Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup sprzętu do koparko - ładowarko - spycharki

Przedmiot:

Zakup sprzętu do koparko - ładowarko - spycharki

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Słubicka 10
66-600 Krosno Odrzańskie
powiat: krośnieński (odrzański)
tel. 261672400 fax. 261672556
44wog@ron.mil.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Krosno Odrzańskie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261672400 fax.
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup osprzętu do koparko - ładowarko - spycharki HSW 9,50 wersja TIER III masa 6-9T tj. łyżki do skarpowania oraz 8 szt. zębów i 16 śrub z nakrętkami do łyżki załadunkowej, dla 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z dostawą do magazynu Zamawiającego położonego na terenie J. W 3137, Ul. Piastów 7, 66-600 Krosno Odrzańskie.
4. Krótka charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Łyżka do skarpowania sztywna o szerokości 150 cm, wykonana ze stali S 355 mocowana na szybkozłącze , sworznie średnicy 40mm, rozstaw sworzni 255mm , szerokość ramienia uchwytu 200mm 1szt.
Ząb łyżki ładunkowej nr katalogowy HSW 857-03-1405 (531/03205) nr 1 o wymiarach mocowania (śr. otworów na śruby 20,5mm o rozstawie 44,5mm i grubości lemiesza 21mm 8 szt.
Śruba do mocowania w/w zębów z nakrętkami nr katalogowy HSW 857- 03-1455 16 szt.
Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

CPV: 4364000-1

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2021r. o godz. 9.00

Składanie ofert:
Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy złożyć w terminie
do dnia 13.10.2021r. godz. 8.00
w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres Zamawiającego: 44wog@ron.mil.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 30.11.2021r..

5. Zakres robót i usług do realizacji:

DOSTAWA w/w osprzętu do magazyn Zamawiającego. Koszty opakowań, załadunku, transportu, spedycji, ubezpieczenia, podatki oraz wszystkie pozostałe koszty związane z terminową i prawidłową realizacją zamówienia ponosi Wykonawca i uwzględnia je w cenie oferty.

Wymagania:
6. Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu zamówienia:

a) Dostarczony osprzęt musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i treścią złożonej oferty.
b) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć osprzęt na własny koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie Jednostki Wojskowej Nr 3137 w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 7;
c) Przyjęcie osprzętu odbywać się będzie w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 14.00 lub w piątek od 8.00 do 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy.
d) Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności Wykonawcy za dostarczenie Przedmiotu umowy przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z prawidłowo wypełnionymi i podpisanymi protokołami na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ...................................................
e) Podany numer rachunku bankowego jest zgodny z rejestrem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
f) Zapłata za fakturę nastąpi na rachunek bankowy wskazany w elektronicznym wykazie podmiotów Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
g) Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
h) Faktura VAT będzie dostarczana według wyboru Wykonawcy tj. w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przy użyciu Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiającego lub w formie papierowej do siedziby Zamawiającego Kancelarii Tajnej.
7. Wymagania, jakie musi spełniać Wykonawca (uprawnienia, dopuszczenia, certyfikaty, itp.) przy realizacji zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków ubiegania się o zamówienie:

a) Formularz ofertowy według załączonego wzoru;
b) Kserokopię aktualnego (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesięcy przed datą składania ofert) wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym.

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. Informacja o możliwości podzielenia zamówienia na części ze względu na specyfikę zamówienia:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Cenę oferty należy ustalić zgodnie z Formularzem ofertowym.

10. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty przez zamawiającego decyduje cena. Oferty zostaną ocenione przez porównanie oferowanych wartości brutto. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oferty brutto po przeliczeniu zgodnie z zasadami księgowości tj. cena jednostkowa pozycji netto pomnożona przez ilość, co daje wartość netto pozycji powiększona o stawkę podatku VAT, co daje wartość brutto pozycji. Suma wszystkich pozycji brutto wskaże wartość oferty.
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.