Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa rur

Przedmiot:

Dostawa rur

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: RAMB sp. z o.o
Piaski 2
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. +48 44 737 78 01
marcin.zimoch@ramb.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: Nie wymagane
Nr telefonu: tel. +48 44 737 78 0
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA rur PE 100 DN 450
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Rura DN450 WEHOPIPE PN16 SDR 11 PE100- (450X40,9; di=368,2mm), L=12m -1380,OOm
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych o nie gorszych parametrach technicznych oraz
ciśnieniowych.

Dokument nr: 291/D/2021/MZ

Otwarcie ofert: Oferty zostaną rozpatrzone w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniu niejawnym.
Zamawiający nie dopuszcza obecności Wykonawców podczas otwarcia Ofert.

Składanie ofert:
Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres marcin.zimoch@ramb.pl w terminie do dnia
11.10.2021r. do godz. 13:00 W temacie oferty należy napisać Postępowanie przetargowe nr
291/D/2021/MZ - DOSTAWA rur PE 100 DN 450
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu oferty (bez zapoznania się z jej treścią) Wykonawcy,
który złożył ją po terminie.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce dostawy: Magazyn Centralny Rogowiec w godz.ch
7:00-13:00
Zamówienie należy zrealizować w terminie do:
I część dostawy w ilości ok. 936 m - dostawa do 19.11.2021r, maksymalnie 4 tygodnie od
otrzymania zamówienia
II część dostawy w ilości ok. 444 m - dostawa do 10-14.01.2022r
Miejsce dostawy/realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Centralny RAMB, Ul. Transportowa,
97-427 Rogowiec

Wymagania:
UWAGA:
Ostateczne wystawienie zamówienia po akceptacji przez Zamawiającego.
Przed dostawą rur min. 72 h. należy powiadomić telefonicznie lub e-mail kierownika lub z-ca kierownika
Wydziału Gospodarki Magazynowej Rogowiec w celu możliwości zabezpieczenia miejsca i sprzętu do
rozładunku.
Kierownik Wydziału Gospodarki Magazynowej:
Mariusz Rek tel. 695 302 012
E-mail: mariusz.rek@ramb.pl
Zastępca Kierownika:
Tomasz Wieczorek tel. 885-330-062,
E-mail: Tomasz.Wieczorek@ramb.pl
oraz Biuro Kontroli Jakości Zamawiającego p. Marta Badek tel. 661426 472, E-mail: marta.badek@ramb.pl
o Dostawa rur wyłącznie samochodem odkrytym
o Warunkiem odbioru materiałów jest weryfikacja przez Dział Kontroli Jakości.
o W ramach Zamówienia Dostawca wraz z dostawą materiałów na magazyn Zamawiającego, winien
dostarczyć aktualne karty charakterystyki dla materiałów zawierających substancje niebezpieczne i
substancje chemiczne (dla materiałów powtarzalnych wymagane dostarczenie kart charakterystyki po ich
aktualizacji). Niedostarczenie przedmiotowych dokumentów będzie skutkowało odmową przyjęcia towaru
na magazyn Zamawiającego.
o Wraz z fakturami należy dołączyć niezbędne deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje jakości oraz
atesty stosowne dla dostarczonych materiałów w języku polskim.
5. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Dla postępowania w którym Oferta ostateczna Wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zlecenie:
- dla wartości mniejszej niż 200 000,00zł - na podstawie Zamówienia którego integralną częścią są
Ogólne Warunki Zamówienia dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem:
https://ramb.pl/przetargi.html
- dla wartości równej lub większej niż 200 000,00zł - na podstawie Umowy której projekt Wykonawca
zobowiązany jest zaakceptować na etapie przeprowadzonego postępowania przetargowego.
6. OFERTY CZĘŚCIOWE
6.1. Możliwość składania ofert częściowych - nie
7. OFERTY WARIANTOWE
7.1. Możliwość składania ofert wariantowych - tak
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
10.1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
11.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
12. CZAS ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z terminem ważności 30 dni licząc od terminu złożenia
oferty
13. OKRES GWARANCI
13.1. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji - 24
miesiące
14. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY
SPEŁNIENIA WARUNKÓW:
14.1.0 udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
14.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej i przewidzianej zakupem działalności, jeżeli
ustawy wymagają takich uprawnień
14.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
14.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
14.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
14.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą spełnia/nie
spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy niespełniający
któregokolwiek z warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.
15. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE MUSZA BYĆ DOSTARCZONE W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
15.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 14.1 SIWZ
- Załącznik nr 1
15.2. Zaparafowany projekt umowy dołączony do SIWZ - Załącznik nr 2
Uwaga: Ewentualne uwagi do umowy należy zgłaszać przed terminem złożenia oferty. Złożone po
terminie nie będą uwzględniane a Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji na podstawie
projektu umowy dołączonego do postępowania przetargowego.
15.3. Oświadczenie (załączniki nr 3 do SIWZ) o zachowaniu poufności
15.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełnienia oferty w zakresie pkt 15.4. z
dostępnych źródeł internetowych,
15.5. Oświadczenie (załączniki nr 4 do SIWZ) świadczące, że Wykonawca nie zalega w opłacaniu
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
wykonania decyzji w całości właściwego organu,
15.6. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do tych czynności, tj. przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 15.4 składa oświadczenie potwierdzające, że:
15.6.1. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego,
15.6.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
16.1. Załączniki, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy złożyć w formie wiadomości e-maila
dołączając skany dokumentów lub w wersji papierowej zgodnie z adresem podanym do
korespondencji.
17. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT I FORMA OFERTY
17.1. Treść Oferty musi odpowiadać SIWZ i odnosić się do wszystkich aspektów dotyczących przedmiotu
Zamówienia określonego w SIWZ.
17.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
17.3. Poprawki w Ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz podpisane przez osoby podpisujące
Ofertę.
17.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji danego Wykonawcy
wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy, (np. Krajowy Rejestr Sądowy)
bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć
pełnomocnictwo. Dokument ustanowienia pełnomocnictwa winien być dołączony do Oferty. W
przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
17.5. Wszystkie dokumenty załączone do Oferty winny być dołączone w oryginale lub kopiach
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji za wyjątkiem
dokumentów do których zgodnie z prawem nie jest wymagany podpis
17.6. Poświadczenie za zgodność oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu daty i klauzuli "za
zgodność z oryginałem" oraz podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
17.7. Każdy z Wykonawców składa tylko jedną Ofertę i podaje cenę w polskich złotych (PLN).
17.8. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą. Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania Ofertą zostanie przez
Zamawiającego wykluczony z postępowania.
18. NIEZBĘDNE ELEMENTY OFERTY I WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
Oferta zostanie uznana za ważną pod warunkiem, że będzie zawierała:
- Dane Firmy umożliwiające jednoznaczną identyfikacje (nazwa, adres itp.),
- Wartość całej oferty uwzględniającej wszystkie koszty wynikające z SIWZ
- Termin związania ofertą zgodnie z SIWZ

- Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę
- Potwierdzenie okresu gwarancji zgodnie z SIWZ
- Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 15 SIWZ
21. ZMIANA LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY
21.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia lub wycofać złożoną
przez siebie Ofertę jedynie przed upływem terminu składania Ofert.
21.2. Zmiany do złożonej Oferty muszą zostać przesłane e-mailem na adres marcin.zimoch@ramb.pl lub
złożone w kopercie na adres RAMB sp. z o.o Piaski nr 2, gm. Kleszczów, 97-400 Bełchatów do
Sekretariatu Zamawiającego, dodatkowo oznaczone wyrażeniem "ZMIANA"."
22. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
22.1. Jedynym kryterium oceny Ofert jest cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia - waga
100%.
22.2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę tego Wykonawcy, który zaoferuje najniższą
cenę netto.
23. INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCY
23.1. Wykonawca którego Oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania
Zamówienia/Umowy.
23.2. Dokumenty dostarczone w Ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty
związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca
zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
23.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania lub odstąpienia od niego w
każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn, prawo swobodnego wyboru
Wykonawcy, a także prawo do dalszych negocjacji.
23.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty, do przeprowadzenia negocjacji i/lub aukcji elektronicznej. Parametrami licytowanymi w
aukcji elektronicznej będzie cena, przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawców.
Warunki udziału w aukcji elektronicznej określa Regulamin udziału w aukcji elektronicznej, który
dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego (www.ramb.pl).
23.5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej zamówienia w celu
prawidłowego sporządzenia oferty. Wizja lokalna przeprowadzona będzie w obecności
pracowników Zamawiającego, w dni robocze od godz. 7:00 4-14:00 po wcześniejszym ustaleniu
dogodnego terminu z wyznaczonymi pracownikami.
23.6. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone
Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena, Komisja Przetargowa
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie Ofert
dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
23.7. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż dwie lub więcej
Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów. Komisja Przetargowa rekomenduje
wybór Oferty z niższą ceną.
23.8. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem
zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w
trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą
Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i
sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie
Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce
Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i
telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego
innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą
umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których
mowa w niniejszym punkcie.
23.9. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
umowy, uchyla się od pisemnego potwierdzenia oferty złożonej w aukcji elektronicznej Komisja
Przetargowa może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert uznanych
za ważne. Ponadto zamawiający może zdecydować, o wykluczeniu wykonawcy z udziału w
postępowaniach zakupowych prowadzonych w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia
zaistnienia okoliczności.
23.10. Załączniki dołączone do zaproszenia stanowią jego integralną część.
23.11. Komisja przetargowa nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego
ustaleń, upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania, poczynione przez nią
uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
23.12. Wykonawca może zastrzec dokumenty stanowiące tajemnice spółki Wykonawcy przedstawiając
pisemne oświadczenie w którym informuje, które informacje stanowią tajemnice spółki, a co za
tym idzie nie mogą być ogólnie udostępniane
23.13. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzane będzie w walucie PLN
23.14. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie
https://ramb.pl/przetargi.html.
23.15.0gólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część Zamówienia.
23.16. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia,
dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://ramb.pl/przetargi.html
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
23.17. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.
23.18. Zamawiający stosuje MPP do zapłaty za zobowiązania.
23.19. Do Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza zostanie skierowane zamówienie.
Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i skierowania zamówienia jest uzyskanie
wymaganej zgody organów Spółki Zamawiającego.
23.20. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w dniu jego
przekazania przez Zamawiającego.
23.21. Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby
trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
23.22. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenia patentów, własności
przemysłowych, praw autorskich itp., które byłyby własnością Stron trzecich w Polsce i poza jej
obszarem. W przypadku jakiegokolwiek roszczenia lub ogłoszonej akcji przeciwko Zamawiającego
przez strony trzecie, wynikających z naruszenia cudzej własności intelektualnej lub czynu
nieuczciwej konkurencji Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów z tego
tytułu obciążających Zamawiającego.
24. SPOSÓB I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROWADZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNYCH
24.1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające
odrzuceniu.

24.2. Sposób logowania, prowadzenia aukcji elektronicznej oraz wymagania techniczne urządzeń
informatycznych zostały opisane w podręczniku ,,Wykonawca - Instrukcja użytkowników
końcowych".
24.3. Przed przystąpieniem do aukcji Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z treścią
podręcznika ,,Wykonawca - Instrukcja użytkowników końcowych".
24.4. Po zalogowaniu do Systemu Zakupowego GK PGE za pośrednictwem strony internetowej
https://oneplace.marketplanet.pl, Wykonawca uzyskuje dostęp do aplikacji umożliwiającej
składanie ofert. W czasie trwania aukcji Wykonawca składa oferty w postaci elektronicznej.
24.5. Wykonawca powinien wziąć udział w aukcji próbnej celem poprawnej weryfikacji zgodności
parametrów technicznych i funkcjonalnych sprzętu, za pośrednictwem którego będzie brał udział
w aukcji, z wymogami platformy.
24.6. Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu do udziału w aukcji
elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o:
24.6.1. pozycji złożonych przez nich Ofert i otrzymanej punktacji,
24.6.2. stronie internetowej, na której odbędzie się aukcja,
24.6.3. minimalnych wartości postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej,
24.6.4. terminie otwarcia aukcji elektronicznej,
24.6.5. terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej,
24.6.6. sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.
24.7. Zamawiający informuje, iż parametrem licytowanym w aukcji elektronicznej będzie łączna cena
netto lub łączna cena brutto lub cena jednostkowa netto lub inna wskazana w SIWZ.
24.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków aukcji elektronicznej. O zmianie zostaną
niezwłocznie poinformowani wszyscy wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji.
24.9. Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriów
oceny ofert. Aukcja elektroniczna będzie odbywać się wg zniżkowej aukcji angielskiej co oznacza,
że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona korzystniejsza od
aktualnie najlepszej oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio
zaproponowanej przez siebie ceny ofertowej.
24.10. W trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje
o pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji oraz punktacji najkorzystniejszej oferty.
Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających
identyfikację Wykonawców.
24.11. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on korzystniejszą ofertę w toku
aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania oferta nie ulega zmianie.
24.12. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej wszystkie wnioski,
oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawca będą sobie przekazywać drogą
elektroniczną.
24.13. Dodatkowe informacje dla Wykonawców dotyczące aukcji elektronicznej:
24.13.1. aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosić będzie
nie mniej niż 20 min.
24.13.2. zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi wraz z upływem podstawowego czasu trwania
aukcji elektronicznej - pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi
nowe postąpienie.
24.13.3. jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona nowa
oferta (zgłoszone nowe postąpienie) aukcja zostanie automatycznie przedłużona - o 5 minut
plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę od chwili złożenia nowej oferty, o ile nie
nastąpi nowe postąpienie.
24.13.4. cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego
wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
24.14. Krok postąpienia zostanie wskazany jako pochodna od najkorzystniejszej ceny jednostkowej lub
łącznej netto lub brutto, przy czym minimalna wartość kroku postąpienia nie może być mniejsza
niż 0,2%, maksymalna zaś nie wyższa jak 2%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która
uzyska największą liczbę punktów wyliczoną w oparciu o wzór określony w pkt 22.1. SIWZ.
24.15. W przypadku, gdy awaria Systemu Zakupowego GK PGE spowoduje przerwanie aukcji
elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny
dzień roboczy, po usunięciu awarii z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym
postąpieniu. Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia
aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adres e-mail podany w
formularzu oferty. Minimalny czas wznowienia wynosić będzie 5 minut z dopełnieniem do pełnych
minut.
24.16. Złożenie najkorzystniejszej oferty w trakcie trwania aukcji elektronicznej nie jest równoznaczne z
wyborem oferty.
24.17. Po zamknięciu aukcji Zamawiający wybiera Ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny
Ofert określone w Ogłoszeniu o Zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
Wykonawcy zobowiązani będą do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia ceny złożonej w
trakcie aukcji.
24.18. Zamawiającemu niezależnie od wyniku aukcji przysługuje dalsze prawo negocjacji ze wszystkimi
Wykonawcami którzy przysłali ważną ofertę.
24.19. Jeżeli Wykonawca, którego oferta w wyniku przeprowadzonej aukcji będzie najkorzystniejsza, nie
złoży w terminie potwierdzenia oferty, bądź się od tego uchyla, Zamawiający może zdecydować o
wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniach prowadzonych w GK PGE począwszy od dnia
zaistnienia tych okoliczności.
24.20. Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia aukcji elektronicznej w każdym czasie bez
podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje dochodzenie odszkodowania z tego tytułu.*
*zapis dopuszczalny w przypadku aukcji do postępowań niepublicznych.

Kontakt:
16.2. Osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego do udzielania informacji dotyczących zapisów
specyfikacji:
w sprawach organizacyjnych i handlowych:
Marcin Zimoch, w godzinach 7.00 -15.00 w dni robocze tel.: 44-737-77-89, tel. kom: 663-993-590,
e-mail: marcin.zimoch@ramb.pl
w sprawach technicznych:
Michał Michalczyk, w godzinach 7.00 -15.00, tel. kom: 607-235-073,
e-mail: michal.michalczyk@ramb.pl
W zastępstwie:
Nina Zeler, w godzinach 7.00 -15.00, tel. kom: 609-233-370, e-mail: nina.zeler@ramb.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.