Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont stropu poddasza

Przedmiot:

Remont stropu poddasza

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o
ul. Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
telefon: 513-000-912 lub 513-000-899, tel. 513-000-992
zamowieniapubliczne@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon: 513-000-912
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Administracja Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej
progu 130.000 zł, prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych ,
pod nazwą:
Remont stropu poddasza w budynku przy Ul. Grunwaldzkiej
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących remont stropu poddasza w budynku przy ul.
Grunwaldzkiej 59 w Bydgoszczy, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych.
UWAGA: Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał oględzin budynku, w celu zapoznania się z przedmiotem
zamówienia, weryfikacji zgodności zakresu robót ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym oraz zawarcia w cenie
oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W takim przypadku
należy zgłosić się do inspektora nadzoru ADM, celem ustalenia terminu wizji:
* inspektor nadzoru ADM p. Michał Brzemiński tel. 513-000-992
2. Ogólne warunki realizacji zamówienia :
1) Rodzaj prac, które Wykonawca obowiązany jest wykonać w ramach zamówienia, określają przedmiary robót stanowiące
załącznik do niniejszej umowy. Ilości jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach mają charakter wyłącznie
orientacyjny, zaś Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się
rzeczywiście konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
2) Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do
niniejszej umowy, nie mogą być uznane za roboty dodatkowe, za wyjątkiem przypadków, gdy różnica między ilością
jednostek przedmiarowych robót założonych dla danej pozycji przedmiaru, a ilością, która okazała się konieczna do
wykonania przekracza 30%.
3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
regulującymi przedmiotową problematykęr a w szczególności wynikającymi z:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., póz. 1333 z późn. zm.),
b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. 2003.47.401).
4) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do zachowania przepisów BHP oraz ograniczenia uciążliwości
prowadzenia robót. Wykonawca winien we własnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.
5) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy własne wyrobów/materiałów/urządzeń wskazujące na konkretnego
producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i świadczą o jakości
wyrobów/materiałów/u rządzeń i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one
wykonawcy, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów/materiałów/urządzeń równoważnych o parametrach
nie gorszych niż te, na które wskazują zastosowane nazwy.
6) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i
certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu w
krajach (JE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r., poz.215 z póżn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.
7) Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i
urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę.
8) Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., póz.779 z późn. zmianami). Wykonawca zobowiązany jest ponadto
zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt, pojemniki do składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych
robót budowlanych i prac rozbiórkowych (demontażowych).
9) Wymagany przez zamawiającego minimalny termin gwarancji i rękojmi na cały wykonany przedmiot
zamówienia tj. na wykonane roboty, zastosowane materiały i wbudowane urządzenia wynosi 36 miesięcy
(słownie: trzydzieści sześć miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego ustalonej w protokole odbioru
końcowego robót będących przedmiotem niniejszego postępowania.
3. Rozwiązania równoważne:
1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu zaproszenia do złożenia oferty oraz jej załączniku tj. przedmiarach robót
zostały wskazane nazwy producentów, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń
służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość
zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych,
funkcjonalnych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewniają one uzyskiwanie parametrów nie gorszych od
założonych w załącznikach do zaproszenia do złożenia oferty i nie powodują wyższych kosztów eksploatacji.
2) Zamawiający informuje, że wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy przedmiarach robót - ma
charakter przykładowy i nadrzędna jest zasada dopuszczania stosowania materiałów/urządzeń równoważnych.
3) Przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać
parametry określone w dokumentacji postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze).
Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar
udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego w
postępowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące
parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do
użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest przedłożyć
zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wskazać ich równoważność w
stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których dotyczy.
5) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający mógł
jednoznacznie ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane
rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego
materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
6) W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących zastosowania innych materiałów i urządzeń,
to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia ujęte przez Zamawiającego w opisie
przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę,
rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym
materiałom i urządzeniom w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Dodatkowe warunki realizacji robót budowlanych w czynnych budynkach mieszkalnych/użytkowych :
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia podczas realizacji robót - zachowania ciągłości i nieuciążliwości w
komunikacji do wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku, w którym prowadzone będą roboty budowlane.
2) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia na czas realizacji robót wszystkich elementów wewnętrznych/
zewnętrznych budynku, które mogą być narażone na zabrudzenie lub zniszczenie/uszkodzenie w czasie robót budowlanych.
3) Zamawiający wymaga od Wykonawcy codziennego sprzątania po wykonanych robotach wszystkich ciągów
komunikacyjnych w budynku (zamiatanie, zmywanie na mokro itp.). Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do
zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt (w ramach wynagrodzenia ofertowego) - pojemników na odpady, do
składowania materiałów (odpadów) z prowadzonych robót budowlanych
5. Forma wynagrodzenia i warunki płatności :
1) obowiązującą formą wynagrodzenia jest ryczałt.
2) zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury, na rachunek bankowy wskazany na
fakturze.
3) podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury za wykonane roboty jest podpisany przez obie strony - bez uwag
końcowy protokół odbioru robót.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki ieao realizacji oraz wzajemne prawa i obowiązki stron
- zawiera ,,Wzór Umowy" stanowiący załącznik do zaproszenia do złożenia oferty.

Dokument nr: 83/NA/2021

Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2021r. o godz. 10:10 w siedzibie Działu Zamówień Publicznych ADM przy
ul. Gdańskiej 30/5 w Bydgoszczy.

Składanie ofert:
1. Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych ADM przy Ul. Gdańskiej 30 (II piętro )
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2021r. do godz. 10:00.
2. Oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego: zamowieniapubliczne@adm.com.pl w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2021r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania umowy (zakończenia robót): do dnia 25.11.2021r.

Wymagania:
2. Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust.l, uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca
zgłosi (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) roboty do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego
zgłoszenia zostanie dokonany odbiór końcowy w trybie określonym w par. 14 umowy, potwierdzony podpisaniem przez
Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót
3 W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z
zakończeniem robót do czasu ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez
Zamawiającego odbiór końcowy robót.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale V oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
V. Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
poniższych tj. Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub
przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie
tego przestępstwa,
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. póz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o
którym mowa w art.286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa
w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art.9 ust.l i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za
odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed upływem
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi
Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 Iutego2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub
wnioski niezależnie od siebie;
6) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
7) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
8) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo
długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
VI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.
1. Zamawiający porówna i oceni oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z następującymi kryteriami :
* kryterium ,,CENA" (C) - waga kryterium 100 % (max. do uzyskania 100 pkt.)
3. punktacja w tym kryterium będzie przyznawana wg poniższego wzoru:
C = ( C min.: Cob ) x 100 pkt
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,CENA"
C min. - najniższa zaoferowana cena brutto oferty spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
C ob - cena brutto oferty badanej
VII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferty oraz pozostałe dokumenty składane są w formie pisemnej lub elektronicznej. Dokumenty elektroniczne
muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty elektronicznej w wariancie uproszczonym tj. poprzez
złożenie skanu dokumentu wytworzonego pierwotnie w formie papierowej, podpisanego przez wykonawcę, a następnie
zeskanowanie tego dokumentu i przesłanie go na adres poczty elektronicznej zamawiającego.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje
wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.
3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.
4. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą
starannością oraz ewentualne rabaty.
5. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia
dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język
polski.
6. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1. Wraz z ofertą Wykonawca
zobowiązany jest złożyć: odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli oferta jest podpisywana przez pełnomocnika a zakres
pełnomocnictwa nie wynika z dokumentów rejestrowych podmiotu (KRS, CEiDG) lub z innych dokumentów załączonych do
oferty.
7. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one
być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2) zgodnie z art.ll ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności.
W świetle powołanego przepisu, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 03.10.2000 r.fsygn. Akt I CKN 304/00),
określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej;
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania jej poufności;
3) jeżeli przedstawiony przez Wykonawcę dowód (wyjaśnienia), po przeprowadzonej przez Zamawiającego analizie - nie
będzie uznany za wystarczający, wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieskuteczne
i informacje te zostaną ujawnione, o czym wykonawca zostanie powiadomiony.
4) w sytuacji kiedy Wykonawca zastrzegł w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ale nie załączył
jednocześnie dowodów to potwierdzających, wówczas Zamawiający uzna, że zastrzeżenie w tym zakresie jest
,,nieskuteczne" i nie będzie wzywał Wykonawcy do składania dodatkowych wyjaśnień, a informacje te jako ,,błędnie
zastrzeżone" zostaną ujawnione.
8. Pełnomocnictwo:
1) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego
właściwego rejestru), wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, zobowiązany jest dołączyć
do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia
oferty i podpisania umowy (oryginał lub skan pełnomocnictwa)
2) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
o postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
o wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z
określeniem adresu siedziby,
o ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
VIII. Sposób obliczania ceny oferty
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego
załącznik nr 1.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej dokumentacji. Stawka podatku
VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi odpowiednio: VAT 8%
3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie
należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji
zamówienia.
7. Cena ofertowa podana przez wykonawcę jest ceną ryczałtową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia i musi
uwzględniać koszty wszystkich prac oraz robót budowlanych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia, a w szczególności:- ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk,- orientacyjny
charakter przedmiaru robót, - wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót (np. wszelkich
robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy wraz z jego późniejszą likwidacją itp.), uzyskaniem
wymaganych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikającymi z treści zaproszenia do złożenia oferty, przedmiarów robót, warunków umowy. Ponadto Wykonawca winien
we własnym zakresie i na swój koszt zabezpieczyć zasilanie placu budowy, co również winien uwzględnić w cenie oferty
(ryczałt).
8. Cenę oferty należy obliczyć w sposób uwzględniający w szczególności:
1) wszystkie nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie;
2) okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu
zamówienia;
3) wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszym zaproszeniem i załączników do zaproszenia
4) wszelkie czynności prawne i faktyczne związane z dopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa
regulującego przedmiotową problematykę;
5) formę wynagrodzenia ryczałtowego zdefiniowanego w art.632 Kodeksu cywilnego
6) udzielenie 36 miesięcznego terminu gwarancji/rękojmi na przedmiot zamówienia
9. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług CDz. U. z 2018 r. póz. 2174. z późn. zm.). dla celów
zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od
towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania
obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
10. Wzór Formularza Ofertowego (załącznik nr 1) został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio
zmodyfikować treść formularza.
2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje:
o o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo
miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
o o cenach lub kosztach zawartych w ofertach;
o o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
4. Z uwagi na obecny stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 otwarcie ofert nie jest jawne i odbywa
się bez udziału wykonawców.
2. W celu skrócenia czasu udzjelenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: zamowieniapubliczne@adm.com.pl
XIII. Podwykonawstwo
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym
etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca (o ile są już znane) podał nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
5. Wykonawca wraz z fakturą rozliczeniową musi złożyć w stosunku do każdego zgłoszonego wcześniej Podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy, jeden z wymienionych poniżej dokumentów (UWAGA: brak złożenia takiego dokumentów w
stosunku do wskazanego Podwykonawcy będzie równoznaczny z przyjęciem dopiero w chwili uzupełnienia braku tego
dokumentu, jako początku biegu terminu zapłaty:
1) oświadczenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), że otrzymał zapłatę za wykonane przez siebie
prace, których dotyczy (obejmuje) faktura wystawiona przez Wykonawcę
2) oświadczenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) o wysokości przysługującej mu należności wraz z:
kopią faktury dokumentującej tę należność oraz oświadczeniem Wykonawcy upoważniającym Zamawiającego do zapłaty
odpowiedniej części wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ww. należności
(w takim przypadku Zamawiający zapłaci należność przypadającą Podwykonawcy bezpośrednio na jego konto z
zachowaniem terminu i zasad płatności jak dla Wykonawcy a należność pozostała zostanie przelana na konto Wykonawcy
3) potwierdzone przez Podwykonawcę oświadczenie Wykonawcy, że prace, które są sprzedawane daną fakturą zostały
wykonane bez udziału tego podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu

Uwagi:
godziny pracy biura: od 7:00 do 15:00

Kontakt:
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
1) w sprawach proceduralnych /formalnych/:
* kierownik działu zamówień publicznych ADM - p. Tomasz Skierecki tel. 513-000-899
* specjalista działu zamówień publicznych ADM - p. Anita Danilewicz tel. 513-000-912
2) w sprawach merytorycznych /dotyczących przedmiotu zamówienia/ inspektor nadzoru:
* inspektor nadzoru ADM p. Michał Brzemiński kontakt tel. 513-000-992

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.