Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Doświetlenie przejścia dla pieszych

Przedmiot:

Doświetlenie przejścia dla pieszych

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
powiat: otwocki
Tel. 22 789 70 60 Fax 22 789 70 11
a.pacek@celestynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Celestynów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 22 789 70 60 Fa
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej kwoty, której wartość nie przekracza
równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
na
doświetlenie
przejścia
dla
pieszych
w
formule
,,zaprojektuj
i wybuduj", w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Celestynowie na Ul. Św. Kazimierza na drodze nr
270142W"
(nazwa przedmiotu zamówienia)
Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi dokumentami: ustawą o finansach
publicznych, w oparciu o ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych".
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest doświetlenie przejścia dla pieszych w formule ,,zaprojektuj
i wybuduj". Lokalizacja planowanego przejścia dla pieszych znajduje się na wysokości
targowiska na Ul. Św. Kazimierza w miejscowości Celestynów.
UWAGA! W związku z rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca
dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne
do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty
dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Przedmiar robót nie
stanowi podstawy do obliczenia wartości zamówienia. Nie uwzględnienie przez
Wykonawcę jakichkolwiek kosztów robót budowlanych na etapie sporządzania oferty nie
może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
Zakres prac dla zadania obejmować będzie w szczególności:
1) przygotowanie w ciągu 45 dni od dnia podpisania umowy koncepcji budowy przejścia
dla pieszych dla Zamawiającego do akceptacji;
2) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - po 4 egzemplarze w wersji
papierowej, po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej,
3) opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót - po 2 egzemplarze w
wersji papierowej, po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej,
4) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - po 2 egzemplarze w
wersji papierowej, po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej;
5) uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego
odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych -
zamawiający uwzględnia konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
6) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami
szczególnymi, w tym warunków przyłączenia w Zakładzie Energetycznym.
7) inne opracowania wymagane przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowej
realizacji przedmiotu zamówienia.
str. 13.
Warunki realizacji i zakres przedmiotowy zadań objętych dofinansowaniem:
1) Oświetlenie
Wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia lub dostosowanie istniejącego
oświetlenia przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych oraz stref
oczekiwania, zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych.
Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4), dostępnymi
na
stronie
internetowej
Ministerstwa
Infrastruktury
pod
adresem
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d.
2) Parametry techniczno-budowlane
Budowa nowego przejścia dla pieszych lub rozbudowa / przebudowa istniejącego
przejścia dla pieszych, zgodnie z rozporządzeniem i Wytycznymi projektowania
infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-
41-3), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d, a w szczególności:
a) w zależności od przypadku - uspokojenie ruchu na drodze, w szczególności
poprzez:
? zawężenie pasów ruchu (wykonanie przejścia dla pieszych z zawężeniem
jezdni),
? wykonanie przejść dla pieszych zawierających dodatkowe rozwiązania
wspomagające i ułatwiające przekraczanie drogi: wyniesionych (również
w ramach wyniesionych skrzyżowań), z wyspami azylu lub z wysuniętymi
platformami,
? przed przejściami dla pieszych zaliczonymi do przejść o podwyższonym
standardzie - fakultatywne zastosowanie progów zwalniających (listwowych
lub wyspowych), zgodnie z podrozdziałem 14.4 WR-D-41-3;
b) w
przypadku
braku
lub
niewłaściwych
parametrów
-
budowa/rozbudowa/przebudowa chodników (dróg dla pieszych) lub ścieżek
pieszo-rowerowych
(dróg
dla
pieszych
i rowerów) stanowiących dojścia do przejścia dla pieszych (nie dotyczy ścieżek
rowerowych (dróg dla rowerów), na długościach nie większych, niż obszar
oddziaływania przejścia;
c) budowa / rozbudowa / przebudowa przejść dla pieszych z wyspą azylu na
jezdniach przeznaczonych do ruchu w obu kierunkach o więcej niż dwóch pasach
ruchu
(na jezdniach dwupasowych fakultatywnie);
d) zapewnienie warunków widoczności pieszego przez kierowcę i pojazdu przez
pieszego (np. usunięcie obiektów i zieleni ograniczających widoczność, korektę
łuków, likwidację lub przeniesienie stanowisk postojowych albo zmiana
lokalizacji przejścia itp.), zgodnie z rozdziałem 9 WR-D-41-3;
e) poprawa lub prawidłowe ukształtowanie wysokościowe nawierzchni dojścia do
przejścia dla pieszych, przejścia dla pieszych i wysp azylu, w tym
zaprojektowanie ramp krawężnikowych, zgodnie z podrozdziałem 14.2 WR-D-
41-3;
f) zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z
dysfunkcjami wzroku, zgodnie z podrozdziałem 14.3 WR-D-41-3;
g) na lub przed przejściami dla pieszych zaliczonymi do przejść o podwyższonym
standardzie - fakultatywne wykonanie, zgodnie z podrozdziałem 14.6 WR-D-41-
3:
str. 2? nawierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego w kolorze czerwonym,
? nawierzchni jezdni o zwiększonej szorstkości, na długości równej odległości
widoczności na zatrzymanie, lecz nie mniejszej niż 20,00 m,
? pasów wibracyjno-akustycznych barwy innej niż biała lub żółta, z
uwzględnieniem ochrony terenów przyległych do pasa drogowego przed
niekorzystnym oddziaływaniem hałasu;
h) na przejściach dla pieszych zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie
- fakultatywne zaprojektowanie balustrad i ogrodzeń, zgodnie z podrozdziałem
14.7 WR-D-41-3.
3) Organizacja ruchu
Zastosowanie prawidłowych rozwiązań w organizacji ruchu drogowego, zgodnie
z rozporządzeniem i Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych.
Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3), dostępnymi na stronie
internetowej
Ministerstwa
Infrastruktury
pod
adresem
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d, a w szczególności:
a) ograniczenie prędkości dopuszczalnej do maksymalnie:
? 70 km/h przed kolizyjnym przejściem dla pieszych z sygnalizacją świetlną,
? 50 km/h przed kolizyjnym przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej;
b) w przypadku zaprojektowania przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną:
? zastosowanie pomocniczych sygnalizatorów akustycznych i wibracyjnych dla
pieszych, a w uzasadnionych przypadkach tylko wibracyjnych, zgodnie
z podrozdziałem 10.5 WR-D-41-3,
? na przejściach zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie - fakultatywne
zastosowanie sygnalizacji ostrzegawczej, zgodnie z podrozdziałem 14.5 WR-D-41-3;
c) łączne wykonanie prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego w obszarze
oddziaływania przejścia dla pieszych, a na przejściach zaliczonych do przejść
o podwyższonym standardzie - fakultatywne zastosowanie, zgodnie z podrozdziałem
14.5 WR-D-41-3:
? znaków na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej lub
pomarańczowej,
? dodatkowych tabliczek T-27,
? dodatkowych znaków D-6 ,,Przejście dla pieszych" (lub D-6b ,,Przejście dla pieszych
i przejazd dla rowerzystów") nad jezdnią,
? oznakowania aktywnego;
d) w przypadku zastosowania słupków przeszkodowych U-5a/U-5b lub tablic
kierujących U-6a/U-6b, takie ich usytuowanie, aby nie ograniczały widoczności
pieszych przebywających na wyspie azylu;
e) na przejściach dla pieszych zaliczonych do przejść o podwyższonym standardzie -
fakultatywne zastosowanie urządzeń systemu automatycznego nadzoru nad
prędkością lub automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu
dojeżdżającego do przejścia dla pieszych, zgodnie z podrozdziałem 14.4 WR-D-41-3.
4.
Wytyczne do projektowania:
1) Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić
zamawiającemu i uzgodnić z zamawiającym harmonogram prac projektowych;
2) Zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie map
do celów projektowych po stronie wykonawcy;
3) Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
str. 3funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129);
4) Wykonawca przed zaopiniowaniem lub zatwierdzeniem projektu lub złożeniem
zgłoszenia robót budowalnych, ma obowiązek uzgadniać z osobami
odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego koncepcję
doświetlenia przejścia dla pieszych stanowiącej przedmiot zamówienia;
5) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie
do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanej dokumentacji projektowej
w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie rozliczenia dofinansowania przez
Zamawiającego;
6) Wszystkie opłaty poniesione z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia m. in. wypisy,
wyrysy, wnioski, upoważnienia, pełnomocnictwa i inne dokumenty wymagane przez
różne podmioty i instytucje ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia;
7) W celu uzyskania warunków, opinii, zatwierdzeń lub uzyskania innych niezbędnych
uzgodnień w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tym zgód na dysponowanie
gruntem od właścicieli gruntów prywatnych i gruntów należących Skarbu Państwa,
Wykonawca uzyska upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego. Wykonawca
w każdym przypadku poinformuje Zamawiającego o potrzebie uzyskania takiego
upoważnienia wraz z określeniem celu i organu/instytucji. Upoważnienie
po przygotowaniu i podpisaniu przez osoby reprezentujące Zamawiającego zostanie
przekazane wykonawcy;
8) Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia do
odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie;
9) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie,
uprawnienia
i kwalifikacje - uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej;
10) W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem z powodu
jego wad i błędów kosztorysowych, projektant zobowiązany jest uzupełnić projekt
nieodpłatnie i pokryć koszty robót budowlanych jako dodatkowych niezbędnych do
wykonania;
11) Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i
uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej;
12) Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić
z Zamawiającym proponowane rozwiązanie przedstawiając charakterystyczne
parametry techniczne, koszty budowy;
13) Opracowana dokumentacja nie może opisywać użytych na jej podstawie w procesie
budowlanym materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych,
patentów
i pochodzenia. Jeżeli przedmiotu nie można opisać za pomocą cech technicznych
i jakościowych w sposób dostatecznie dokładny, przy opisie takiego przedmiotu
należy użyć wyrazu ,,lub równoważny" oraz wskazać niezbędne parametry
równoważności;
14) Na zamawiającego przechodzą, choćby nie otrzymał egzemplarza dokumentacji
projektowej utrwalonej w jakiejkolwiek formie, autorskie prawa majątkowe
na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości egzemplarzy i kopii
dokumentacji dowolną techniką, w szczególności techniką drukarską,
reprograficzną bądź analogową lub cyfrową przy zastosowaniu metody zapisu
magnetycznego lub optycznego,
b) przeglądanie, dowolne modyfikowanie i wykorzystywanie przez zamawiającego,
c) prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci
komputera przez zamawiającego na jego własne potrzeby,
d) utrwalenie dokumentacji w postaci cyfrowej, np. na nośniku CD-R, DVD,
str. 4e) zwielokrotnienie poprzez odbitki ksero,
f) publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
15) Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji,
w szczególności jej prawidłowości i kompletności. Odpowiedzialność za jakość
przekazywanej dokumentacji ponosi wykonawca;
16) W dniu odbioru wykonawca przekaże dokumentację w formie papierowej oraz
na elektronicznym nośniku informacji wraz z oświadczeniem, że dokumentacja
została wykonana zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz że jest
kompletna
i przydatna do realizacji inwestycji, której dotyczy.
5. Wytyczne do prowadzenia robót budowlanych:
1) Roboty można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót
zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania.
2) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia
pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne
urządzenia prowizoryczne. Wykonawca systematycznie i na własny koszt będzie
usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz oraz inne odpady
budowlane, celem zapewnienia porządku. W przypadku niezastosowania się do
powyższego zapisu zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na
koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.
3) Wykonawca we własnym zakresie ustali lokalizację zaplecza budowy. Wykonawca
zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaplecze budowy musi być zabezpieczone
w sposób zapewniający bezpieczeństwo i brak dostępu osób niezwiązanych z budową.
4) Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów
tymczasowych na placu budowy.
5) Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie dojazd do zaplecza placu budowy,
dostęp do wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty ich zużycia w okresie
realizacji robót.
6) Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia,
do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie.
7) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją
przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i
kwalifikacje,
w szczególności osób wskazanych w ofercie wykonawcy.
8) Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac
wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody
wynikłe
na tym terenie.
9) Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy
i przekazać go zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się
do powyższego zapisu zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko wykonawcy.
10) Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest
wykonawca robót. Na każde żądanie zamawiającego lub Inspektora Nadzoru
wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującymi normami.
11) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania podczas realizacji robót objętych
przedmiotem zamówienia wyłącznie wyrobów nowych dopuszczonych do stosowania

w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późń. zm.). Materiały i urządzenia powinny odpowiadać
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie określonym w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.).
Wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
Należności za roboty zlecone przez zamawiającego innemu wykonawcy na koszt i
ryzyko wykonawcy będą potrącane z faktur wykonawcy, na co wykonawca wyraża
zgodę;
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody
powstałe w związku z wypełnianiem przez wykonawcę obowiązków wynikających
z niniejszego zamówienia a ponadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek
lub w trakcie wykonywanych prac.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody
powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających
z niniejszego zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadać
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę nie mniejszą niżeli należne wykonawcy wynagrodzenie.
W przypadku, gdy polisa ulegnie przedawnieniu, wykonawca zobowiązany będzie
do przedłużenia terminu obowiązywania polisy do końca wykonywania przedmiotu
zamówienia oraz przedstawienia zamawiającemu dokumentu poświadczającego,
że wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na
następny okres.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
a) organizacji i wykonywania prac,
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich,
c) ochrony środowiska,
d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy,
f) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
g) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, wiedzą
techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa.

Dokument nr: RIZPiFZ.271.71.2021

Składanie ofert:
Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 5 należy dostarczyć do siedziby
zamawiającego tj. Urząd Gminy w Celestynowie, Ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 13.10.2021 r. godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
III. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
DO OFERTY.
W celu wykazania się przez wykonawcę spełnianiem warunków udziału w postępowaniu do oferty
załączyć należy:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2) Wykaz dostaw lub usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
str. 6wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 3).
Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie wykonał min. 1 usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy przejścia dla
pieszych o wartości prac min. 10.000 zł brutto.
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
(Załącznik nr 4).
Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie wykonał min. 1 pracę związaną z budową przejścia dla pieszych
na kwotę nie mniejsza niż 25.000,00 zł brutto
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik nr 5).
Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że dysponuje osobami posiadającymi upewnienia:
- min. jedną osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
drogowej, która jest aktualnie wpisana na listę członków właściwej Izby samorządu
zawodowego.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji
wykonawcy.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w
trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski.
Dokumenty są składana w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność
oryginałem przez wykonawcę.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do
reprezentacji wykonawcy.
Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym/
kosztorysowym.*
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie
zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert.
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów
załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne
do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Wykonawca określi wartość oferty w uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych
do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikających wprost z zapytania
ofertowego oraz załączników do zapytania oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki
w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które
mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy,
gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania zamówienia.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBIORZE OFERTY.
Przy ocenie ważnych ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Lp.
Nazwa kryterium
Waga (maksymalna liczba punktów)
1
Cena (C)
60 % (60 pkt)
Gwarancja i rękojmia na wykonane
2
40 % (40 pkt)
roboty (G)
1. Zasady oceny kryterium ,,Cena" (C) zostaną obliczone według wzoru:
KRYTERIUM I cena - 60% - 60 pkt
?
cena określa koszt brutto (tj. z VAT) wykonania przedmiotu zamówienia przez
Wykonawcę, wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca
poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
?
oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:
najniższa cena
C = --------------------------------------- x waga kryterium x 100
cena badanej oferty
gdzie:
C - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
KRYTERIUM II ,,Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty" (G) liczona od dnia odbioru
końcowego robót. Określenie ilości punktów dla kryterium G odbędzie się na podstawie
poniższej punktacji:
0 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 3 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty;
10 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 3,5 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty;
20 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 4 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty,
30 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 4,5 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty,
40 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 5 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wynosi 3 lata
Maksymalny okres gwarancji rękojmi na wykonane roboty wynosi 5 lat
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji i rękojmi za wady krótszy niż 3 lata lub
nie zaproponuje żadnego okresu gwarancji i rękojmi za wady, zostanie odrzucona
z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie okres gwarancji i rękojmi za wady dłuższy niż
5 lat Wykonawca otrzyma maksymalną ilość pkt w podanym kryterium tj. 40 pkt.
Określenie ilości punktów dokonane zostanie na podstawie wzoru:
LP = C + G
gdzie:
LP -liczba punktów, którą uzyskała oferta,
C - ilość punktów, uzyskana w kryterium ,,cena ofertowa brutto"
G - ilość punktów, uzyskana w kryterium ,,gwarancja i rękojmia na wykonane roboty"
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
Oferty złożone po terminie, określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, ponosząc koszty jej przygotowanie i złożenia.
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej
kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu otwarcia
ofert. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.
Koperta powinna zostać oznakowana w następujący sposób:
URZĄD GMINY W CELESTYNOWIE
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
oraz napis:
Oferta w postępowaniu:
,,Doświetlenie przejścia dla pieszych"
Nr postępowania RIZPiFZ.271.71.2021
Nie otwierać przez dniem 13.10.2021 r., godz. 12:00
Koperta powinna także zawierać nazwę i adres wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę
wykonawcy).
Wykonawca może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem wyznaczonym do składnia
ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak
określa pkt 5 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie.
Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po
upływie terminu składania ofert.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony mogą przekazywać sobie
faksem, za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta wykonawcy pod
rygorem nieważności musi być złożona na piśmie.
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść
zapytania ofertowego.
3.
Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej. Wszystkie
zamiany dokonane przez zamawiającego stają się wiążące dla wykonawców.
4.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści
zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
str. 10ofertach, o czym zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy, którym przekazano
zapytanie ofertowe oraz informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
Anna Pacek tel. (22) 789-70-60 wew. 114, e-mail: a.pacek@celestynow.pl
Jakub Nowak tel.(22) 789-70-60 wew. 119, e-mail: j.nowak@celestynow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.