Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawę materiałów do remontów i napraw nawierzchni

Przedmiot:

Dostawę materiałów do remontów i napraw nawierzchni

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Port Lotniczy Lublin SA
ul. Króla Jana III Sobieskiego 1
21-040 Świdnik
powiat: świdnicki (lubelski)
Tel.: +48 81 458 1400, Fax: +48 81 470 4600 Tel.: +48 81 458 1444
https://portal.smartpzp.pl/lublin.airport/public/postepowanie?postepowanie=20562646
Województwo: lubelskie
Miasto: Świdnik
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 81 458 140
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Port Lotniczy Lublin S.A. zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty handlowej
na dostawę materiałów do remontów i napraw nawierzchni na potrzeby PLL S.A.

2. Przedmiot zamówienia
a) Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa następujących materiałów do remontów
i napraw nawierzchni:
- emulsyjna masa zalewowa na zimno CHERBIT P op.20 kg w ilości 5 szt.
- asfalt na zimno worki 25 kg w ilości 10 szt.

Dokument nr: NZ/241/P/DOT/120/2021

Specyfikacja:
4. Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone będzie poprzez Platformę Zakupową, dostępną pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/lublin.airport. W związku z powyższym Oferta wraz z załącznikami
oraz wszelkie oświadczenia i zawiadomienia będą składane przez Zamawiającego
i Wykonawcę za pośrednictwem Platformy.2. W celu złożenia oferty wymagane jest zarejestrowane się Wykonawcy na ww. Platformie
Zakupowej.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/lublin.airport/public/postepowanie?postepowanie=20562646
8. TERMIN SKŁADANIA ofert
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, w formacie PDF za pośrednictwem Platformy Zakupowej,
nie później niż do 13.10.2021 r. godz. 14.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin i sposób realizacji zamówienia
Termin realizacji - do 22.10.2021 r.

b) Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony do Zamawiającego na adres:
ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, na własny koszt i ryzyko. DOSTAWA winna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniami atmosferycznymi oraz mechanicznymi.

Wymagania:
3. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią zapytania ofertowego.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Uwagi:
c) W przypadku stwierdzenia wady jakościowej lub braków ilościowych materiałów, Zamawiający
z chwilą ich ujawnienia, zawiadamia niezwłocznie Sprzedawcę, wnosząc protokół reklamacyjny, nie
później niż w ciągu 7 dni od daty stwierdzenia wady lub braku ilościowego.
d) Warunki płatności i sposób zapłaty
1. Zapłata wynagrodzenia z tytułu dostawy przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany w fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury.
3. Za dzień zapłaty uważa się obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zarówno ofertę jak i wszelką korespondencję prosimy kierować za pośrednictwem Platformy
Zakupowej.
7. Wykonawca ma prawo złożyć ofert a. jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty występujące wspólnie.
5. Związanie ofertą
Okres związania ofertą ustala się na 60 dni od terminu składania ofert.
6. Sposób udzielania wyjaśnień oraz modyfikacji zapytania ofertowego
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy zakupowej o
wyjaśnienie zapisów niniejszego Zapytania Ofertowego. Zamawiający udzieli odpowiedzi
niezwłocznie. Jednocześnie informujemy, iż odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część
Zapytania ofertowego i zostaną udostępnione na Platformie dla wszystkich zainteresowanych
Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.
2. Termin na zadawanie pytań upływa w dniu 13.10.2021 r. o godz.10.00.
3. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować
treść dokumentów zawartych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Dokonane w ten sposób
zmiany zostaną udostępnione na Platformie zakupowej dla wszystkich zainteresowanych
Wykonawców.
4. Na wniosek Wykonawcy, który nie jest w stanie złożyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu
okoliczności od niego niezależnych, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.
O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadamia natychmiast wszystkich Wykonawców
poprzez zamieszczenie przedmiotowych informacji na Platformie zakupowej.
7. Przygotowanie oferty
1. Oferta powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:
a) prawidłowo wypełniony i podpisany formularz cenowy - załącznik nr 1;
2. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał parametry i standardy
jakościowe określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Cena ofertowa wyrażona jest w PLN i podane cyfrowo z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku.
9. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
cena 100 %.2. Obliczenie ilości punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru:
Najniższa cena brutto
zaproponowanej oferty
Liczba punktów = -------------------------------- × 100
Cena badanej oferty
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która nie będzie podlegała odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów.
10. Udzielenie zamówienia
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowymi została oceniona jako najkorzystniejsza na
podstawie kryterium oceny ofert. Zamówienie zostanie złożone drogą elektroniczną, na adres
e-mail wskazany w ofercie przez Wykonawcę.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od wykonania zamówienia,
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownej oceny.
11. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podawania przyczyn.
2. Do postępowania prowadzonego na powyższych zasadach nie mają zastosowania środki
ochrony prawnej.
3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66
KC jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany zapytania.
Z poważaniem

Kontakt:
5. W razie wątpliwości odnośnie działania Platformy Zakupowej zalecamy skontaktować się
z Infolinią techniczną pod nr +48 22 123 77 97, w godziny pracy infolinii: Pon - Pt 7:00-19:00,
w celu uzyskania porady i wsparcia technicznego.
Biuro Zarządu Informacja lotniskowa
Tel.: +48 81 458 1400
Fax: +48 81 470 4600 Tel.: +48 81 458 1444

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.