Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie czynności serwisowo-konserwacyjnych

Przedmiot:

Wykonanie czynności serwisowo-konserwacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Dział Zamówień Publicznych
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 2773028
zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (22) 2773028
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności serwisowo-konserwacyjnych zgodnie z Za-kresem czynności objętych świadczeniem usług serwisowo-konserwacyjnych stanowiącym za-łącznik nr 3 do SZ oraz Wykazem robót związanych z usuwaniem awarii w pracy przepompowni (nie objętych miesięczną stawką ryczałtową) stanowiącym załącznik nr 4 do SZ.
Wykaz adresów przepompowni stanowi załącznik nr 2 do SZ.
Zakres zamówienia obejmuje m. in.:
1) świadczenie stałej gotowości do zabezpieczenia i usuwania uszkodzeń lub awarii. Czas przystąpienia do ich usuwania to maksymalnie 2 godz. od chwili powiadomienia,
2) zapewnienie pogotowia technicznego całodobowo w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy,
3) prowadzenie stałego telefonicznego punktu umożliwiającego kontakt i wymianę informacji przez wszystkie dni tygodnia,
4) utrzymywanie we właściwym stanie technicznym powierzonych urządzeń przepompowni i instalacji, w które są wyposażone,
5) powiadamiane Zamawiającego o zauważonych usterkach urządzeń, których usunięcie wy-kracza poza zakres określony w załączniku nr 1. Wykonawca musi uzyskać uprzednio pi-semną zgodę Zamawiającego na ich usunięcie.
2. Zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SZ.

CPV: 45-30-00-00-0, 45-33-00-00-9

Dokument nr: ZP/M-41/21

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi o godz. 13:00 w dniu 13.10.2021 r.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do godz. 12:00 w dniu 13.10.2021 r. za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na stronie https://www.zgnpragapld.waw.pl/. Ofertę składaną wraz załącznikami w postaci papierowej z podpisem własnoręcznym Wykonawcy składa się w sie-dzibie Zamawiającego przy Ul. Walewskiej 4 w pokoju 1 (kancelaria).
Oferty złożone po tym terminie nie zostaną otwarte.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu umowy: 24 miesiące począwszy od 01.12.2021 r.

Wymagania:
2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na warunkach wynikających ze wzoru umowy sta-nowiącego załącznik nr 6 do SZ.
3. Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi na warunkach wynikających ze wzoru umowy stano-wiącego załącznik nr 6 do SZ. 8. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych wa-runków
1. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na obsłudze serwisowo-konserwacyjnej przepompowni ście-ków wraz z utrzymaniem drożności kanalizacji oraz usuwaniem awarii w pracy przepompowni, na kwotę łączną min. 30 000 zł potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 7.
2. Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia musi dysponować:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia SEP lub równoważne do eksploatacji instalacji elektrycznych do 1 kV (w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającym świadectwo kwalifikacyjne - wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub Komisję o równorzędnych kwalifi-kacjach co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych oraz
odpowiednie kwalifikacje, przy czym musi posiadać uprawnienia typu ,,E" do 1 KV) - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8. 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w po-stępowaniu
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta powinna składać się z:
1) wypełnionego Formularza Oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SZ,
2) wypełnionej Kalkulacji kosztów wraz z wykazem adresowym przepompowni - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SZ,
3) wykazu usług - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SZ,
4) wykazu osób - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SZ,
5) dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przy-padku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestro-wym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej),
2. Dokumenty lub oświadczenia należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty lub oświadczenia wchodzące w skład oferty, złożone w postaci elektronicznej, opa-truje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobi-stym przez właściwe osoby ze względu na rodzaj dokumentu. W przypadku gdy zostały sporzą-dzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się ich cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicz-nym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego od-wzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej doko-nuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w odniesieniu do dokumentu, który go doty-czy.
5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa dokonuje mocodawca. 10. Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Wyboru ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
2. W przypadku braku wymaganych dokumentów i oświadczeń lub gdy są one niekompletne lub zawierają błędy Zamawiający wzywa do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyzna-czonym terminie.
3. Oferty będą oceniane i wybierane według kryteriów określonych poniżej. 11. Kryteria oceny ofert
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
1) C - cena brutto miesięcznej obsługi serwisowo-konserwacyjnej przepompowni - 80 %
2) R - stawka Rg brutto (z narzutami - bez podatku VAT) - 20 %
Z tytułu kryterium cena brutto miesięcznej obsługi serwisowo-konserwacyjnej przepompowni Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt.
Z tytułu kryterium stawka Rg brutto (z narzutami - bez podatku VAT) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 12. Sposób obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca określa cenę wykonania przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty:
- ceny ofertowej brutto miesięcznej obsługi serwisowo-konserwacyjnej przepompowni
oraz
- stawki robocizny netto i brutto z narzutami (bez podatku VAT)
o kosztów pośrednich (R i S)
o zysku (R, S, Kp)
2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy powstanie jednak obowiązek podatkowy dla zamawiającego to wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie pomniejszeniu o kwotę podatku VAT, którego rozliczenie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy będzie obowiązkiem Zamawiającego.
5. Wszystkie wartości powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:
1) najniższa cena ofertowa brutto miesięcznej obsługi serwisowo-konserwacyjnej przepompowni (C),
2) stawka Rg brutto (z narzutami - bez podatku VAT) (R).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (P):
P = C + R. 14. Opis przygotowania ofert
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z SZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w:
1) formie papierowej z podpisem własnoręcznym Wykonawcy,
2) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
3) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Zamawiający, ze względu na stan epidemii, zaleca złożenie oferty wraz z załącznikami, w postaci elektronicznej wskazanej w pkt 3.2-3.
5. Oferta złożona zgodnie z pkt 3.2-3 składana jest w formacie danych wskazanym w części A1, A2 lub A4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wy-miany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinfor-matycznych.
6. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami.
7. Ofertę papierową należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiają-cym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
8. Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wy-konawcy wraz z adresem i numerem telefonu i zawierać dopisek ,,Oferta".
9. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie pod-mioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.
Oferta złożona w postaci elektronicznej zostanie niezwłocznie usunięta, a załączniki do niej złożone w postaci papierowej zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania. Oferty papierowe złożone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
3. Ofertę wraz z załącznikami w postaci elektronicznej składa się, za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego https://www.zgnpragapld.waw.pl/ po uprzednim zarejestrowaniu a następnie zalogowaniu się. Po zalogowaniu wykonawca chcąc złożyć ofertę wraz z załącznikami musi skorzystać z przycisku ,,Oferta", po kliknięciu dostępna jest opcja ,,Złóż ofertę".
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego do złożenia oferty wraz z załącznikami wynosi 64 MB (na wszystkie załączone w jednej ofercie pliki max 20 załączników). W przypadku gdy nie jest możliwe załączenie do formularza wszystkich wymaganych załączników Wykonawca może złożyć, z wyłączeniem oferty brakujące załączniki w postaci fizycznej (papierowo), o ile nastąpi to w wyznaczonym na złożenie oferty terminie.
2. Bezpośrednio po otwarciu ofert, wszystkie oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym oraz pod względem poprawności obliczenia ceny ofertowej. Zamawiający dokona również sprawdzenia, czy oferta została podpisana przez właściwe osoby.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W takim przypadku Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na po-prawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyzna-czonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
4. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępni na stronie internetowej informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, a także prześle Wykonawcom zaproszenie do udziału w licytacji.
5. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający in-formuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 17. Zasady prowadzenia licytacji
1. Do licytacji mogą przystąpić tylko Wykonawcy, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Brak wymaganych dokumentów i oświadczeń, spowoduje odrzucenie oferty.
2. Licytacji podlegać będzie tylko CENA brutto obsługi serwisowo-konserwacyjnej przepom-powni za jeden miesiąc. Stawka Rg brutto (z narzutami) nie będzie podlegała licytacji.
3. Licytacja rozpocznie się od oferty, która uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów (P):
P = C + R
za wykonanie przedmiotu zamówienia - zgodnie z kryterium oceny ofert wskazanym poniżej.
Minimalna kwota postąpienia:
50,00 zł - na cenę brutto obsługi serwisowo-konserwacyjnej przepompowni za jeden miesiąc.
(C) cena brutto obsługi serwisowo-konserwacyjnej za jeden miesiąc - według następującego wzoru:
najniższa cena brutto obsługi serwisowo-konserwacyjnej za jeden miesiąc
C = -------------- ----------------------------- x 100 x 0,80
cena oferty badanej
Z tytułu kryterium cena brutto obsługi serwisowo-konserwacyjnej za jeden miesiąc Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt.
(R) stawka Rg brutto (z narzutami - bez podatku VAT) - według następującego wzoru:
najniższa stawka Rg brutto (z narzutami-bez VAT)
R = -------------- --------------------- x 100 x 0,20
stawka Rg brutto (z narzutami - bez VAT) oferty badanej
Z tytułu kryterium stawka Rg brutto (z narzutami - bez podatku VAT) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która nie zostanie odrzucona, spełni wymogi SZ oraz uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (P):
P = C + R
5. Aby wziąć udział w licytacji należy na stronie www z ogłoszeniem dotyczącym niniejszego postępowania najpierw zalogować się, a następnie kliknąć w czerwony przycisk z napisem ,,Licytacja", znajdujący się na dole strony. Potem można składać kolejne postąpienia klikając przycisk z napisem ,,Złóż postąpienie". W tabelce ,,przebieg licytacji" będą pojawiały się kolejne postąpienia wszystkich biorących udział w licytacji. Po zakończeniu udziału w licytacji należy kliknąć przycisk z napisem ,,Zamknij". Zakończenie licytacji nastąpi automatycznie po osiągnięcia limitu 10 postąpień przez co najmniej jednego z uczestników licytacji lub po upływie 30 minut.
6. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie licytacji, Zama-wiający wyznacza termin kontynuowania licytacji na następny dzień roboczy przypadający po usunięciu awarii, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim postąpieniu.
UWAGA:
Zamawiający, zastrzega sobie możliwość zbadania najtańszej oferty pod kątem rażąco niskiej ceny zarówno przed licytacją, jak i po licytacji.
W przypadku nie złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny lub gdy złożone wyjaśnienia będą lako-niczne, Zamawiający odrzuci ofertę i wybierze ofertę następną w kolejności. 18. Umowa
1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SZ.
2. Akceptacja zapisów umowy następuje poprzez złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia w Formularzu oferty.
3. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 72.000,00 zł wraz z dowodem opłacenia polisy.
5. W przypadku udzielenia zamówienia wspólnie działającym Wykonawcom przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia potwierdzonej za zgodność kopii umowy regulującej współpracę wykonawców.
6. Wykonawca będący osobą fizyczną, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego adres zamieszkania i nr PESEL. Informacje te zostaną zweryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub prawo jazdy) i muszą być okazane Zamawiającemu do wglądu przed podpisaniem umowy.
7. Nie przedłożenie w/w dokumentów przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy lub złożenie dokumentów nie potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest równoznaczne z odstąpieniem Wykonawcy od podpisania umowy z jego winy. W takim wypadku, Zamawiający może podpisać umowę z następnym Wykonawcą, tj. Wykonawcą, który złożył kolejną, najkorzystniejszą ofertę i złoży wszystkie wymagane dokumenty.
1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w niniejszej Specyfikacji Zamówienia, zwanej dalej ,,SZ".
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi inte-gralną częścią SZ.
3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z warunkami re-alizacji zamówienia oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
4. Postępowanie prowadzone jest pisemnie, w języku polskim. 4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Obowiązuje pisemność postępowania. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu funkcjonal-ności udostępnionych na stronie https://www.zgnpragapld.waw.pl/ w zakładce ZAMOWIENIA PUBLICZNE. Dopuszcza się złożenie oferty wraz z załącznikami w postaci papierowej zgodnie z pkt 9, 14 i 15 SZ.
2. Komunikacja ze strony Zamawiającego z Wykonawcą będzie się odbywała za pomocą e-maila podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca na żądanie Zamawiającego nie-zwłocznie potwierdza fakt otrzymania wszelkich pism, zawiadomień oraz informacji wysła-nych przez Zamawiającego.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich uży-ciu opisane zostały w instrukcji dostępnej na stronie https://www.zgnpragapld.waw.pl/.
4. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu na stronę zamówień publicznych ZGN. Datę i godzinę wpływu potwierdza Elektro-niczne Potwierdzenie Odbioru (EPO) generowane automatycznie na stronie. Dokument jest możliwy do pobrania zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego. Pobranie EPO jest jedy-nym potwierdzeniem złożenia dokumentów.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpli-wości związanych z treścią SZ za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu się, przy użyciu przycisku ,,Wyślij zapytanie", kieru-jąc zapytania w języku polskim.
6. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonaw-com, którym przekazał SZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnie-niami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej http://zgnpragapld.waw.pl/strona/za-mowienia-publiczne, na której jest zamieszczona SZ.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obo-wiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 5. Informacja o planowanych zamówieniach podobnych
Zamawiający nie planuje udzielenia zamówień podobnych.

Uwagi:
Informacja o Zamawiającym
1. Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa NIP 5252248481, REGON 015259640, w imie-niu którego działa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. Postępowanie prowadzi Dział Zamówień Publicznych.
2. Dane kontaktowe Zamawiającego:
1) adres korespondencyjny: Dział Zamówień Publicznych, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, pok. 21,
2) adres strony: https://www.zgnpragapld.waw.pl/,
3) e-mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl ,
4) godziny pracy Działu: poniedziałek - piątek: 800 - 1600,

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
imię nazwisko: Marek Amerski
stanowisko służbowe: Specjalista Działu Zamówień Publicznych
tel.: 22 2773028

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.