Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót

Przedmiot:

Wykonanie robót

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
powiat: Łódź
+48 (42) 638-44-44, (42) 638-54-26., 42 638-42-18
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 (42) 638-44-44,
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:
Wydział Techniczno-Gospodarczy
w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Łodzi
Miasto Łódź, z siedzibą przy Ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi, zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie robót malarskich związanych z odnowieniem pomieszczeń biurowych i wymianą istniejących posadzek z deszczułek i wykładzin dywanowych na wykładziny z tworzyw sztucznych (PCW) lub wykładziny dywanowe (zgodnie z opisem
w przedmiarze), przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej - w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy Ul. Piotrkowskiej 104 (budynek B i D) w Łodzi.
2. Opis przedmiotu Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót malarskich związanych z odnowieniem pomieszczeń biurowych i wymianą istniejących posadzek z deszczułek i wykładzin dywanowych na wykładziny z tworzyw sztucznych (rulon PCW) lub wykładziny dywanowe, przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego:
a) Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 1;
b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), stanowiącą załącznik nr 2;
c) Przedmiarem Robót sporządzonym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 3 i 4;
d) istotnymi postanowieniami umowy określonymi w projekcie umowy.
Oferent będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu wyrobów o dobrej jakości, zgodnych z Polskimi Normami, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego co do jakości.
Na wykonane prace Oferent udzieli 36-miesiecznej gwarancji i 36-miesiecznej rękojmi za wady.

Dokument nr: DZSP-TG-II.271.143.2021

Składanie ofert:
3) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i opatrzona datą jej sporządzenia.
Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 12 października 2021 r. do godz. 1700.
Oferta niepełna bądź złożona po terminie nie będzie rozpatrzona.
Decyduje data
i godz. wpływu Oferty do Zamawiającego bez względu na datę nadania przesyłki
u operatora
pocztowego.
na adres: Wydział Techniczno-Gospodarczy
w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Łodzi
90-926 Łódź
albo w wersji elektronicznej na adres:
a.orzel@uml.lodz.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia oraz okres udzielonej gwarancji i rękojmi za wady:
2
Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia, rozumiany jako zakończenie robót ujętych w przedmiarze, stanowiącym załącznik nr 3, po bezusterkowym odbiorze wykonanych prac - do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
Oferent zapewni wykonywanie robót objętych zamówieniem w następujących terminach:
o w dni robocze w godz.ch pracy Urzędu - tj. od 8.00 do 16.00;
o w szczególnych wypadkach - w dni robocze - w godz.ch od 12.00 do 20.00;
o w wyjątkowych przypadkach - prace będą mogły się odbywać w dni ustawowo wolne od pracy i dni świąteczne w godz.ch uzgodnionych z Zamawiającym.

Wymagania:
1. Tryb udzielenia zamówienia:
Miasto Łódź - Wydział Techniczno-Gospodarczy w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi działając w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 - ze zm.) - do niniejszego zamówienia nie stosuje w/wymienionej ustawy.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę 20 000 PLN netto, a nie przekracza kwoty 50 000 PLN netto, prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie §11 Regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem nr 6145/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r.
4. Kryterium oceny ofert:
Zamawiający dokona wyboru oferty według kryterium najniższej ceny.
Realizacja przedmiotu zamówienia, określonego w ust. 2, nastąpi kosztem i staraniem Oferenta. Wynagrodzenie ryczałtowe Oferenta powinno obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać wszystkie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podatki, włącznie z podatkiem VAT.
W ofercie należy podać cenę ryczałtową netto bez podatku VAT oraz wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cena oferty powinna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Sposób zapłaty:
Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo w walucie polskiej w formie przelewu na rachunek bankowy Oferenta określony w prawidłowo wystawionej fakturze, po protokolarnym, bezusterkowym odbiorze prac, w okresie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego oryginału faktury.
6. Zawartość, termin i sposób złożenia oferty:
Oferta powinna zawierać:
1) oznaczenie Wykonawcy (Oferenta) poprzez podanie nazwy firmy pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza wraz z imieniem i nazwiskiem osoby występującej w jej imieniu i upoważnionej do zawarcia umowy (potwierdzonego aktualnym wydrukiem CEIDG lub KRS).
2) cenę ryczałtową netto bez podatku VAT oraz wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Jednocześnie informuję, że złożenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, a tym samym nie stanowi podstawy roszczenia Oferenta do zawarcia umowy.

Uwagi:
4
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
c) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej - eKATALOGI, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B5 oraz B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów w tym zakresie, do 25 lat.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8. Cel przetwarzania danych osobowych.
5
Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz realizacji praw i obowiązków z niej wynikających, jak również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady rachunkowości.

Kontakt:
7. Kontakt do administratora budynku UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi:
Robert Ropelski, pok. 102, tel. (42) 638-54-26.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.