Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa rur preizolowanych

Przedmiot:

Dostawa rur preizolowanych

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Elmen Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu
Św. Barbary 8
97-427 Rogowiec
powiat: bełchatowski
tel. 669 477 377, tel.: (44) 735 49 20, fax.: (44) 735 49 22,
piotr.stepnik@elmen.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rogowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 669 477 377, te
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA rur preizolowanych
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1 Rura preizolowana czarna bez szwu DN 125(ol 39,7x5,0mm) - 66 szt.
o W osłonie z blachy ocynkowanej typu Spiro 0225 mm
o Wypełnienie pianka poliuretanowa niepalna
o Gatunek stali P235
o Rury w odcinkach 6mb
- Certyfikaty,atesty i deklaracje zgodności winny być dostarczone z zamówionym asortymentem.
- Atest 3.1
- Dopuszcza się maksymalnie 50% rur ze ścianką o grubości 4,5 mm

Dokument nr: 12/10/2021

Składanie ofert:
10.1.Ofertę wraz z załącznikami w postaci archiwum zabezpieczonego hasłem (preferowane ar-
chiwa: zip, 7z, lub inny powszechnie dostępny nieodpłatnie format. UWAGA: z powodów
technicznych, obecnie nie możemy przyjmować ofert zarchiwizowanych z rozszerzeniem rar)
należy przesłać na adres piotr.stepnik@elmen.pl w terminie do dnia 13.10.2021. do godz.
10:00.
Hasło niezbędne do otwarcia zabezpieczonego archiwum należy wysłać w osobnym e-mailu, w
przeciągu 1 godz. od terminu składania ofert (nie wcześniej niż godz. 10:00)

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania zamówienia: do 28 dni od daty wysłania Zamówienia
25. Miejsce dostawy: MAGAZYN ELMEN Sp. z o.o. Ul. Św. Barbary - Hala WN/T-4. 97-427
Rogowiec (Współrzędne geograficzne: N51.2652031, E19.3124165), dostawa do godz. 13-ej.

Wymagania:
4. O zlecenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
4.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zlecenia,
4.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zlecenia.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby niż upraw-
nione do kontaktowania się z Wykonawcami.
9. Termin związania ofertą: 30 dni.
10.2.Oferty złożone po terminie składania ofert nie podlegają ocenie.
11. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena.
12. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania, odstąpienia od niego w części
lub w całości w każdym czasie bez podania przyczyn.
13. Opis sposobu przygotowania oferty:
13.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, podpisana przez Ofe-
renta i złożona w formie nieedytowalnej.
13.2. Wykonawca podaje w ofercie cenę jednostkową netto w PLN maks. do dwóch miejsc po
przecinku oraz całkowitą wartość netto za wykonanie przedmiotu zlecenia (cena netto obejmuje
wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia tj. koszty transportu, podatki i inne
opłaty).
13.3. Oferty przysyłane po terminie nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
14. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
14.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie oryginału
podpisane przez osoby upoważnione do tych czynności, tj. przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań - Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
14.2. Formularz ofertowy w formie oryginału podpisany przez osoby upoważnione do tych
czynności, tj. przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań - Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
15. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje
przeprowadzenie negocjacji handlowych i-Iub aukcji elektronicznej.
Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wyko-
nawców.
16. Sposób zapłaty: przelew 30 dni. Transport na koszt Wykonawcy.
17. Jeżeli Wykonawca, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę:
17.1. uchyla się od zawarcia Zlecenia,
17.2. uchyla się od pisemnego potwierdzenia Oferty złożonej w aukcji elektronicznej, Zamawiający
może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert. Kierownik Biura WU w uzgod-
nieniu z Dyrektorem Klienta wewnętrznego może wnioskować zgodnie z Procedurą Ogólną Systemu Oce-
ny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE, o umieszczenie Wykonawcy na liście nie-
kwalifikowanych Wykonawców.
18. Wykonawca ma możliwość zastrzeżenia informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębior-
stwa Wykonawcy. Informacje takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej za-
chowanie poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią ta-
jemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
19. Wszelkie informacje uzyskane przez strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem
danego Zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być,
zarówno w trakcie jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za
zgodną wolą stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące
warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej
Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego.
20. Niniejsze zaproszenie do złożenia oferty nie stanowi podstawy do realizacji zlecenia.
21. Prowadzący postępowanie upoważniony jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania
zakupowego i poczynione przez niego uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
22. Warunkiem zakończenia postępowania zakupowego i zawarcia zamówienia jest uzyska
nie wymaganej zgody Spółki, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed przekazaniem za-
proszenia.
23. Wykonawca Oświadcza, że posiada rachunek VAT (dotyczy stosowania MPP-
Mechanizmu podzielonej płatności).
24. Okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia jest na okres podany przez producen-
ta, licząc od daty dostawy.

Uwagi:
2. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakre-
sie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w Elmen
Sp. z o.o., zwanej dalej ,,Procedurą" (Procedura dostępna na stronie:
http://www.elmen.pl/pub/uploads/Procedura Zakupowa/procedura-zakupowa.pdf) oraz
w Dobrych Praktykach Zakupowych dostępnych na stronie
http://www.elmen.pl/pub/uploads/Procedura Zakupowa/dobre-praktyki-zakupowe.pdf,
z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE, do-
stępnego na stronie http://www.eImen.pl/pub/uploads/Procedura Zakupowa/kodeks-
postępowania-dla-partnerow-biznesowych.pdf, klauzula o ochronie danych osobowych, do-
stępna na stronie http://www.elmen.pl/pub/uploads/Procedura Zakupowa/klauzula-
informacvina-w-sprawie-ochronv-danych-osobowvch.pdf, ogólne warunki zamówienia, do-
stępne na stronie http://www.elmen.pl/pub/uploads/Procedura Zakupowa/ogolne-warunki-
zakupu.pdf.

Kontakt:
8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz osoby
uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
- Sprawy techniczne:
Pytania należy kierować na adres: e-mail: piotr.stepnik@elmen.pl
- Sprawy handlowe:
Piotr Stępnik tel. 669 477 377; e-mail: piotr.stepnik@elmen.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.