Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem...

Przedmiot:

Opracowanie programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii

Data zamieszczenia: 2021-10-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sławków
Rynek 1
41-260 Sławków
powiat: będziński
tel. +48 32 29 31 552, fax +48 32 29 31 233
sod@slawkow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sławków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 32 29 31 55
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na opracowanie ,,Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sławków na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana)
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ,,Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sławków na lata 2021 - 2025 z perspektywą na lata 2026-2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane) oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Opracowanie projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sławków na lata 2021 - 2025 z perspektywą na lata 2026-2030" (w tym m.in. zebranie danych niezbędnych do sporządzenia Programu), zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), który uwzględniać będzie ,,Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska" Ministerstwa Środowiska z dnia 2 września 2015 wraz z załącznikami. Program powinien uwzględniać również wytyczne sektorowych dokumentów programowych współgrających z polityką ekologiczną państwa oraz regionalne dokumenty planistyczne. Opracowana dokumentacja powinna być zgodna w formie oraz w treści z Wojewódzkim Programem Ochrony Środowiska. W przypadku pojawienia się nowych lub uzupełniających aktów prawnych lub wytycznych dotyczących przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma obowiązek ich zastosowania.
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Sławkowa powinien zawierać m.in. następujące elementy:
2.1 Podstawowe założenia programu.
2.2 Ogólną, aktualną charakterystykę Miasta Sławkowa.
2.3 Ocenę stanu środowiska Miasta Sławkowa. Analiza powinna obejmować takie zagadnienia jak:
o ochrona środowiska i poprawa jakości środowiska;
o racjonalne użytkowanie zasobów środowiska;
o określenie oddziaływania na obszary podlegające ochronie zgodnie ustawą o ochronie przyrody;
o działania systemowe, m.in. edukacja ekologiczna, dostęp do informacji o środowisku i poszerzenie dialogu społecznego, innowacje;
o określenie problemów środowiskowych, jakie pozostają do rozwiązania
2.4 Cele i priorytety polityki ekologicznej miasta (część dotycząca poprawy jakości
środowiska i ochrony środowiska w rozbiciu na cele średniookresowe i
krótkookresowe), określenie celów i działań priorytetowych możliwych do realizacji w
okresie programowania (z treści dokumentu powinno wynikać uzasadnienie priorytetu).

2.5 Określenie sposobów realizacji założeń programu, które pomocne będą przy jego
okresowej, obowiązkowej ocenie, tj.:
o narzędzia i instrumenty realizacji programu;
o harmonogram realizacji poszczególnych zadań i nakłady na realizację programu (termin realizacji, wielkość nakładów, źródła finansowania i jednostki odpowiedzialne za realizację programu);
o określenie sposobów kontroli realizacji programu;
2.6 Określenie sposobów monitorowania założeń programu.
2.7 Możliwość pozyskania środków finansowych na działania środowiskowe.
2) Wykonanie prognozy oddziaływania programu ochrony środowiska po uzgodnieniu z właściwymi organami jej szczegółowego zakresu.
3) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ,,Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sławków na lata 2021 - 2025 z perspektywą na lata 2026-2030" oraz przeprowadzenie oceny zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na odstąpienie od przeprowadzania przedmiotowej oceny.
4) Przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska oraz sporządzenie podsumowania z w/w procedury.
5) Uzyskanie pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Będzińskiego, dotyczącej projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sławków na lata 2021 - 2025 z perspektywą na lata 2026-2030".
6) Dokonanie analizy wnoszonych do opracowania wniosków i uwag w czasie wyłożenia projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Sławków na lata 2021 - 2025 z perspektywą na lata 2026-2030" do publicznego wglądu oraz wprowadzanie zmian wynikających z przyjętych uwag i wniosków.
7) Każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym dokumentacji przekazywanej do innych organów.
8) Wykonanie opracowań w 4 egz. papierowych oraz 4 egz. elektronicznych na płytach CD (pliki w wersji doc. oraz pdf.).
9) W ramach realizacji zamówienia do Wykonawcy należy przygotowanie wszelkich dokumentów, w tym również wymaganych wniosków i pism do poszczególnych organów.
10) Przedstawienie opracowanych ww. dokumentów podczas spotkania Komisji oraz Sesji Rady Miejskiej.

Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2

CPV: 90700000-4, 90713000-8, 90720000-0

Dokument nr: OSGO.271.15.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.10.2021 roku pisemnie w sekretariacie Urzędu Miasta Sławkowa pok. nr 11, Rynek 1, 41-260 Sławków lub za pomocą poczty (decyduje data wpływu) z dopiskiem - nie otwierać do dnia 11.10.2021 r. lub mailowo na adres sod@slawkow.pl z podaniem w tytule wiadomości numeru sprawy: OSGO.271.15.2021

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1) max. 2 miesiące licząc od dnia podpisania umowy (w przypadku uzyskania zgody na odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko);
2) max. 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (w przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny).

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci którzy spełniają warunku udziału w postępowaniu, dotyczące wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia.
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, liczonym przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) należycie wykonał co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu programów ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zakończone uchwaleniem dokumentu i sporządzone dla miast powyżej 5000 mieszkańców oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa została wykonana należycie (referencje).
Wykluczeniu będzie podlegał wykonawca, który:
1) w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
2) z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
2) Dowody, że wykazane usługi zostały wykonane należycie (np. referencje).
3) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) Podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, liczbowo, w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Nie dopuszcza się podawania w ofercie ceny z zastosowaniem upustu. Cenę oferty Wykonawca określa na podstawie zaproszenia oraz na podstawie wzoru umowy. Oferowana przez Wykonawcę cena winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy oraz koszty ryzyka Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów mających lub mogących mieć wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia (w tym np. koszty związane z: opłatami za uzgodnienia, ekspertyzy i opinie do projektu).
2) Cena podana przez Wykonawcę ma uwzględniać/obejmować wszystkie koszty osobowe i rzeczowe niezbędne do właściwego wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym koszty pracy, koszty przejazdu i pobytu u Zamawiającego związane m.in. z właściwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, koszty przygotowywania dokumentacji w formie żądanej przez Zamawiającego. Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu zamówienia będzie korzystał tylko i wyłącznie ze swojego środka transportu, własnego sprzętu i oprogramowania, łączy telekomunikacyjnych, a także materiałów i urządzeń biurowych.
3) W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej cena winna zawierać należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy i inne obligatoryjne obciążenia potrącane z wynagrodzenia brutto bądź dodatkowo obciążające pracodawcę, które zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić (charakter umowy - umowa o dzieło).
4) Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże jedną cenę obejmującą wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia.
5) We wzorze umowy Zamawiający zawarł zasady dotyczące warunków płatności wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem podziału oraz różnych warunków i terminów płatności części wynagrodzenia, dotyczących wykonania dokumentacji wyszczególnionej w opisie przedmiotu oraz wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego.
6) Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT (który nalicza Wykonawca) - cena brutto wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT.
VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:

Kryterium nr 1 - cena za realizację całego przedmiotu zamówienia - 100 %

2. Opis sposobu oceny oferty:
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione poniżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo.

Kryterium nr 1 - cena za realizację całego przedmiotu zamówienia - 100 % - maks. 100 punktów
Liczba punktów przyznana dla kryterium ceny za realizację całego przedmiotu zamówienia będzie obliczana na podstawie stosunku ceny najniższej do ceny zaoferowanej, według poniższego wzoru:
C=[CN/COB] x 100 pkt x 100 %
Gdzie:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium ceny za realizację całego przedmiotu zamówienia
CN - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert
COB - cena ofertowa badanej (przeliczanej)oferty

3. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zaproszeniu oraz uzyska największą liczbę punktów.
Oferta ma zostać podpisana przez osobę umocowaną przez Wykonawcę do składania ofert.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Informacji dot. przedmiotu zamówienia udziela się po skierowaniu zapytania na adres: sod@slawkow.pl.
3. Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest wzór formularza oferty. Oferta powinna zawierać elementy wskazane we wzorze formularza oferty, załączonego do niniejszego zaproszenia. Wykonawca może wykorzystać załączony wzór bezpośrednio.
4. Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta zastanie wybrana, jako najkorzystniejsza, pisemną umowę, regulującą szczegółowe zasady wykonania zamówienia, prawa i obowiązki stron, w tym w zakresie praw autorskich.
5. Zadanie jest wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie jej art. 2 ust. 1 pkt 1.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia, gdy żadna z ofert nie spełni wymagań Zamawiającego lub z innych uzasadnionych przyczyn.
7. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do zaproszenia.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.