Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa sieci wodociągowej

Przedmiot:

Rozbudowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bielsk
ul. Plac Wolności 3A
09-230 Bielsk
powiat: płocki
fax: 24 265 0105
gmina@bielsk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Bielsk
Wadium: ---
Nr telefonu: fax: 24 265 0105
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 złotych
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż
130 000 złotych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia pn.
,,Rozbudowa sieci wodociągowej w Bielsku, Ul. Głogowa" obejmującego:
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Sieć wodociągowa DN 160mm o dł. 179,7mb, zasuwa żeliwna DN 80-2szt. hydrant p. poż. nadziemny DN 80
- 2 kpl. Pod istniejącymi zjazdami sieć wodociągową należy wykonać przewiertem/przeciskiem w rurach
ochronnych stalowych DN 225mm o łącznej dł. 39mb. W miejscu skrzyżowań i zbliżeń oraz w przypadku
odkrycia urządzenia telekomunukacyjnego zabezpieczyć rurą dwudzielną DN110mm (2 skrzyżowania x2mb).
Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej (do wglądu w Urzędzie
Gminy w Bielsku). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badania bakteriologicznego wody z
wybudowanego wodociągu oraz wykonania badania wydajności hydrantów.

Dokument nr: RRiRG.R.271.4.2021

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie nastąpi w dniu 11.10.2021r. o godz. 10;30 dopuszcza się możliwość udziału Państwa podczas
otwarcia ofert.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć w formie pisemnej do dnia 11.10.2021 do godz.
10;00:
a) na adres - Gmina Bielsk, Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk.

Miejsce i termin realizacji:
1. Czas obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy de dnia 30 dni.

Wymagania:
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. Przedstawicielami Zamawiającego w trakcie realizacji zadania będą: Urszula Kajkowska
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku gdy:
a) zaistnieje konieczność rozszerzenia przedmiotu umowy w związku z koniecznością wykonywania zadań
nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawami,
b) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do zawartej umowy w przypadkach i na
warunkach przewidzianych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r póz. 374 ze zm.)
6. Zapewnienie obsługi geodezyjnej (tyczenie i inwentaryzacja) sieci należy do Zamawiającego.
7. Gwarancja na przedmiot zamówienia: 36 miesięcy od protokolarnego odbioru zadania.
8. Termin płatności faktury: 30 dni od daty złożenia u Zamawiającego.
IV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:
1. Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Oferowana cena ryczałtowa powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w tym koszty :
a) których poniesienie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
b) inne, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, np. koszty napraw, ubezpieczenia, dojazdu,
itp.
3. Cenę należy traktować jako stałą i niezmienną.
6. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie
przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Kontakt:
7. Ewentualne pytania dotyczące przygotowania oferty należy kierować do: Urząd Gminy w Bielsku, Plac
Wolności 3A, 09-230 Bielsk, lub nr fax: 24 265 0105 lub gmina@bielsk.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.