Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
73z dziś
4993z ostatnich 7 dni
20825z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie projektu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

Przedmiot:

Wykonanie projektu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Celestynów
ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
powiat: otwocki
Tel. 22 789 70 60 Fax 22 789 70 11
Województwo: mazowieckie
Miasto: Celestynów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 22 789 70 60 Fa
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w sali gimnastycznej budynku szkoły przy Ul. św. Kazimierza 55 w
Celestynowie oraz wykonanie projektu poprawy wentylacji w całym obiekcie szkolnym. W
sali gimnastycznej, na której planuje się wykonanie wentylacji odbywają się akademie
szkolne, gry zespołowe, egzaminy szkolne. Maksymalnie z sali korzysta 400 osób. Do
niniejszego postępowania załączone zostały rzuty sali gimnastycznej - zamawiający zaleca
zapoznanie się z dokumentacją w siedzibie zamawiającego.
2. Zakres prac obejmuje:
1) opracowanie projektu wykonawczego - po 5 egzemplarzy w wersji papierowej,
po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej;
2) opracowanie projektu budowalnego - po 5 egzemplarzy w wersji papierowej,
po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej;
3) opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót - po 2 egzemplarze
w wersji papierowej, po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej;
4) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egzemplarze
w wersji papierowej, po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej;
5) uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego
odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych;
6) uzyskanie innych niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, opinii, w tym p.poż.
3. UWAGA! W związku z rozliczeniem ryczałtowym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca
dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania
str. 1wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę
jakichkolwiek kosztów robót budowlanych na etapie sporządzania oferty nie może stanowić
podstawy roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
4. Warunki wykonania zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletu dokumentacji projektowo -
kosztorysowej w ilości 5 egzemplarzy oraz 1 szt. kompletu dokumentacji w wersji
elektrycznej.
2) Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania zawarte w obecnie
obowiązujących aktach prawnych, w szczególności:
a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
późn. zm.),
b) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1609),
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno
- użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1129),
3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez uprawnionego projektanta nadzoru
autorskiego nad sporządzonym projektem budowlanym podczas realizacji zadania
objętego ww. dokumentacją.
4) Nadzór autorski sprawowany będzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie
do art. 20 Prawa budowlanego, w sposób wynikający z zaistniałych potrzeb
rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania, w tym w szczególności:
a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót
budowlanych z projektem,
b) uzgodnienia możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,
c) nadzoru nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie
rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru
urządzeń,
d) wyjaśnienia wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych
powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym:
rysunki robocze, uszczegółowienia rysunków wykonawczych, nanoszenia
poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,
e) opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego
propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku
niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej
lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej
wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie
zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być
zaakceptowane przez Zamawiającego,
f) oceny parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji
w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi
przepisami,
str. 25)
6)
7)
8)
II.
g) dokonania zmian rozwiązań projektowych - na żądanie Zamawiającego,
h) udziału w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych,
próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,
poprawianie błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub
uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych
w dokumentacji autorskiej - bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją
przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i
kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.
Na każdym etapie projektowania będzie wymagane zachowanie ścisłego kontaktu
z Zamawiającym oraz uwzględnienie jego sugestii i weryfikacji dotyczących rozwiązań
technicznych i lokalizacyjnych.
Sugestie Zamawiającego dotyczące szczegółowych rozwiązań technicznych, nie
kolidujące z ogólnym rozwiązaniem proponowanym przez wykonawcę, będą wiążące
dla Wykonawcy.
Przy projektowaniu inwestycji i technologii realizacji robót należy brać pod uwagę
interes ekonomiczny Gminy Celestynów.

Dokument nr: RIZPiFZ.271.70.2021

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 5 należy dostarczyć do siedziby
zamawiającego tj. Urząd Gminy w Celestynowie, Ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 13.10.2021 r. godz. 12:00
Oferty złożone po terminie, określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, ponosząc koszty jej przygotowanie i złożenia.
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej
kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu otwarcia
ofert. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.
Koperta powinna zostać oznakowana w następujący sposób:
URZĄD GMINY W CELESTYNOWIE
ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
oraz napis:
Oferta w postępowaniu:
,,Wykonanie projektu wentylacji mechanicznej"
Nr postępowania RIZPiFZ.271.67.2021
Nie otwierać przez dniem 13.10.2021 r., godz. 12:00
Koperta powinna także zawierać nazwę i adres wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę
wykonawcy).
Wykonawca może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem wyznaczonym do składnia
ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak
określa pkt 5 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie.
Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po
upływie terminu składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy do 15.12.2021r.

Wymagania:
III. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ
DO OFERTY.
W celu wykazania się przez wykonawcę spełnianiem warunków udziału w postępowaniu do oferty
załączyć należy:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2) Wykaz dostaw lub usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 3).
Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie wykonał min. 1 usługę polegającą na opracowaniu/wykonaniu projektu
wentylacji mechanicznej o wartości min. 10.000,00 zł netto.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1.
Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji
wykonawcy.
str. 32.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w
trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem
na język polski.
Dokumenty są składana w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność
oryginałem przez wykonawcę.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do
reprezentacji wykonawcy.
Wynagrodzenie należne wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym/
kosztorysowym.*
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarciu mowy w sprawie
zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert.
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
najpierw dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyn.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów
załączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.

Uwagi:
V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
1. Cena oferty powinna zawierać wszystkie zobowiązania (koszty) niezbędne
do prawidłowego wykonania zamówienia, musi być podana cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Wykonawca określi wartość oferty w uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych
do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikających wprost z zapytania
ofertowego oraz załączników do zapytania oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki
w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które
mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy,
gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania zamówienia.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne
do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w tym upusty i rabaty.
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBIORZE OFERTY.
Przy ocenie ważnych ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena - 100 %
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść
zapytania ofertowego.
Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom,
którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieści na stronie internetowej. Wszystkie
zamiany dokonane przez zamawiającego stają się wiążące dla wykonawców.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści
zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, o czym zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy, którym przekazano
zapytanie ofertowe oraz informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej
zamawiającego.

Kontakt:
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJACYM.
1.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony mogą przekazywać sobie
faksem, za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta wykonawcy pod
rygorem nieważności musi być złożona na piśmie.
str. 52.
3.
4.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
Anna Pacek tel. (22) 789-70-60 wew. 114, e-mail: a.pacek@celestynow.pl
Adriana Dębiec tel.(22) 789-70-60 wew. 121, e-mail: a.debiec@celestynow.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.