 666 (od rozjazdu nr 132 do rozjazdu nr 373) oraz linii kolejowej nr 670 w km 0,797-
1,597 w stacji Jaworzno Szczakowa".

Dokument nr: NUf-21I009R-01/2021

Składanie ofert:
Oferty winny zostać złożone nie później niż do dnia 12.10.2021 r. do godz. 10:00
Oferty składane w formie pisemnej winny zostać złożone w siedzibie Zamawiającego: Ul. Sandomierska
19, 80-051 Gdańsk, pok. 306.
Oferty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej winny zostać przesłane na adres:
techniczny@ppmt.com.pl

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia.
Ostateczny termin realizacji zamówienia do 31.12.2021 r.
a) dostarczenie zatwierdzonej i uzgodnionej dokumentacji projektowej - nie później niż 14 dni
kalendarzowych przed rozpoczęciem robót;
b) wykonanie robót budowlanych - w terminach otrzymanych zamknięć torowych;
c) dostarczenie dokumentacji powykonawczej - w terminie do 31.12.2021 r.

Wymagania:
2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na zasadach określonych
w ,,Regulaminie udzielania zamówień przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe
sp. z o.o." przyjętym uchwałą nr 80 Zarządu Spółki z dnia 28 marca 2018 r. (dalej ,,Regulamin").
Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej:
http://ppmt.pl/do-pobrania/
4. Udzielenie zamówienia w częściach i składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach i nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
6. Prawo opcji.
Zamówienie nie obejmuje prawa opcji.
7. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym.
7.1. W postępowaniu zakupowym mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
Strona 2 z 8
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.
posiadają w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto w wysokości nie mniejszej niż 35 000 000,00
PLN,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolności techniczne i zawodowe,
w szczególności dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali:
? w ramach jednego zadania roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni
o długości minimum 2 km toru zelektryfikowanego wraz z oczyszczeniem podsypki oraz
? w ramach jednego zadania roboty budowlane polegające na wymianie 5 rozjazdów.
7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym zostanie dokonana na
zasadzie formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty
i oświadczenia, wskazane w pkt 8 poniżej.
8. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców.
8.1. Wraz z ofertą sporządzoną na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków
zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert lub upływem terminu negocjacji, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;
2) oświadczenia, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym podpisanego przez
osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszych warunków zamówienia,
3) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy,
jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z
wpisów do właściwego rejestru albo ewidencji.
4) dowodu wniesienia wadium:
a) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - potwierdzenie przelewu (w celu
wyeliminowania przypadków braku wniesienia wadium przed terminem składania ofert;
Zamawiający sugeruje dokonanie przelewu dnia poprzedzającego dzień składania ofert,
co daje gwarancję znajdowania się środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego
w wymaganym terminie,
b) w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia banku, gwarancji bankowej albo
ubezpieczeniowej - potwierdzona za zgodność kopia poręczenia albo gwarancji winna
być dołączona do oferty jako załącznik nr 3 (dowód wniesienia wadium), zaś oryginał
dokumentu poręczenia albo gwarancji winien być dostarczony w oryginale do siedziby
PPM-T przed terminem składania ofert (dostarczenie oryginału dokumentu dotyczy
składania oferty zarówno w formie pisemnej jak i za pośrednictwem poczty
elektronicznej).
8.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
1) składa odpis albo informację z odpowiedniego rejestru albo ewidencji, a w przypadku braku
takiego rejestru albo ewidencji, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument;
Strona 3 z 8
2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
Dokumenty, o których mowa pkt 1 i pkt 2 lit. b powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a powyżej,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zakupowym oraz
potwierdzenia, że oferta nie podlega odrzuceniu Wykonawcy zobowiązaniu są złożyć
następujące dokumenty:
1) sprawozdania finansowe albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części,
a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego,
innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres
nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
za ten okres, zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 7.1 lit. b)
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których te roboty budowlane zostały wykonane, zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 7.1
lit. c); do oferty należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty budowlane zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty (np. protokoły odbiorów)
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
9. Wymagania dotyczące wadium.
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości
90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Strona 4 z 8
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
prowadzony w BNP PARIBAS o numerze 72 1600 1303 0004 1001 2230 5001. W tytule przelewu
należy wskazać ,,Wadium w postępowaniu zakupowym nr NUf-21I009R-01/2021". Wadium
wnoszone w innej formie należy złożyć zgodnie z zapisami pkt. 8.1. 4) lit. b)
10. Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 90 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferta winna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków
zamówienia. Do oferty winny zostać załączone wszystkie dokumenty wskazane w pkt 8 powyżej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Wszystkie strony oferty winny zostać kolejno ponumerowane.
Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane
przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
Oferty mogą być składane w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku składania dokumentów w formie pisemnej, wszystkie dokumenty w postępowaniu
zakupowym są składane przez Wykonawcę w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez osobę reprezentującą Wykonawcę.
W przypadku składania oferty w formie pisemnej, oferta wraz z wszystkimi załączonymi do niej
dokumentami (z wyłączeniem oryginału wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz) winna zostać
zbroszurowana.
W takim przypadku oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie zawierającej adnotację ,,oferta
w postępowaniu zakupowym nr NUf-21I009R-01/2021; termin składania ofert: 12.10.2021 r." oraz
opatrzonej adresem Wykonawcy.
W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej winna ona zostać przesłana na
adres wskazany w pkt 13 poniżej. W takim przypadku plik z ofertą winien zostać zabezpieczony przed
otwarciem hasłem, które przekazane będzie Zamawiającemu na jego żądanie po upływie terminu
składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Opis sposobu obliczenia ceny.
W ofercie Wykonawca winien przedstawić cenę ryczałtową, którą należy określić na podstawie
przedmiaru robót - zał. nr 4, Programu Funkcjonalno - Użytkowego (dalej: ,,PFU") - zał. nr 5 oraz pytań
i odpowiedzi IZ Sosnowiec - zał. nr 6 z uwzględnieniem następujących założeń:
Strona 5 z 8
o materiał, który zapewnia Zamawiający (PPMT) został wyszczególniony w przedmiarze robót,
pozostały materiał po stronie Wykonawcy;
o sprzęt, który zapewnia Zamawiający (PPMT) został wyszczególniony w przedmiarze robót,
pozostały sprzęt po stronie Wykonawcy;
o obsługa geodezyjna budowy, w tym obsługa geodezyjna maszyn wysokowydajnych
zapewnianych przez Zamawiającego (PPMT), po stronie Wykonawcy;
o Wykonawca winien wkalkulować wszystkie roboty do wykonania zamówienia zgodnie z PFU
oraz ryzyko rozwiązań projektowych w opracowanej dokumentacji projektowej, w tym ryzyko
usuwania kolizji powstałych w trakcie wykonywania robót.
15. Kryteria oceny ofert.
Oferty oceniane będą przez Zamawiającego w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty
i oświadczenia, z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich znaczenia:
cena - 100 %,
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania odwróconej oceny ofert.
16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zakupowej.
Przed zawarciem umowy zakupowej Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy zakupowej w wysokości 10% łącznej ceny brutto za wykonanie całości
udzielonego Wykonawcy zamówienia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, na wniosek Wykonawcy wadium podlega zaliczeniu na
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy zakupowej.
W trakcie realizacji umowy zakupowej Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form wskazanych powyżej, pod warunkiem zachowania
ciągłości i wysokości zabezpieczenia.
17. Wzór umowy zakupowej.
Wzór umowy zakupowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszych warunków zamówienia. W załączonym
wzorze umowy zakupowej zastosowano odmienne nazewnictwo podmiotów - zgodnie z Warunkami
zamówienia podmioty występujące w postępowaniu to Zamawiający i Wykonawca, zaś zgodnie
z projektem umowy zakupowej są to odpowiednio Wykonawca i Podwykonawca.
18. Negocjacje handlowe.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie
podlegają odrzuceniu. Przedmiotem negocjacji będą wszystkie parametry odnoszące się do przedmiotu
i warunków realizacji zamówienia.
W wyniku przeprowadzenia negocjacji handlowych Zamawiający może wprowadzić zmiany do
niniejszych warunków zamówienia.
Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Zamawiający przekaże Wykonawcom informacje o
zmianach w warunkach zamówienia oraz zaprosi ich do złożenia ofert ostatecznych.
19. Zmiany umowy zakupowej.
Zmiany umowy zakupowej możliwe będą wyłącznie w następujących przypadkach:
Strona 6 z 8
a) gdy zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie
szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy
zakupowej,
b) gdy zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej umowy zakupowej,
c) zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy zakupowej.

Kontakt:
11. Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym.
W toku postępowania zakupowego wszystkie dokumenty, z wyjątkiem ofert, są przekazywane
Zamawiającemu przez Wykonawców w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej.
Osoba upoważniona do kontaktu: Marzenna Majewska, tel. +48 600 006 371, e-mail:
techniczny@ppmt.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.