Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Wilkołaz
Wilkołaz Pierwszy nr 9
23-212 Wilkołaz Pierwszy
powiat: kraśnicki
Telefon: ( 0 81) 8212001 FAX: ( 0 81) 8212695
gmina@wilkolaz.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Wilkołaz Pierwszy
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: ( 0 81) 821
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wójt Gminy Wilkołaz
ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: ,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych
i wewnętrznych w sezonie 2021/2022 na terenie gminy Wilkołaz"
1. Gmina Wilkołaz zaprasza do złożenia oferty na:
,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2021/2022 na terenie gminy
Wilkołaz".
Zamówienie zostanie przeprowadzone według procedury Zarządzenia Wewnętrznego nr 1/2021
Wójta Gminy Wilkołaz z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania
zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty
130 000 zł.
2. Przedmiot zamówienia:
2.1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2020/2021 na terenie gminy
Wilkołaz. Łączna długość dróg przeznaczonych do odśnieżania wynosi ok. 70 km. Drogi przeznaczone
do odśnieżania posiadają nawierzchnię bitumiczną, betonową, szutrową (wzmocnioną mieszanką
kamienną sortowaną) oraz gruntową.
Zakres robót:
Część I
Część zachodnia - zaznaczona na kolor zielony, drogi o długości około 35 km. Granicę od strony
wschodniej stanowi zaznaczona kolorem niebieskim droga krajowa nr 19 i droga powiatowa 2247L
Wilkołaz - Borzechów
Część II
Część wschodnia - zaznaczona na kolor pomarańczowy, drogi o długości około 35 km. Granicę
od strony zachodniej stanowi zaznaczona kolorem niebieskim droga krajowa nr 19 i droga powiatowa
2247L Wilkołaz - Borzechów
Zakres zamówienia obejmuje:
a) odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych
b) zwalczanie śliskości jezdni
2.2. Wykaz dróg przeznaczonych do odśnieżania stanowi mapa zał. nr 4 do niniejszego zapytania
cenowego:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia w/w wykazu dróg.
2.3. Podczas wykonywania usługi muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2021 r., póz. 450 ze zm.) oraz przepisy BHP.
2.4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2.5. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
2.6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność
profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
2.7 Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
2.8 Zamawiający proponuje dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty
(nie jest to warunek uczestnictwa w tym postępowaniu). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności
pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszym zapytaniu a stanem faktycznym, wykonawca
winien zgłosić ten fakt zamawiającemu przed terminem składania ofert.
2.9. O zamówienie ubiegać mogą się jedynie Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
a) posiadający wpis do właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
b) Wykonawca dysponuje co najmniej: 1 pługiem lekkim, 2 pługami ciężkimi, 1 koparko-ładowarką,
1 piaskarką, łącznie na Część I oraz Część II zamówienia

Dokument nr: 13/2021

Otwarcie ofert: 13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Wilkołaz w dniu 12 października 2021 roku
o godz. 10:10, sala narad - I piętro .

Składanie ofert:
11. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wilkołaz w terminie do dnia
12 października 2021 roku. do godz. 10:00
Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres gmina@wilkolaz.pl lub
faxem na nr 818212 695

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2022 r.

Wymagania:
3. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
3.1 Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo- ofertowy załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania cenowego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2) wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami ( wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do niniejszego
zapytania)
4. Informacje dotyczące odrzucenia oferty:
Oferta ulega odrzuceniu w przypadku, gdy:
4.1. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego
4.2. Została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych
w Zapytaniu ofertowym lub
4.3. Została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym
5. Rodzaj zamówienia: usługi
6. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:
- Nazwę Wykonawcy
- Adres Wykonawcy
- NIP Wykonawcy
- Regon Wykonawcy
- W ofercie Wykonawca określi cenę całkowitą oferty netto i brutto dla przedmiotu zamówienia,
podając ją w walucie polskiej, w zapisie liczbowym i słownym z dokładnością do jednego grosza. Cenę
całkowitą oferty należy wyliczyć zgodnie z algorytmem podanym w załączniku nr 5a i 5b do zapytania.
Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia będzie stanowiło
sumę:
- iloczynów cen jednostkowych pracy poszczególnych sprzętów (wynikające z karty
pracy sprzętu) oraz liczby godzin pracy poszczególnych rodzajów sprzętu
7. Zaoferowane ceny jednostkowe są cenami ryczałtowymi i muszą zawierać wszelkie
koszty Wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia,
10. Kryteria oceny ofert: cena -100%
12. Do oferty należy załączyć:
Formularz ofertowy zał. Nr 1
Wykaz sprzętu zał. Nr 2
Część I wyliczenie ceny zał. Nr 5a
Część II wyliczenie ceny zał. Nr 5b
14. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą
i adresem zamawiającego, a także napisem ,,Zapytanie na Zimowe utrzymanie dróg gminnych
i wewnętrznych w sezonie 2021/2022 na terenie gminy Wilkołaz"

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.