Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wod.-kan

Przedmiot:

Budowa sieci wod.-kan

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kosów Lacki
ul. Kolejowa 2
08-330 Kosów Lacki
powiat: sokołowski
tel. 25 787 91 05 , faks 25 787 90 38
samorzad@kosowlacki.pl
https://kosowlacki.ezamawiajacy.pl/pn/kosowlacki/demand/notice/public/41034/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kosów Lacki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 25 787 91 05 ,
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zadania: ,,Budowa sieci wod.-kan. w miejscowości Kosów Lacki Ul. Ogrodowa".
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- budowa sieci wodociągowej w działce nr ewid. 1353
- budowy kanału kanalizacji sanitarnej w działce nr ewid. 1353
Projektowane sieci: wodociągowa i kanalizacji sanitarnej zlokalizowane będą w całości na działce nr ewid. 1353.
Długość sieci wodociągowej wynosi : PE100 PN10 O90x5,4 - 56 m
Długość kanału sanitarnego wynosi: PVC-U SN8 Dn200 - 57,4 m
Łączna długość projektowanego uzbrojenia terenu wynosi - 113,4 mb

CPV: 45231300-8, 45232000-2, 45232100-3

Dokument nr: RG.271.2.10.2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kosowlacki.ezamawiajacy.pl/pn/kosowlacki/demand/notice/public/41034/details
7. Miejsce oraz termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki, Ul. Kolejowa 2, 08-330 Kosów Lacki, pok. nr 1 (sekretariat) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznaczonej: "Oferta na ,,Budowa sieci wod.-kan. w miejscowości Kosów Lacki Ul. Ogrodowa" Nie otwierać przed dniem 13.10.2021, godz. 10:10" w terminie do dnia 13.10.2021 r., godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2021 r.

Wymagania:
Zamawiający - Gmina Kosów Lacki, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843).
4. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia,
- są w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedsięwzięcia.
5. Wykaz dokumentów jakie wykonawca ma dołączyć do oferty: a) Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych przez Zamawiającego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego zapytania, c) kosztorys ofertowy.
6. Kryteria oceny ofert: 100% cena Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
8. Sposób przygotowania oferty: 1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA WYKONAWCY", 2) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej; 3) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia; 4) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;

Uwagi:
10. RODO 1.) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych w skrócie RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kosów Lacki , 08 -330 Kosów Lacki, ul. Kolejow a 2, tel. 25 787 91 05 , faks 25 787 90 38, e-mail: samorzad@kosowlacki.pl - inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Kosów Lacki jest Pani/Pani Paulina Skrouba, e-mai: inspektor.rodo@naticom.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: ,,Budowa sieci wod.-kan. w miejscowości Kosów Lacki ul. Ogrodowa". Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp"; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: * na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; * na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; * na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; * prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: * w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; * prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; * na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2.) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w szczególności obowiązku informacyjnego przewidzianego w art.13 RODO względem osób fiz ycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek ten nie będzie miał zastosowania , gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą dysponuje już tymi informacjami Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO 3.) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu,
Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Kontakt:
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są: Paweł Nasiłowski tel. 25 7879105

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.