Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Przedmiot:

Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
07-200 Wyszków
powiat: wyszkowski
tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
zp@szpitalwyszkow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wyszków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (29) 743 76 11
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w SPZZOZ w Wyszkowie", zgodnego z wymaganiami
i przepisami przeciwpożarowymi w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj"
Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w SPZZOZ w Wyszkowie, zgodnego z wymaganiami i przepisami przeciwpożarowymi w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie niezbędnego zakresu projektu oraz montaż urządzeń i wykonanie instalacji. 3. Zamówienie stanowi jedną całość. 4. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2. 5. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej. 6. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców.
Podstawowe akty prawne Dokumentacja będzie zrealizowana zgodnie z polskim prawem, a w szczególności poniższymi aktami prawnymi: > Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo Budowlane" (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.) - tekst jednolity wraz z wszystkimi wprowadzonymi do chwili obecnej zmianami; > Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129 ze zm.). > Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestycyjnego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 130 póz. 1389 ze zm.) > Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych. > Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie fiinkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 póz. 1388).
Termin realizacji zamówienia (okres, data) Termin realizacji umowy: Termin realizacji - do 30 dni od dnia podpisania umowy. Za termin realizacji zamówienia uznaje się termin wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień, wykonanie dokumentacji powykonawczej, szkolenie z obsługi wyłącznika, podpisanie przez obie Strony bez uwag Protokołu odbioru robót.

CPV: 45000000-7, 71000000-8, 45310000-3

Dokument nr: DEZ/Z/341 /PU-18/2021 /JW

Składanie ofert:
Sposób złożenia oferty (miejsce, termin, forma) 1. Oferty należy złożyć do dnia 13.10.2021 roku, do godz. 14;00 2. Oferty należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w języku polskim, w postaci elektronicznej, podpisanej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. 3. Ofertę należy złożyć na adres: zp@szpitalwyszkow.pl.

Wymagania:
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.
1129) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę i termin realizacji w/w opracowania dla SPZZOZ w Wyszkowie.
L.p. Wzór
1. C - Cena- 100% (maximum 100 pkt.) -1% = 1 pkt. Wartość punktowa dla kryterium cena jest wyliczana według wzoru: C min C = * 100 % Cof C - liczba punktów ocenianej oferty (do drugiego miejsca po przecinku) C min - najniższa cena spośród oferowanych C of- cena z ocenianej oferty
Warunki udziału - wymogi Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: 1. posiada niezbędne uprawnienia konieczne do wykonania przedmiotu umowy Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożony Załącznik nr 4 - Wykaz osób wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi uprawnienia. 2. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące zakresem przedmiot zamówienia na kwotę co najmniej 100.000 zł. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie kopia aktualnej na dzień składania oferty polisy wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. 3. posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację zamówienia, spełnia warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału będzie złożony Załącznik nr 6.
Istotne warunki zamówienia 1. Termin płatności 60 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 2. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy.
4. Oferta może być podpisana tylko przez osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. 5. Oferta powinna zawierać: a) Załącznik nr 1 - Formularz oferty b) Załącznik nr 4 - Wykaz osób wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia c) Załącznik nr 6 - Potwierdzenie spełnienia warunków i braku podstaw wykluczenia d) Kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem zapłaty e) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. 6. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy: a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert, b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści zapytania, c) Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,
d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.
Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru: Zamawiający będzie miał prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru, jeżeli: 1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zapytania, 2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa, 4) postępowanie będzie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Warunki odwołania postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego. Odwołanie postępowania może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania, Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
Pozostałe wymagania Termin związania ofertą wynosi 30 dni. SPZZOZ w Wyszkowie zastrzega sobie prawo zmiany terminów składania ofert, poprawy w złożonych ofertach oczywistych błędów rachunkowych, wystąpienia do Wykonawców (Oferentów) o wyjaśnienia i uzupełnienia ofert, negocjacji ceny i warunków wykonania, zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert, a także odwołania, unieważnienia postępowania lub odmowy podpisania umowy.
Forma wynagrodzenia Wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne w czasie trwania umowy
Informacyjnie:
1. Wykonawca ma prawo do zadawania pytań do dnia 07.10.2021 r. do godz. 9.00
2. Odpowiedzi na pytania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalwyszkow.pl
3. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego www.szpitalwyszkow.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.